Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2015, 57847Plannen | ruimtelijk
Kennisgeving
Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33
 
Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:
Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 23 juni 2015 het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 vrijgegeven voor terinzagelegging.
Bestemmingsplan
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Prinses Irenestraat in het noorden, de Beethovenstraat in het oosten, de Strawinskylaan in het zuiden en het pand Prinses Irenestraat 41-43 (Strawinskyhuis) in het westen.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een adequate juridische regeling voor de ver- en nieuwbouw van het bestaande kantoorgebouw aan de Prinses Irenestraat 31-33. Daarbij wordt voorzien in enige vergroting van het huidige gebouw. De bestaande kantoorfunctie blijft behouden en wordt aangevuld met mede voor het publiek toegankelijke voorzieningen.
Crisis - en herstelwet
Het project Amsterdam Zuidas is aangewezen in bijlage II van de Crisis- en herstelwet (bijlage II, Aa nummer 3). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 2 juli 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:
  • Het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.centrum.amsterdam.nl.
  • Het stadsdeel Zuid: Stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.zuid.amsterdam.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas- Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1407BPGST-OW01.
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.
Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.
Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524.
 
Amsterdam, 1 juli 2015
burgemeester en wethouders,
 
mr. A.H.P. van Gils mr. E.E. van der Laan
secretaris en burgemeester