Verordening werkgeverscommissie griffie Nissewaard
De raad der gemeente Nissewaard;
gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 149 en artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit:
 • 1.
  een werkgeverscommissie in te stellen;
 • 2.
  aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en uit de artikelen 107a, eerste lid (de griffier staat de raad bij), 107b (de griffier is in de vergadering van de raad aanwezig), 107d, tweede lid (artikelen 100, 101 en 107 tot en met 107e van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangend griffier) en 107e, tweede lid (benoemen, schorsen en ontslaan van personeel griffie) van de Gemeentewet;
 • 3.
  het Presidium op te dragen uit zijn midden 4 personen voor te dragen en deze te benoemen tot lid voor de duur van de zittingsperiode van de raad;
 • 4.
  de plaatsvervangend voorzitter van de raad neemt q.q. deel aan de werkgeverscommissie;
 • 5.
  vast te stellen de ‘Verordening werkgeverscommissie griffie Nissewaard’.
 
 
 
Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie
 • 1.
  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar is gedelegeerd.
 • 2.
  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.
 • 3.
  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.
 • 4.
  Ten behoeve van de beslissing op de tegen de besluiten van de werkgeverscommissie gerichte bezwaarschriften vraagt de werkgeverscommissie advies aan de Algemene bezwaarcommissie als bedoeld in de Verordening behandeling bezwaarschriften en als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet Bestuursrecht.
Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie
 • 1.
  De werkgeverscommissie bestaat uit de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en vier andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie.
 • 2.
  De plaatsvervangend voorzitter van de raad is voorzitter van de werkgeverscommissie tenzij de werkgeverscommissie een ander lid aanwijst.
 • 3.
  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit het Presidium benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.
 • 4.
  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:
  • a.
   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;
  • b.
   indien het lid aftreedt als lid van de raad;
  • c.
   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.
 • 5.
  De voorzitter van de raad neemt als vaste adviseur deel aan de vergaderingen van de werkgeverscommissie tenzij anders gewenst.
Artikel 3. Taken voorzitter
De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:
 • a.
  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;
 • b.
  het leiden van de vergaderingen;
 • c.
  het doen naleven van deze verordening;
 • d.
  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;
 • e.
  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.
Artikel 4. Ondersteuning van de commissie
De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met de gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning.
Artikel 5. Besluitvorming
 • 1.
  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.
 • 2.
  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.
Artikel 6. Verslaglegging
De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie vastgesteld.
Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen
 • 1.
  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.
 • 2.
  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.
 • 3.
  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8. Vergaderfrequentie
De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.
Artikel 9. Verantwoording
De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaald in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.
Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
Artikel 12. Intrekken oude verordeningen
Ingetrokken worden:
 • -
  de Verordening werkgeverscommissie griffie Spijkenisse, 2012;
 • -
  de Verordening werkgeverscommissie Bernisse, 2011.
Artikel 13. Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie griffie Nissewaard’.
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeente Nissewaard van 2 januari 2015,
 
de griffier,
S.J.M. Mackaij
 
de voorzitter,
M. Salet
 
Naar boven