Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2015, 56570Plannen | ruimtelijk
Beschikking vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder Heerma van Vossstraat 55 te Roosendaal
 
Burgemeester en wethouders maken onder verwijzing naar artikel 110a uit de Wet geluidhinder bekend, dat zij een hogere waarde hebben vastgesteld voor de aspecten wegverkeerslawaai en spoorweglawaai dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarden, die neergelegd zijn in artikel 83 van de Wet geluidhinder en artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder. De hogere waarden die zijn vastgesteld hebben betrekking op het perceel Heerma van Vossstraat 55 te Roosendaal, waar twee nieuwe woningen worden gebouwd en een bestaande bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning.
De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpbeschikking
De beschikking ligt vanaf maandag 29 juni 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het de balie publiekszaken in het Stadskantoor in Roosendaal.
Gedurende de bovenvermelde termijn van de terinzagelegging kan tegen de vastgestelde hogere waarde beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling.
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw P.A. Loos-Schellekens van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0165, e-mail p.loos@roosendaal.nl
Roosendaal, 26 juni 2015