Gemeente Zutphen: Wegsleepverordening Zutphen 2003
 
De raad van de gemeente Zutphen,
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 april 2015 met nummer 59232;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Overeenkomst inzake de wegsleepregeling;
 
besluit:
 
 • 1.
  De Wegsleepverordening Zutphen 2003 en de Tarieventabel behorende bij de verordening te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd voorstel:
  • I.
   artikel 3, eerste lid, van de Wegsleepverordening Zutphen 2003 als volgt te wijzigen:
   Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van Wolves Autoberging BV, Ecofactorij 3b te Apeldoorn.
   II. de Tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003 als volgt te wijzigen:
  • 1.
   De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats en de stalling voor de eerste dag bedragen:
  • a.
   voor een personenauto: € 170,00;
  • b.
   voor een bedrijfswagen tot 3500 kg: € 170,00;
  • 2.
   Voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan worden geen kosten van het bewaren in rekening gebracht.
  • 3.
   Voor elk volgend etmaal of gedeelte daarvan bedragen de kosten van het bewaren van een voertuig € 17,00.
  • 4.
   De voorrijkosten, als bedoeld in artikel 2.3.3. van de interne werkinstructie wegsleepregeling gemeente Zutphen, of de kosten voor een loze rit bedragen: € 66,00.
    
 • 2.
  De wijzigingen in de Wegsleepverordening en de Tarieventabel behorende bij de Wegsleepverordening in werking te laten treden op de eerste dag na de dag van bekendmaking van de gewijzigde Verordening.
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op: 18 mei 2015
de voorzitter, de griffier
Naar boven