Besluit mandaat Havenveiligheidsfunctionaris
De burgemeester van de Krimpenerwaard,
Overwegende dat,
het om redenen van doelmatigheid wenselijk is enkele bevoegdheden aan de havenveiligheidsfunctionaris van de gemeente Krimpenerwaard te mandateren;
gelet op artikel 4c, 10, 11a en 11b van de Havenbeveiligingswet;
Besluit vast te stellen:
het Besluit mandaat Havenveiligheidsfunctionaris:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
 • Consulent openbare orde en veiligheid: consulent openbare orde en veiligheid van de gemeente Krimpenerwaard, die krachtens artikel 4c van de Havenbeveiligingswet door de burgemeester is aangewezen als havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer).
 • Adviseur openbare orde en veiligheid: adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Krimpenerwaard, die krachtens artikel 4c van de Havenbeveiligingswet door de burgemeester is aangewezen als (plaatsvervangend) havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer).
Artikel 2
Aan de consulent openbare orde en veiligheid en aan de adviseur openbare orde en veiligheid in hun hoedanigheid als Havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer) wordt door de burgemeester mandaat verleend tot:
 • a.
  het uitvoeren van de taken, bedoeld in artikel 4 van de Havenbeveiligingswet;
 • b.
  de coördinatie van havenveiligheidsmaatregelen en maatregelen, bedoeld in artikel 4d van de Havenbeveiligingswet;
 • c.
  het verlenen van een ontheffing of een instemming met een gelijkwaardige beveiligingsregeling, bedoeld in artikel 10 van de Havenbeveiligingswet;
 • d.
  het uitvoeren van de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 11a van de Havenbeveiligingswet;
 • e.
  het uitvoeren van de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel l1b van de Havenbeveiligingswet.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie. Het “Besluit mandaat, volmacht en machtiging beleidsmedewerker oov/bestuurszaken” de dato 7 juli 2014 van de burgemeester van Ouderkerk wordt gelijktijdig ingetrokken.
Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als: "Besluit mandaat Havenveiligheidsfunctionaris”.
 
 
Aldus vastgesteld, 22 april 2015
De burgemeester van Krimpenerwaard,
mr. T.P.J. Bruinsma
Naar boven