Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2015, 54386Plannen | overig
Vaststelling definitieve spreidingsplan uitbreiding areaal ondergrondse afvalcontainers 2014-2
Het college van B&W heeft op 6 januari 2015 een voorlopige spreidingsplan vastgesteld om het areaal ondergrondse afvalcontainers uit te breiden. Op dit plan was inspraak mogelijk. Het college heeft de inspraakreacties gewogen en heeft op basis daarvan een definitief spreidingsplan vastgesteld.
 
De inspraak heeft niet geleid tot wijzigingen op het voorlopig spreidingsplan. De locaties van de containers aan de Meindert Hobbemalaan, Van der Helstlaan, Hercules Segherslaan, Jan van Capellelaan, Hendrik Vroomlaan, Bosweg, Simon de Vliegerlaan, Irislaan, Jan van Goyenlaan, Beatrixlaan, Albert Cuyplaan, President Rooseveltlaan, Willem Klooslaan, Vredehoflaan, Kruislaan, Glacisstraat en Joost de Moorstraat zijn ongewijzigd vastgesteld.
 
Alle insprekers zijn reeds geïnformeerd over het besluit van het college.
 
Bezwaar
Bij het hierboven genoemde besluit kan uw belang betrokken zijn. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
 
Vlissingen, 18 juni 2015

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de burgemeeser, A.M. Demmers - van der Geest

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet