Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2015, 54385Plannen | overig
Vaststelling definitieve spreidingsplan uitbreiding areaal ondergrondse afvalcontainers 2014-1
Het college van B&W heeft op 28 oktober 2014 een voorlopige spreidingsplan vastgesteld om het areaal ondergrondse afvalcontainers uit te breiden. Op dit plan was inspraak mogelijk. Het college heeft de inspraakreacties gewogen en heeft op basis daarvan een definitief spreidingsplan vastgesteld.
 
Op twee locaties hebben de inspraakreacties geleidt tot een locatiewijziging
  • 1.
    De locatie van de restafvalcontainer in het hofje Paauwenburgweg waaraan de oneven huisnummers 95 t/m 125 ontsluiten wordt gewijzigd. De locatie schuif circa 4 meter op naar de aangelegen groenstrook zodat er geen parkeerplaats komt te vervallen.
  • 2.
    De locatie van de ondergrondse container in de Offenbachlaan naast huisnummer 60 en tegenover huisnummer 79 wordt gewijzigd. De locatie schuif circa 10 meter op naar de groenstrook voor de oneven huisnummers 65 t/m 77.
 
De overige locaties van de containers in Mendelssohnlaan, Puccinilaan, Offenbachlaan, Rossinilaan, Grieglaan, Noorderbaan, Dreessstraat, Geertsemastraat, Paauwenburgweg en Gasthuisstraat zijn ongewijzigd vastgesteld.
 
Alle insprekers zijn reeds geïnformeerd over het besluit van het college.
 
Bezwaar
Bij het hierboven genoemde besluit kan uw belang betrokken zijn. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
 
 
Vlissingen, 18 juni 2015

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de Burgemeester, A.M. Demmers - van der Geest

de secretaris, mr. drs. ing. M van Vliet