Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet Noord- en Midden-Limburg
 
De burgemeester van de gemeente Gennep;
 
Gelet op:
artikel 41 van de gewijzigde Drank- en Horecawet kan de burgemeester ambtenaren aanwijzen die met het toezicht op de naleving van die wet worden belast;
 
Gelezen:
het “Convenant buitengewoon opsporingsambtenaren Noord- en Midden-Limburg in het kader van de Drank- en horecawet”.
 
BESLUIT:
 
Vast te stellen het “aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet Noord- en Midden-Limburg”
de volgende medewerkers van de gemeenten Beesel, Nederweert, Roermond, Venray en Venlo die belast zijn met het toezicht op en de handhaving van de Drank- en Horecawet:
 
  • de heer F.M.A.J. van der Sluijs;
  • de heer P. Gommans;
  • de heer J. Coenders;
  • de heer E. van der Wallen;
  • mevrouw T. Boeren;
  • de heer C. Thoonsen;
  • de heer B.J.M. van Mook;
  • de heer A.P.M.G. Poels;
  • mevrouw M.J.P. Schreurs;
  • de heer P.H.W. Sloesen;
 
aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet voor het grondgebied van de gemeente Gennep.
Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet Noord- en Midden-Limburg” en treedt in werking op de dag na bekendmaking.
 
Aldus vastgesteld op 17 april 2015
Burgemeester van Gennep,
 
De burgemeester,
Naar boven