Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2015, 6065Beleidsregels
Beleidsregel paracommerciële rechtspersonen APV Coevorden
Burgemeester van de gemeente Coevorden;
 
gelet op:
 • -
  artikel 2:34b lid 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden (APV);
 • -
  artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 
besluit
 
vast te stellen de ‘Beleidsregel paracommerciële rechtspersonen APV Coevorden’.
 
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder paracommerciële rechtspersoon: de paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.
Artikel 2
De burgemeester verleent geen ontheffing op grond van artikel 2:34b lid 6 van het bepaalde in artikel 2:34b lid 2 en 5 van de APV.
Artikel 3
In dorpskernen waar geen horecabedrijf gevestigd is, kan per kalenderjaar op aanvraag van de paracommerciële rechtspersoon voor maximaal 10 bijeenkomsten van persoonlijke aard ontheffing worden verleend. Geen ontheffing wordt verleend indien degene voor wie de bijeenkomst wordt gehouden niet woonachtig is in de betreffende dorpskern.
Artikel 4
Onverminderd het bepaalde in artikel 3 verstrekt de burgemeester aan de paracommerciële rechtspersoon voor maximaal drie activiteiten per kalenderjaar ontheffing om na middernacht alcoholhoudende drank te verstrekken.
Artikel 5
 • 1.
  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel paracommerciële rechtspersonen APV Coevorden’.
 • 2.
  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.
 
Aldus vastgesteld op 19 januari 2015.
 
De burgemeester van Coevorden
B.J. Bouwmeester