GEMEENTE UTRECHT: Reglement commissie Straatnaamgeving
 
 
Reglement commissie Straatnaamgeving (college besluit van 23 juni 2015 )
Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;
Gelet op artikel 160, eerste lid, onderdeel c van de Gemeentewet;
BESLUIT
vast te stellen het volgende:
REGLEMENT COMMISSIE STRAATNAAMGEVING
Artikel 1De commissie
Er is een commissie Straatnaamgeving die het college adviseert over de naamgeving van delen van de openbare ruimte, hierna te noemen: de commissie
Artikel 2Taak
De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders (hierna aan te duiden als het college) gevraagd en ongevraagd over:
 • a.
  het voor delen van de woonkernen toekennen van thema's voor naamgeving met de daaraan verbonden grenzen;
 • b.
  het toekennen van namen met hun grenzen aan delen van de openbare ruimte binnen woonkernen, wijken en buurten, complexen en zonodig aan bouwwerken.
De commissie brengt het advies schriftelijk uit.
Artikel 3Samenstelling en lidmaatschap
 • 1.
  De commissie bestaat tenminste uit de volgende vijf leden:
  • a.
   een voorzitter;
  • b.
   een vertegenwoordiger van Het Utrechts Archief;
  • c.
   een vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Utrecht;
  • d.
   vertegenwoordiger van Interne Bedrijven/Informatie Voorzieningen (wet BAG);
  • e.
   een vertegenwoordiger van de afdeling Vergunningen van de uitvoeringsorganisatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
De voorzitter en leden worden door het college benoemd en ontslagen.
Een lid dat de bevoegdheid verliest op grond waarvan het lid van de commissie is, treedt op dat moment af.
De leden kunnen, onder gelijktijdige schriftelijke mededeling hiervan aan de voorzitter van de commissie, tussentijds ontslag nemen. De voorzitter treft maatregelen om in de vacature te voorzien.
Artikel 4Voorzitter
1.Het hoofd van de afdeling Vergunningen van VTH legt de benoeming van een voorzitter aan het college voor.
De voorzitter heeft in de commissie stemrecht.
De commissie benoemt, zo mogelijk uit zijn midden, een plaatsvervangend voorzitter.
Daar waar verder voorzitter vermeld staat, kan - bij zijn of haar afwezigheid - ook de plaatsvervangend voorzitter worden gelezen.
Artikel 5Secretaris
 • 1.
  Het college wijst de ambtelijke secretaris van de commissie aan.
 • 2.
  De secretaris is geen lid van de commissie.
 • 3.
  De secretaris bereidt de vergaderingen voor, draagt zorg voor de verslaglegging, archivering, correspondentie, concept straatnaambesluiten en dient de Commissie desgevraagd van advies.
Artikel 6Tekenen van stukken
 • 1.
  De stukken van de commissie die over de uitoefening van bevoegdheden op het gebied van straatnaamgeving gaan, worden overeenkomstig het Mandaatregister 2014 door het hoofd van de afdeling Vergunningen van VTH ondertekend.
 • 2.
  De stukken van procedurele aard worden door de secretaris ondertekend.
 • 3.
  De voorzitter kan de secretaris machtigen bepaalde stukken, anders dan bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, na zijn akkoordbevinding, namens hem te ondertekenen.
Artikel 7Deskundigen en insprekers
De voorzitter nodigt desgewenst ambtenaren, andere deskundigen en insprekers uit tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.
Artikel 8Participatie van burgers en bedrijven
 • 1.
  De commissie werkt samen met zowel gemeentelijke als niet gemeentelijke instanties, (kandidaat) bewoners en ander belanghebbende personen of bedrijven om bij nieuwbouw en herinrichtingprojecten gezamenlijk tot voorstellen voor nieuwe straatnamen te komen.
 • 2.
  De commissie betrekt de uit 1 voortgekomen voorstellen van burgers en bedrijven bij zijn advisering aan het college over straatnaamgeving en motiveert zijn keuze.
 • 3.
  Het verslag van de participatieprocedure, inclusief de ingebrachte voorstellen voor straatnaamgeving, maakt deel uit van het advies van de commissie.
 • 4.
  De participatie van burgers en bedrijven vervalt wanneer dat, als gevolg van een wettelijke termijn voor het toekennen van een adres, niet haalbaar is.
Artikel 9Werkwijze
 • 1.
  De commissie komt in vergadering bijeen:
  • a.
   wanneer de voorzitter dit nodig acht, of;
  • b.
   op verzoek van het college wanneer het de vaststelling van thematieken voor wijken/buurten betreft en in bijzondere gevallen (politieke wens/belang).
 • 1.
  De voorzitter roept de leden, onder opgave van de punten die zullen worden behandeld, schriftelijk op voor de vergadering. De agenda en vergaderstukken worden, zo mogelijk, uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering aan de leden toegezonden. De commissie werkt zoveel mogelijk op basis van een jaarlijks vergaderschema.
 • 2.
  De commissie vergadert indien de helft van het aantal leden of meer, onder wie de voorzitter, aanwezig is.
 • 3.
  Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering en stelt de leden hiervan onverwijld schriftelijk in kennis.
 • 4.
  In deze nieuwe vergadering vindt, ongeacht het aantal aanwezige leden, besluitvorming plaats.
 • 5.
  Alle leden hebben stemrecht.
 • 6.
  Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 • 7.
  Bij het staken van stemmen, beslist de voorzitter.
 • 8.
  De secretaris heeft een adviserende stem.
 • 9.
  De commissie vergadert en besluit in het openbaar.
 • 10.
  Het advies van de commissie bevat, voorzover relevant, ook de zienswijzen van de leden van de commissie.
Artikel 10 Slotbepalingen
 • 1.
  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie.
 • 2.
  Dit reglement treedt in werking met ingang van de achtste dag na zijn bekendmaking.
 • 3.
  Het voorgaande reglement wordt op de in lid 2 genoemde datum ingetrokken.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 juni 2015.
De secretaris, De burgemeester,
Drs. M. Schurink Mr. J.H.C. van Zanen
Public atie is geschied op :
Dit besluit is in werking getreden op 3 juli 2015
Naar boven