Gemeenteblad van Utrecht (Utr)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Gemeenteblad 2015, 47180Plannen | overig
Wet Bodembescherming Fortlaan 10-20, d.d. 2 juni 2015
 
Bodemverontreiniging (besluit)
Uit bodemonderzoek is gebleken dat in de bodem van Fortlaan 10-20 een bodemverontreiniging is aangetroffen. Het betreft een verontreiniging van zware metalen, PAK en/of asbest in de grond en PAK in het grondwater.
Burgemeester en wethouders hebben vastgesteld dat er:
  • -
    een geval van ernstige bodemverontreiniging en noodzaak tot spoedige sanering op basis van humane risico's.
  • -
    Met de sanering moet worden begonnen vóór 1 januari 2016.
Bodemsanering (besluit)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 40 Wet bodembescherming hebben besloten in te stemmen met het deelsaneringsplan voor het perceel Fortlaan 10-20, kadastraal bekend: gemeente Zuilen, sectie B, nummers 3457 (ged) en 4771 (ged) te Utrecht.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden in het Stadskantoor, Stadsplateau 1 te Utrecht, na het maken van een afspraak met Milieu & Mobiliteit, Afdeling Realisatie Milieu. Hiervoor kan contact opgenomen worden met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 030 2860000, of per e-mail via bodeminfo@utrecht.nl.
In de periode van 3 juni 2015 tot en met 14 juli 2015 kan bezwaar tegen dit besluit worden gemaakt. Het bezwaarschrift kan digitaal ingediend worden via www.utrecht.nl/bezwaar, of per brief gericht aan:
College van burgemeester en wethouders van Utrecht
T.a.v. Juridische Zaken
Betreft: bezwaarschrift
Postbus 16200
3500 CE Utrecht.