Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2015, 34775Plannen | ruimtelijk
Hogere grenswaarde o.g.v. Wet geluidhinder Heerma van Vossstraat 55 te Roosendaal
 
Burgemeester en wethouders maken onder verwijzing naar artikel 110a uit de Wet geluidhinder bekend, dat zij een hogere waarde hebben vastgesteld voor de aspecten wegverkeerslawaai en spoorweglawaai dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarden, die neergelegd zijn in artikel 83 van de Wet geluidhinder en artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder. De hogere waarden die zijn vastgesteld hebben betrekking op het perceel Heerma van Vossstraat 55 te Roosendaal, waar twee nieuwe woningen worden gebouwd en een bestaande bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning.
Inzage
Het verzoek om hogere waarden met de bijbehorende stukken en het besluit liggen vanaf 28 april 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de balie van het Stadskantoor, Stadserf 1 in Roosendaal.
Zienswijze
Gedurende deze termijn bestaat voor een ieder de gelegenheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal.
Mondelinge zienswijzen kunnen van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch naar voren worden gebracht. Het hiervoor aangewezen telefoonnummer in het Stadskantoor is : 0165 - 579497.
Meer informatie
Voor nadere informatie: Team Ruimtelijke Ontwikkeling, mevrouw Petra Loos, tel. 14 0165 of e-mail p.loos@roosendaal.nl.
24 april 2015,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal.