Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2015, 65563Overige besluiten van algemene strekking
Ondermandaat coördinator Frontoffice Burgerzaken Team KCC en Burgerzaken. Cluster Dienstverlening.
Het hoofd Dienstverlening, A.J.S. Daemen
 
Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II
(hierna: Mandaatbesluit);
 
Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de Cluster Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan haar gemandateerde bevoegdheden;
BESLUIT:
Artikel 1. Ondermandaat
 • 1.
  De coördinator Frontoffice Burgerzaken heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden
  • uitoefenen van bevoegdheden, waaronder het nemen van besluiten, dan wel uitvoering geven aan taken bij of krachtens de
   • Wet basisregistratie personen (BRP) (met uitzondering van artikel 2.60), alsmede op alle daarop gebaseerde lagere regelgeving (AMvB’s), uitvoeringsregelgeving en beleidsregels;
   • Wegenverkeerswet en reglement rijbewijzen;
   • Paspoortwet;
   • Wet op de Lijkbezorging;
   • Kieswet en Kiesbesluit;
   • aanvragen VOG;
   • Visserijwet 1963 (toestemming verlenen om te vissen, artikel 21 Visserijwet 1963).
  • voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;
  • het op uitnodiging van de voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften vertegenwoordigen van het verwerend orgaan tijdens de hoorzitting en het opstellen van een verweerschrift als bedoeld in de ‘Verordening commissie bezwaarschriften Sittard-Geleen’’;
  • het nemen van besluiten met betrekking tot het verkopen, overdragen aan derde(n) om niet en vernietigen van gevonden voorwerpen conform de artikelen 6, 8, 11 en 12 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit gevonden voorwerpen (van 22 augustus 1991; uitvoering van artikel 5:12 BW).
  • verlenen van verlof, adv en kort buitengewoon verlof;
  • invullen van de formulieren ziek- en herstelmeldingen;
  tenzij bij wet anders is bepaald.
 • 2.
  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.
Artikel 2. Ondertekening
De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:
'Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen', respectievelijk 'De Burgemeester van Sittard-Geleen',
'namens deze,'
gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,
de handtekening van deze (onder)gemandateerde,
en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.
Artikel 3. Verantwoording
De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:
 • Regulier overleg tussen hoofd en teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris;
 • Ad hoc overleg tussen hoofd en teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris (bij spoedeisende zaken).
Artikel 4. Afwezigheid/ontstentenis
In geval van afwezigheid of ontstentenis van de (onder)gemandateerde functionaris, wordt deze door de coördinator Backoffice Burgerzaken, coördinator 1e lijns KCC of teammanager KCC en Burgerzaken vervangen.
Artikel 5. Bekendmaking, inwerkingtreding en intrekking
 • 1.
  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad en op internet.
 • 2.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.
 • 3.
  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het ondermandaat van 21-02-2014, gepubliceerd op 05-03-2014, ingetrokken.
 
Sittard-Geleen, ……-……- 2015

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen / de Burgemeester van Sittard-Geleen,

namens dezen / namens deze,

Hoofd Dienstverlening,

A.J.S. Daemen

Goedkeuring door de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur ex artikel 3 lid 2 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II.

Voor akkoord:

J.H.J. Höppener