Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2015, 54519Beleidsregels
Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
 
Hoofdstuk 1. Vaststellen aantal klokuren en opstellen rooster bewegingsonderwijs door het (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
Het college van de gemeente Roosendaal;
gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 115 en 130 van de Wet op de expertisecentra;
gezien het gevoerde overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de niet door gemeente in stand gehouden scholen in de gemeente;
besluit vast te stellen de:
Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
Artikel 1. Omvang en bekostiging gebruik
1.De omvang van het door de gemeente bekostigde gebruik van een gymnastiekruimte door een
school voor basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is gebaseerd op het
aantal klokuren per week waarin volgens het activiteitenplan door de school de gymnastiekruimte
wordt gebruikt. Voor een basisschool wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in
aanmerking komt vastgesteld op basis van het aantal groepen volgens het bepaalde in artikel 14 van
het Besluit Bekostiging WPO en de splitsingstabel zoals opgenomen in de bijlage bij deze
beleidsregel.
Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 1,5 klokuur per week per groep leerlingen van 6 jaar en ouder. Voor een speciale school voor basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt vastgesteld op basis van het aantal groepen volgens respectievelijk het bepaalde in het vierde lid van artikel 136 WPO en artikel 14 van het Besluit bekostiging WEC.
Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 3,75 klokuur per week per groep leerlingen jonger dan zes jaar indien de school niet de beschikking heeft over een speellokaal en ten hoogste 2,25 klokuur per groep leerlingen van zes jaar en ouder.
2.Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school voor basisonderwijs of school voor (voortgezet) speciaal onderwijs dat eigenaar is van een gymnastiekruimte ontvangt jaarlijks bekostiging. De hoogte van de bekostiging wordt vastgesteld volgens het bepaalde in de bijlage bij deze regeling, op basis van de door het betreffende bevoegd gezag ingevolge artikel 38, eerste lid van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs verstrekte gegevens. Het maximaal aantal voor bekostiging in aanmerking komende klokuren wordt op grond van het eerste lid vastgesteld. Wanneer er sprake is van medegebruik van de gymnastiekruimte door een of meer andere scholen voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs wordt voor de bepaling van de hoogte van de vergoeding het aantal klokuren getotaliseerd.
Hoofdstuk 2. Bekostigen ‘Voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs’
Artikel 2. Criteria bevoegd gezag voor bekostiging van een voorziening
Het bevoegd gezag van een school of nevenvestiging voor:
a.basisonderwijs of speciaal basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, en
b.speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, dat juridisch eigenaar is van een school voor basisonderwijs, school voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs die zich bevindt op het grondgebied van de gemeente en juridisch eigenaar is van lokaal bewegingsonderwijs dat zich bevindt op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 3. Aanduiding van de voorziening
Onderscheid wordt gemaakt in de voorziening:
a.aanpassing, bestaande uit:
1°. het maken van voldoende wasgelegenheid waar deze bij het lokaal bewegingsonderwijs ontbreekt en dit belemmerend werkt op het effectief gebruik, dan wel de mogelijkheden tot medegebruik, van het lokaal bewegingsonderwijs;
2°. wijzigingen bij ingebruikneming van een gebouw als het gebouw anders niet geschikt is voor het primair onderwijs en speciaal of voortgezet speciaal onderwijs, omdat:
 • A.
  de netto vloeroppervlakte van een lokaal bewegingsonderwijs niet minstens 252 vierkante meter netto is en de hoogte niet minstens 5 meter bedraagt, en
 • B.
  het lokaal bewegingsonderwijs niet voorzien is van minstens twee kleedruimten met een was- of douchegelegenheid;
  3°. voorzieningen voor eisen voortkomend uit wet- en regelgeving, niet zijnde voor rekening van het bevoegd gezag;
 • b.
  onderhoud,bestaande uit:
  • 1°.
   vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand, daklichten;
  • 2°.
   vervangen buitenberging of dak buitenberging;
  • 3°.
   vervangen rijwielstalling of rijwielstaanders;
  • 4°.
   vervangen brandtrap;
  • 5°.
   vervangen erfscheiding;
  • 6°.
   vervangen of herstellen riolering
  • 7°.
   vervangen binnenkozijnen en -deuren, inclusief hang- en sluitwerk (renovatie-activiteit);
  • 8°.
   vervangen buitenkozijnen en -deuren, inclusief hang- en sluitwerk (renovatie-activiteit);
  • 9°.
   vervangen radiatoren, convectoren of leidingen voor centrale verwarming;
  • 10°.
   vervangen dakpannen, inclusief houtwerk, dakrand en goten;
  • 11°.
   vervangen boeiboorden.
Artikel 4. Indienen aanvraag
De aanvraag voor het bekostigen van de voorziening moet uiterlijk 1 februari voorafgaande het jaar van bekostiging bij het college worden ingediend conform artikel 6 van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting.
Artikel 5.Criteria voor het toekennen van een voorziening
 • 1.
  De noodzaak van de voorziening:
  • a.
   maken van voldoende wasgelegenheid is aanwezig als bij het lokaal bewegingsonderwijs geen twee wasgelegenheden zijn;
  • b.
   maken van voldoende kleedgelegenheid is aanwezig als blijkt dat er geen twee kleedruimten zijn;
  • c.
   ingebruikneming blijkt uit het feit dat het desbetreffende gebouw niet voldoet aan de inrichtingseisen voor lokalen bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en het geschikt maken van het gebouw met redelijke kosten, zulks ter beoordeling van het college, te verwezenlijken is;
  • d.
   eisen voortkomend uit wet- en regelgeving (niet zijnde voor rekening van het bevoegd gezag) blijkt als wordt vastgesteld dat het gebouw niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, terwijl onontkoombaar is dat dit verschil op korte termijn moet worden opgeheven;
  • e.
   onderhoud blijkt uit het feit dat het gevraagde gebouwelement of een gedeelte daarvan ten minste in een matige conditie verkeert volgens de bouwkundige opname zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder c, terwijl regulier onderhoud door het bevoegd gezag niet langer volstaat.
 • 2.
  Bovenstaande voorzieningen komen voor bekostiging in aanmerking tenzij er een andere, goedkopere, voorziening mogelijk is. Dit ter beoordeling van het college.
Artikel 6.Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend
De voorziening wordt toegekend voor het jaar volgend op het jaar waarop de aanvraag is ingediend. Is het niet mogelijk om de voorziening in het toegekende jaar te realiseren dat moet het bevoegd gezag voor 1 september van het toegekende jaar van uitvoering bij het college een gemotiveerd verzoek indienen om uitstel van de uitvoering van de voorziening. Het college beslist voor 1 oktober daaropvolgend.
Hoofdstuk 4 Overige bepalingen.
Artikel 10Indexering
De in de bijlage gehanteerde normbedragen voor de klokuurvergoeding worden jaarlijks bijgesteld op basis van het jaarlijks door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het bekostigingsstelsel basisonderwijs opgenomen prijsindexcijfer.
Artikel 11Intrekking
De beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
wordt ingetrokken.
Artikel 12Citeertitel; inwerkingtreding
 • 1.
  Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
 • 2.
  Deze regeling treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
   
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 16 juni 2015.
De secretaris, De burgemeester,