Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2015, 58634Verordeningen
Verordening Individuele studietoeslag Werk en Inkomen Lekstroom
De raad van de gemeente Nieuwegein;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015;
gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;
gelet op artikel 4, tweede lid en artikel 5, eerste en derde lid van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom;
gelet op artikel 8, lid 1 aanhef en onder c en lid 3 Participatiewet;
Besluit vast te stellende:
Artikel 1 Begrippen
In deze verordening wordt verstaan onder:
-DB: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Artikel 2 Indienen verzoek
Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend door middel van een door het DB vastgesteld formulier.
Artikel 3 Voorwaarden studietoeslag
De studietoeslag wordt verstrekt, zolang de belanghebbende voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 36b van de Participatiewet.
Artikel 4 Advies over oordeel verdienen wettelijk minimumloon
Het DB kan zich door een externe organisatie laten adviseren met betrekking tot het oordeel of een persoon niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.
Artikel 5 Eenmaal per periode individuele studietoeslag verlenen
Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van zes maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.
Artikel 6 De hoogte en duur van de studietoeslag
  • 1.
    De hoogte van de studietoeslag bedraagt 20% van het wettelijk minimumloon dat voor de belanghebbende geldt.
  • 2.
    De individuele studietoeslag kan voor een maximale periode van zes maanden toegekend worden.
  • 3.
    Het bedrag dat voortvloeit uit het percentage genoemd in het eerste lid wordt naar boven afgerond op hele euro’s.
Artikel 7 De frequentie van de betaling
Uitbetaling van de studietoeslag vindt maandelijks plaats.
Artikel 8 Hardheidsclausule en onvoorziene situaties
Het DB kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening indien toepassing van de verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.
Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.
Artikel 10 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag WIL.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2015.