Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2015, 4710Verordeningen
Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Vlissingen
De raad van de gemeente Vlissingen;
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ;
 
gelet op de artikelen 139, 149 en 176, eerste lid, van de gemeentewet en de artikelen 2:14, tweede lid, artikel 3:12, eerste lid en 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
 
b e s l u i t:
 
vast te stellen de ‘Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Vlissingen’:
 
Artikel 1. Begripsbepalingen
 • 1.
  Bestuursorgaan: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Vlissingen.
 • 2.
  Publicatie: de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten alsmede overige wettelijke verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen en de kennisgeving van besluiten, mededelingen dan wel aankondigingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.
 • 3.
  Algemeen verbindende voorschriften: algemene, naar buiten werkende en voor betrokkenen bindende rechtsnormen, die krachtens een wetgevende bevoegdheid tot stand zijn gebracht.
 • 4.
  Beleidsregel: een besluit in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
 • 5.
  Andere besluiten van algemene strekking: besluiten van algemene strekking niet zijnde algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels.
 • 6.
  Besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
 • 7.
  Ontwerpbesluit: een besluit op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, dan wel met een andere wettelijk voorgeschreven inspraakprocedure is voorbereid.
 • 8.
  Gemeenteblad: een door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Vlissingen elektronisch uitgegeven blad dat voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.
 
Artikel 2. Aanwijzing publicatiemiddel
Indien bij of krachtens de wet voor publicatie van enig document niet uitdrukkelijk een bepaald publicatiemiddel is voorgeschreven en/of voor zover wenselijk heeft publicatie plaats in het gemeenteblad.
 
 
Artikel 3. Elektronische uitgifte
 • 1.
  Het gemeenteblad wordt uitgegeven op https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
 • 2.
  Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de noodzaak bestaat.
 • 3.
  Indien elektronische uitgifte van het gemeenteblad op de in het eerste lid voorziene wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het gemeentebestuur in een vervangende uitgave of andere wijze van publicatie.
 
 
Artikel 4. Bekendmaking
 • 1.
  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking en beschikkingen die niet aan belanghebbende(n) in persoon kunnen worden verzonden of uitgereikt, worden bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.
 • 2.
  De besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronische gemeenteblad.
 • 3.
  Het tweede lid is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening
 • 4.
  Indien omvang of complexiteit integrale opname in de weg staan, kan in afwijking van het vierde lid worden volstaan met opname van een gedeelte of samenvatting van een besluit in het elektronisch gemeenteblad en terinzagelegging van het integrale besluit op een door het college van burgemeester en wethouders bepalen plaats.
 • 5.
  Het vierde lid geldt niet voor algemeen verbindende voorschriften.
 
 
Artikel 5. Terinzagelegging
 • 1.
  Ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken waarop de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, worden uitsluitend in het elektronisch gemeenteblad beschikbaar gesteld, tenzij bij wettelijk voorschrift een andere wijze van terinzagelegging is voorgeschreven.
 • 2.
  Het bestuursorgaan kan in voorkomende gevallen het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken fysiek ter inzage leggen op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats.
 
Artikel 6. Kennisgeving
 • 1.
  Kennisgeving van ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken in de zin van artikel 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede overige wettelijke verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen en de kennisgeving van besluiten, mededelingen dan wel aankondigingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt, vinden uitsluitend plaats in het elektronische gemeenteblad.
 • 2.
  Het college van burgemeester en wethouders kan in voorkomende gevallen, naast de kennisgeving in het elektronische gemeenteblad, de kennisgeving in een huis-aan-huisblad plaatsen.
 
Artikel 7. Beschikbaar stellen afschriften
 • 1.
  Op de website van de gemeente Vlissingen vindt een verwijzing plaats naar het elektronisch gemeenteblad.
 • 2.
  Aan een ieder wordt op zijn verzoek een papieren afschrift van het gemeenteblad verstrekt tegen ten hoogste de kosten van het maken van een zodanig afschrift.
 
Artikel 8. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.
 
 
Artikel 9. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Vlissingen.
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Vlissingen, gehouden op
 
 
de griffier, de voorzitter,
 
 
mr. F. Vermeulen A.M. Demmers - van der Geest
 
TOELICHTING Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Vlissingen
  Algemene Toelichting
Op 1 juli 2009, 1 januari 2011 en 1 januari 2014 is de Wet elektronische bekendmaking (hierna te noemen: Web) gefaseerd in werking getreden, waarbij de bekendmakingsartikelen in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb) zijn gewijzigd. Gemeenten hebben de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking, alsmede kennisgevingen over het ter inzage leggen van ontwerpbesluiten, elektronisch bekend te maken. Per 1 januari 2014 betreft dit voor de algemeen verbindende voorschriften geen bevoegdheid meer maar een verplichting.
In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden technische eisen gesteld waaraan het elektronisch gemeenteblad moet voldoen.
Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) zich uitgesproken over de juridische kaders voor het elektronisch bekendmaken. In haar uitspraken van 15 augustus 2012 (nr. 201105354/1/A4; nr. 201102433/1/A4 en nr. 201101170/1/A4) heeft de ABRS geconcludeerd dat kennisgeving via internet een geschikte wijze van bekendmaking van een ontwerpbesluit kan zijn (artikel 3:12, lid 1 Awb). Wel stelde de ABRS vast dat ook artikel 2:14, lid 2 Awb van toepassing is. Dat betekent dat uitsluitend plaatsing op de website alleen kan indien er ook een wettelijk voorschrift is die dat mogelijk maakt. Dat maakt de vaststelling van de onderhavige verordening noodzakelijk. Met deze verordening wordt een aanvullende juridische basis gegeven aan de elektronische bekendmaking van (ontwerp-)besluiten van de gemeente.
De Wet elektronische bekendmakingen (Web) regelt de elektronische toegankelijkheid van de regelgeving van de overheid. Sinds 1 januari 2013 worden algemeen verbindende voorschriften (avv), dit zijn voornamelijk verordeningen, al verplicht op internet in geconsolideerde vorm gepubliceerd via de invoermodule: Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).
 
Per 1 januari 2014 verplicht de Web tot het rechtsgeldig bekendmaken en daarmee inwerking laten treden van avv in een elektronisch gemeenteblad. Dit betekent dat publicatie in de Faam en het ter inzage leggen van deze voorschriften niet meer nodig is voor een rechtsgeldige bekendmaking.
 
In overleg met VNG en IPO heeft het Ministerie van BZK voor het elektronisch bekendmaken via hun werkmaatschappij KOOP de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) ontwikkeld. Dit is een applicatie die gemeenten helpt bij het bekendmaken van hun besluiten in een eigen elektronisch gemeenteblad op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Het GVOP is ook voor andere bekendmakingen, mededelingen, kennisgevingen en andere berichtgevingen te gebruiken.
Deze verordening is bedoeld om al die vormen van publicatie zo veel mogelijk onder te brengen in het elektronische gemeenteblad. In ieder geval voor zover dit wettelijk of vanuit de jurisprudentie mogelijk is of voor zover dit wenselijk is. Hiermee wordt naast een kostenbesparing op het huis-aan-huisblad bereikt, dat in dit elektronisch gemeenteblad zo veel mogelijk publicaties op een centrale plaats te vinden zijn en dat zij elektronisch doorzocht kunnen worden. Via een attenderingsservice is het mogelijk een digitaal abonnement op de elektronische publicaties te nemen. Om zo veel mogelijk elektronisch bekend te kunnen maken is het noodzakelijk dat de gemeenteraad de Publicatieverordening vaststelt.
 
 
 
Artikelsgewijze Toelichting
 
Artikel 1
De begripsbepalingen worden in dit artikel uitgelegd.
 
Artikel 2
Uitgangspunt is dat publicaties in het elektronisch gemeenteblad plaatsvinden. Publicatie in het gemeenteblad vindt plaats als in een wettelijke regeling bijvoorbeeld de termen “publicatie in een van overheidswege uitgegeven blad” of op "andere geschikte wijze" gebruikt worden.
 
Dit artikel kan niet de verplichte publicatie in een bepaald medium, zoals een huis-aan-huisblad of de Staatscourant vervangen. Als in een wettelijke bepaling staat opgenomen dat kennisgeving slechts in ‘dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad’ plaatsvindt dan moet de kennisgeving hierin plaatsvinden.
Voorbeelden van wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronische gemeenteblad zijn:
 • 1.
  art. 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer,
 • 2.
  art. 78 Onteigeningswet,
 • 3.
  artikel 7.17 Wet milieubeheer (kennisgeving milieu-effectrapportages)
 • 4.
  artikel 26 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.
 • 5.
  art. 7 Wet voorkeursrecht gemeenten,
 • 6.
  de Wabo (zie onder meer art. 3:12) en
 • 7.
  de Wet ruimtelijke ordening (Wro), o.a. art. 3. 8 lid 1 en 3. De Wro schrijft bijv. voor dat de mededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan ook moet plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Voor algemeen verbindende voorschriften (o.a. verordeningen) is per 1 januari 2014 de wettelijke basis voor elektronisch bekendmaken rechtstreeks gelegen in het per die datum geldende nieuwe artikel 139 Gemeentewet.
 
Daarnaast kunnen er gevallen zijn dat het verstandig is om niet te volstaan met elektronische publicatie, maar te voorzien in een andere wijze van publicatie. Het gemeentebestuur zal telkens een belangenafweging moeten maken. Voor deze gevallen zijn de woorden ‘en/of voor zover wenselijk’ opgenomen.
 
Artikel 3
Het gemeenteblad is te raadplegen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Het derde lid ziet op de omstandigheid dat het elektronisch gemeenteblad niet uitgegeven kan worden. Het gemeentebestuur heeft dan de mogelijkheid te voorzien in een vervangende uitgave of publicatie op andere wijze. In situaties van het bekendmaken van noodbesluiten en –verordeningen kan dit bijvoorbeeld het geval zijn.
 
Artikel 4
De elektronische bekendmaking vindt plaats door de kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het elektronische gemeenteblad. Algemeen verbindende voorschriften worden op grond van artikel 139 Gemeentewet integraal in het elektronische gemeenteblad opgenomen.
De bekendmaking in het elektronische gemeenteblad is de rechtsgeldige bekendmaking, tenzij bij wet- of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.
Het is niet uitgesloten dat het in bepaalde gevallen wenselijk wordt geacht om naast de bekendmaking in het elektronische gemeenteblad tevens een advertentie in een huis-aan-huisblad te plaatsen, dit om er zeker van te zijn dat de doelgroep op de hoogte kan zijn van de bekendmaking. In de advertentie moet dan worden verwezen naar de rechtsgeldige bekendmaking in het elektronische gemeenteblad.
Artikel 5
Uit artikel 2:14 lid 2 Awb vloeit voort dat het ontwerpbesluit en de bij het ontwerpbesluit horende bijlage(n) uitsluitend elektronisch ter inzage kunnen worden gelegd indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. Deze verordening voorziet in een dergelijk wettelijk voorschrift.
Artikel 6
Dit artikel ziet op de elektronische publicatie van wettelijk vereiste kennisgevingen, dan wel kennisgevingen en aankondigingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.
 
Overige artikelen - Deze spreken voor zich.