Gemeenteblad van Helmond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondGemeenteblad 2015, 63955Verordeningen
9E WIJZIGING ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HELMOND 2008
 
De raad van de gemeente Helmond;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2015;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;
 
besluit:
  • 1.
    De Verordening tot negende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008 vast te stellen overeenkomstig de geconsolideerde tekst (met bijlagen) die als bijlage is bijgevoegd;
  • 2.
    De wijzigingsverordening als bedoeld onder 1 na bekendmaking in werking te laten treden op 1 augustus 2015;
  • 3.
    Kennis te nemen van het voornemen tot intrekking van het "Uitvoeringsbesluit gebieds- aanwijzing artikel 2.1.5.1b Algemene Plaatselijke Verordening 2008" (bevoegdheid college).
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 juli 2015.
 
De raad voornoemd,
De voorzitter,
Mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel
 
De griffier,
Mr. J.P.T.M. Jaspers
 
Bekend gemaakt op:
10 juli 2015
De gemeentesecretaris,
mr. drs. A.P.M. ter Voert