Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2015, 59479Verordeningen
Gemeente Stadskanaal: Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)
Het college van burgemeester en wethouders;
Gelezen de ledenbrief cao 2013-2015 (2) car-uwo teksten, kenmerk ECWGO/U201401851, Lbr. 14/069, CvA/LOGA 14/04 alsmede onderdeel D van bijlage 1 en 2 van deze ledenbrief en de ledenbrief uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2013-2015, kenmerk ECWGO/U201500231, Lbr. 15/013, CvA/LOGA 15/04.
Gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;
b e s l u i t :
de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) als volgt te wijzigen volgens:
 • 1.
  Met ingang van 1 juli 2015 worden de artikelen 2:4 en 2:6 gewijzigd en komen als volgt te luiden:
  Duur van de aanstelling
  Artikel 2:4
  • 1.
   De aanstelling geschiedt voor bepaalde of onbepaalde tijd.
  • 2.
   Vanaf de dag dat een reeks van twee of drie aanstellingen voor bepaalde , die elkaar opvolgen met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden, een periode van 24 maanden overschrijdt (de tussenpozen inbegrepen), geldt de laatste aanstelling met ingang van die dag als aanstelling voor onbepaalde tijd.
  • 3.
   Vanaf de dag dat meer dan drie aanstellingen voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden, geldt de laatste aanstelling als aanstelling voor onbepaalde tijd.
  • 4.
   Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende aanstellingen en arbeidsovereenkomsten tussen een ambtenaar en verschillende werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid of geschiktheid van de ambtenaar, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn.
 • Overgangsrecht
 • Artikel 2:6
 • Op aanstellingen die op 1 juli 2015 voldoen aan de voorwaarden van artikel 2:4 (oud), wordt artikel 2:4 (nieuw) pas van toepassing indien een volgende aanstelling wordt aangegaan binnen een periode van ten hoogste zes maanden na het einde van de laatste aanstelling.
 • 2.
  de wijzigingen genoemd bij het onderdeel 1 in werking te laten treden één dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 juni 2015.
Burgemeester en wethouders
de heer G.J. van der Zanden
secretaris
mevrouw B.A.H. Galama
burgemeester