Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015 Landerd
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepaling
Artikel 1 Begripsbepalingen
Deze regeling verstaat onder:
 • a.
  de regeling: de centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015;
 • b.
  de centrumgemeente: gemeente als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen: de gemeente Oss;
 • c.
  de gastgemeenten: de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en St. Hubert, Sint Anthonis, Uden en Veghel;
 • d.
  regio: de regio Brabant Noordoost-oost, bestaande uit drie subregio’s en
12 gemeenten;
 • a.
  subregio Maasland: de gemeenten Bernheze, Landerd, Maasdonk en Oss;
 • b.
  subregio Land van Cuijk: de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis;
 • c.
  subregio Uden/Veghel: de gemeenten Boekel, Uden en Veghel;
 • d.
  gemeenten: de centrumgemeente en de gastgemeenten;
 • e.
  de colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de aan deze regeling deelnemende gemeenten;
 • f.
  portefeuillehoudersoverleg Wmo: bestuurlijk overleg van de wethouders Wmo van de gemeenten in de regio Brabant Noordoost-oost;
 • g.
  ondersteuning: voorzieningen in het kader van de Wmo ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, maatschappelijke opvang-OGGZ-verslavingszorg en beschermd wonen;
 • h.
  inkoop van producten: inkoop van leveringen, zaken of diensten;
 • i.
  calamiteit: calamiteit als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo 2015
 • j.
  fysieke overlegtafel Wmo: op objectieve criteria door de gemeenten geselecteerde Wmo-aanbieders die deel uitmaken van het netwerk sociaal domein en die fysiek overleg plegen met de gemeenten;
 • k.
  regionaal beleidsplan Wmo: Regionaal beleidsplan Brabant Noordoost-oost “Transformatie AWBZ naar Wmo” deel 1 en deel 2;
 • l.
  Basisovereenkomst Wmo Regio Brabant Noordoost-oost: Basisovereenkomst d.d. 30-10-2013, waarbij onder meer afspraken zijn gemaakt over communicatie, overleg en besluitvorming tussen gemeenten en Wmo-aanbieders.
Hoofdstuk 2 Centrumconstructie: belangen, taken en bevoegdheden
Artikel 2 Belangen
De regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de doelmatige inkoop van ondersteuning in het kader van de Wmo volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden.
Artikel 3 Centrumgemeente
De gemeente Oss is aangewezen als centrumgemeente.
Artikel 4 Taken
De centrumgemeente wordt belast met:
 • -
  aanbesteding van ondersteuning in het kader van de Wmo, zoals omschreven in het regionaal beleidsplan Wmo, volgens de methodiek van het bestuurlijk aanbesteden, eveneens omschreven in het regionaal beleidsplan Wmo en alle activiteiten die daarvoor noodzakelijk zijn, waaronder in ieder geval de organisatie/het uitvoeren van de overlegtafel Wmo, het opstellen van conceptcontracten, het bepalen van tarieven/budgetten per instelling (binnen het financiële kader van de regio);
 • -
  bovengenoemde aanbesteding van ondersteuning in het kader van de Wmo omvat voor 2015 de volgende onderdelen: individuele ondersteuning, specialistische dagbesteding, kortdurend verblijf, maatschappelijke opvang-OGGZ-verslavingszorg en beschermd wonen;
 • -
  in voorkomende gevallen het aangaan van een subsidierelatie;
 • -
  het afsluiten, beheren, uitvoeren van de contracten die voortvloeien uit de aanbesteding en alle activiteiten die daarvoor noodzakelijk zijn, waaronder registratie, controle, monitoring, rapportage, contractmanagement en relatiebeheer;
 • -
  het zorgdragen voor een goede aansluiting met het lokale veld.
Artikel 5 Opdracht
 • 1.
  De gastgemeenten verlenen opdracht aan de centrumgemeente tot het aangaan van overeenkomsten met Wmo-aanbieders ondersteuning.
 • 2.
  De gastgemeenten verlenen tevens opdracht aan de centrumgemeente tot het evalueren en het uitvoeren van contractdocumentbeheer en contractmanagement.
 • 3.
  De centrumgemeente verplicht zich tot het zo doelmatig mogelijk inkopen van de producten binnen de gemaakte afspraken.
 • 4.
  De centrumgemeente overlegt met het portefeuillehoudersoverleg Wmo over het programma van eisen, het contractbeheer, de inkoopstrategie en de gunningscriteria, die bij de aanbesteding gehanteerd worden.
 • 5.
  De centrumgemeente rapporteert per kwartaal of zoveel vaker als nodig op basis van afwijkend gebruik aan alle gemeenten over de stand van zaken.
 • 6.
  De centrumgemeente draagt zorg voor de archiefbescheiden conform de archiefregeling van de centrumgemeente.
Artikel 6 Bevoegdheden
 • 1.
  De colleges geven de centrumgemeente mandaat en volmacht om binnen het in deze regeling vastgestelde kader, de in artikel 4 en 5 genoemde taken en opdracht uit te voeren, uiteraard begrensd door wetgeving, jurisprudentie en vooraf vastgestelde financiële kaders.
 • 2.
  Het college van de centrumgemeente kan de bevoegdheden in het eerste lid ondermandateren aan de medewerkers van de centrumgemeente.
Artikel 7 Kader
Met het oog op een goede uitvoering van de taken en opdracht zorgt de centrumgemeente voor 1 april voor een jaarplan Inkoop met uitgangspunten en doelstellingen voor het komende jaar. Dit jaarplan is gebaseerd op het regionaal beleidsplan Wmo en wordt aan alle colleges ter accordering voorgelegd. Als de meerderheid – op basis van de inwoneraantallen van minimaal vier gemeenten – instemt, dan is dat het kader waarbinnen de centrumgemeente mandaat heeft in de onderhandelingen. Wordt de meerderheid niet gehaald, dan vindt verder overleg plaats over de inhoud van het jaarplan Inkoop. De jaarlijkse cyclus is in bijlage 2 opgenomen.
Artikel 8 Overlegstructuur
De gemeenten voorzien in een overlegstructuur door middel van het portefeuillehoudersoverleg Wmo zoals beschreven in bijlage 1, om te borgen dat de taken en opdracht zoals beschreven in de artikelen 4 en 5 goed worden uitgevoerd.
Hoofdstuk 2a Positie van Sint-Oedenrode
Artikel 9 Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode neemt voor de onderdelen maatschappelijke opvang-OGGZ-verslavingszorg en beschermd wonen een apart mandaatbesluit. Voor deze onderdelen neemt Sint-Oedenrode deel aan het het portefeuillehoudersoverleg Wmo. Sint-Oedenrode is gebonden aan de gezamenlijke besluitvorming in dat overleg over die onderdelen en de besluitvorming van de centrumgemeente hierover.
Hoofdstuk 3 Financiële bepaling
Artikel 10 Kosten inkooporganisatie en wijze van risicoverdeling
De kosten van de inkooporganisatie en wijze van risicoverdeling van inzet van ondersteuning
maken geen deel uit van deze regeling. De centrumgemeente zal deze kosten, na advies van
het portefeuillehoudersoverleg Wmo, voorlopig jaarlijks door de colleges van de gemeenten
laten vaststellen.
Hoofdstuk 4 Informatie en verantwoording
Artikel 11 Bestuurlijk overleg
 • 1.
  De portefeuillehouder Wmo van de centrumgemeente overlegt ten minste driemaal per jaar met de portefeuillehouders Wmo van de gastgemeenten in het portefeuillehoudersoverleg Wmo.
 • 2.
  De portefeuillehouders Wmo van de gemeenten komen voorts bijeen wanneer 1/3 van hen dit onder opgaaf van redenen noodzakelijk acht.
 • 3.
  Het extra bestuurlijk overleg bedoeld in het tweede lid wordt uiterlijk binnen twee weken na het verzoek van 1/3 van de portefeuillehouders belegd door de centrumgemeente.
 • 4.
  In het bestuurlijk overleg bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval gesproken over de inkoop van de producten aan de hand van voortgangsrapportages, het verloop van de samenwerking, het jaarplan Inkoop en het jaarverslag.
Artikel 12 Ambtelijk overleg/fysieke overlegtafel
 • 1.
  Er is ambtelijk overleg voorafgaand aan de fysieke overlegtafel Wmo.
 • 2.
  In het ambtelijk overleg is iedere subregio vertegenwoordigd.
 • 3.
  De portefeuillehouders Wmo van iedere subregio wijzen elk één ambtelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan om deel te nemen aan de overlegtafel.
 • 4.
  De ambtelijke vertegenwoordiger van de subregio is verantwoordelijk voor inbreng namens de subregio en terugkoppeling naar de subregio.
Artikel 13 Informatievoorziening gastgemeenten – centrumgemeente
De gastgemeenten leveren op aanvraag van de centrumgemeente alle informatie aan die de centrumgemeente voor de uitoefening van haar taken en opdracht als bedoeld in deze regeling nodig heeft.
Artikel 14 Informatievoorziening centrumgemeente – gastgemeenten
 • 1.
  Tussentijdse bestuurlijke terugkoppeling over de uitvoering van deze centrumregeling vindt plaats via het portefeuillehoudersoverleg Wmo.
 • 2.
  De voortgangsrapportages over het verloop van het inkoopproces worden ter kennisname voorgelegd aan de colleges van de gemeenten.
 • 3.
  De centrumgemeente rapporteert zowel inhoudelijk als financieel binnen vier maanden na afloop van het jaar in een jaarverslag over de behaalde resultaten in relatie tot het jaarplan Inkoop.
 • 4.
  Het college van de centrumgemeente geeft de colleges van de gastgemeenten schriftelijk de door een of meer leden van de colleges van de gastgemeenten gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken daarvan in strijd is met de wet of het openbaar belang.
Artikel 15 Communicatie
De centrumgemeente is het aanspreekpunt voor de aanbieders van de Wmo-ondersteuning met betrekking tot alle contractuele afspraken en vraagstukken over de uitgevoerde inkoop en aanbesteding. Afspraken over individuele cliënten worden gemaakt door de betreffende gemeente.
Hoofdstuk 5 Tussentijds wijzigen
Artikel 16 Tussentijdse wijziging
 • 1.
  De colleges van de gemeenten kunnen tussentijds aan de centrumgemeente voorstellen doen tot wijziging van de regeling.
 • 2.
  Na een positief advies van het portefeuillehoudersoverleg Wmo over het wijzigingsvoorstel doet de centrumgemeente een daartoe strekkend voorstel toekomen aan de gemeenten.
 • 3.
  Een wijziging is tot stand gekomen, wanneer alle colleges daartoe hebben besloten.
 • 4.
  De colleges van de gemeenten besluiten over de voorgestelde wijziging niet dan nadat zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
 • 5.
  De wijziging van de regeling treedt, tenzij anders bepaald, in werking op de dag volgend op die waarop de wijziging door de colleges van de gemeenten is bekendgemaakt.
Hoofdstuk 6 Overige bepalingen
Artikel 17 Calamiteiten en geschillen
 • 1.
  De gemeenten stellen een Protocol Calamiteiten vast waarin de rollen van de centrumgemeente en gastgemeenten bij gelegenheid van calamiteiten worden vastgelegd op zodanige wijze dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken.
 • 2.
  In geval van een geschil over de inhoud, strekking of uitvoering van deze regeling wordt eerst en vooral getracht dit op ambtelijk niveau tot een oplossing te brengen. Mocht dat niet slagen, dan wordt de kwestie aan het portefeuillehoudersoverleg Wmo voorgelegd. Als dat niet leidt tot een oplossing, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Artikel 18 Aansprakelijkheid centrumgemeente
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de in deze regeling opgenomen taken, wordt beperkt tot het bedrag dat de centrumgemeente voor haar werkzaamheden heeft ontvangen, tenzij haar grove schuld of opzet kan worden verweten.
Artikel 19 Aansprakelijkheid gemeenten
Elke gemeente is individueel aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van de betreffende gemeente.
Artikel 20 Evaluatie
 • 1.
  Deze regeling en de uitvoering daarvan wordt eenmaal per jaar geëvalueerd.
 • 2.
  Het portefeuillehoudersoverleg Wmo kan verzoeken om een tussentijdse evaluatie.
 • 3.
  De evaluatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het portefeuillehoudersoverleg Wmo.
 • 4.
  De evaluatie resulteert in een evaluatieverslag dat wordt aangeboden aan de colleges van de gemeenten.
 • 5.
  De colleges van de gemeenten brengen het evaluatieverslag en hun zienswijzen daarbij eenmaal per jaar onder de aandacht van hun gemeenteraden.
Artikel 21 Inwerkingtreding en duur van de regeling
 • 1.
  De regeling treedt in werking op 1 januari 2015.
 • 2.
  De regeling wordt aangegaan voor de duur van twee jaren.
 • 3.
  De centrumgemeente gaat geen verplichtingen aan voor langere duur dan de regeling geldt. De uitvoeringskosten van de centrumgemeente worden in 2015 en 2016 ten laste van de gemeenten gebracht.
 • 4.
  De gemeenten beslissen uiterlijk maart 2016 of de gezamenlijke inkoop in 2017 en volgende jaren wordt voortgezet en voor welk deel van de Wmo dat gebeurt.
 • 5.
  Indien de regeling niet wordt verlengd, regelt de centrumgemeente de financiële gevolgen van de beëindiging in een liquidatieplan.
 • 6.
  Het liquidatieplan behoeft de instemming van alle gemeenten.
Artikel 22 Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, treedt de centrumgemeente en de betreffende gastgemeente(n) in overleg. Dit wordt gemeld en/of geagendeerd tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het portefeuillehoudersoverleg Wmo.
Artikel 23 Bekendmaking en toezending
 • 1.
  De colleges van de gemeenten dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor de bekendmaking van deze regeling en nemen deze regeling terstond op in het door hen bij te houden register als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
 • 2.
  Het college van de centrumgemeente draagt er zorg voor dat de regeling aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant wordt toegezonden.
Artikel 24 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015.
Aldus vastgesteld door
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente d.d.
Na verkregen toestemming van de gemeenteraad van ….. d.d.
Namens de gemeente Bernheze
… , wethouder
Namens de gemeente Boekel
…., wethouder
Namens de gemeente Boxmeer
…, wethouder
Namens de gemeente Cuijk
…., wethouder
Namens de gemeente Grave
…., wethouder
Namens de gemeente Landerd
…, wethouder
Namens de gemeente Maasdonk
…, wethouder
Namens de gemeente Oss
…, wethouder
Namens de gemeente Sint Anthonis
…, wethouder
Namens de gemeente Uden
…, wethouder
Namens de gemeente Veghel
…, wethouder
Bijlage a bij regeling centrumgemeente: voorstel voor de overlegstructuur
De centrumgemeente voert overleg met de gastgemeenten over de voortgang en te nemen besluiten. We sluiten daarbij aan bij bestaande overleggen.
Bestuurlijk overleg
We kennen al het regionaal POHO Transitie AWBZ Brabant Noordoost-oost waar de portefeuillehouders Wmo van de 12 gemeenten bijeenkomen voor (tot nu toe) beleidsmatige afstemming. Dit portefeuillehoudersoverleg wordt ook het bestuurlijk platform voor de centrumgemeente. Zo is gemakkelijk een verbinding te leggen tussen de werkzaamheden van de centrumgemeente en Wmo beleid in de regio.
Voor de onderdelen maatschappelijke opvang-OGGZ-verslavingszorg en beschermd wonen neemt de gemeente Sint-Oedenrode deel aan dit portefeuillehoudersoverleg Wmo.
Het portefeuillehoudersoverleg Wmo komt minimaal 3 keer per jaar bij elkaar, of vaker als gemeenten dat nodig vinden.
Het portefeuillehoudersoverleg Wmo bespreekt het jaarplan Inkoop en jaarverslag (zie bijlage 2 over de jaarlijkse cyclus) alvorens dit door de centrumgemeente aan alle deelnemende gemeente ter vaststelling wordt toegezonden.
Taken van het portefeuillehoudersoverleg Wmo zijn:
 • -
  bespreken regionaal beleid (is ook al huidige taak)
 • -
  advies over taken centrumgemeente, input leveren
 • -
  adviseren over voorstellen die naar de colleges gaan m.b.t. regionale taken Wmo
 • -
  bespreken en evalueren centrumgemeenteconstructie; adviseren over voorstellen voor aanpassing (ter besluitvorming aan colleges/raden)
Ambtelijk overleg ter voorbereiding van het portefeuillehoudersoverleg Wmo
Het portefeuillehoudersoverleg Wmo wordt door de centrumgemeente voorbereid met alle gemeenten. Dat gebeurt in een ambtelijk overleg waarin alle deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd. Dit ambtelijk overleg komt eveneens minimaal drie keer per jaar bij elkaar, maar zo nodig vaker. In dit ambtelijk overleg vindt ook bespreking plaats van de periodieke rapportage door de centrumgemeente over de monitoring van de uitvoering van de contracten.
Ambtelijke betrokkenheid bij de overlegtafel
In het bestuurlijk aanbesteden waarvoor is gekozen is er maandelijks overleg met een vertegenwoordiging van de aanbieders (de overlegtafel). In dit overleg zijn de gemeenten vertegenwoordigd middels een ambtelijke vertegenwoordiger per subregio. Deze ambtelijke vertegenwoordigers zijn eveneens betrokken bij de voorbereiding van de overlegtafels. In deze voorbereiding wordt de agenda voor het overleg bepaald en spreken gemeenten af welke koers ze kiezen m.b.t. de verschillende agendapunten.
Samenvattend:
Er ontstaan twee cycli in het intergemeentelijk overleg:
 • -
  een bestuurlijke cyclus (met ambtelijke voorbereiding) met minimaal drie bijeenkomsten per jaar, waarin de jaardoelen worden bepaald en verantwoording plaatsvindt;
 • -
  een ambtelijke cyclus rond de overlegtafel waarin gewerkt wordt aan realisatie van de vastgestelde doelen.
In bijlage 2. is geschetst hoe de jaarlijkse cyclus inhoudelijk opgebouwd wordt / kan worden.
Bijlage b bij de regeling centrumgemeente: de jaarlijkse cyclus
Dit voorstel is erop gericht dat gemeenten (colleges en raden) invloed kunnen hebben op de regionale besluitvorming en tegelijkertijd aanbieders tijdig weten waar ze voor het komende kalenderjaar aan toe zijn. Hiervoor is aangesloten bij de planning van de bestaande gemeenschappelijke regelingen, waarbij gemeenten na de zomer beslissen over de opdracht en het budget van het komende jaar. Wel van belang is om te onderkennen dat gemeenten in dit voorstel vooruitlopend op de eigen begroting al voor de zomer de verdeling van dit budget vaststellen (welk deel gaat naar de regionale inkoop, welk deel wordt bestemd voor lokale uitgaven voor bijvoorbeeld de basisteams en op termijn inkoop van de flexibele schil).
Kader
Het kader waarbinnen de centrumgemeente werkt wordt bepaald in het regionale beleid. Voor 2015 ligt dat beleid vast in het regionale beleidsplan. Door de beleidsvorming c.q. de besluitvorming over een kader voor de inkoop niet in de centrumregeling op te nemen of anderszins te formaliseren, blijft er optimale (lokale) ruimte voor lokaal beleid én voor de keuzes t.a.v. de grens tussen lokaal en regionaal beleid.
Andere gemeenschappelijke regelingen
Er is regionaal een afspraak gemaakt over de jaarlijkse besluitvorming m.b.t. gemeenschappelijke regelingen. Daarbij wordt in maart een kadernota voorgelegd en in april een jaarplan Inkoop + begroting. Deze regeling wijkt af in die zin dat het kader (de kadernota) niet binnen de gemeenschappelijke regeling wordt opgesteld maar tot stand komt via het portefeuillehoudersoverleg Wmo en lokale besluitvorming. In dit proces is dus een stap minder te zetten en gaan we uit van jaarplan Inkoop en jaarverslag als officiële documenten aan de hand waarvan de gemeenten besluiten nemen over de regeling.
Jaarplan Inkoop en jaarverslag
Uitgangspunt is dat de centrumgemeente in overleg met de regio een jaarplan Inkoop opstelt, waarover vervolgens de afzonderlijke colleges en waar nodig gemeenteraden kunnen beslissen. Het jaarplan Inkoop is een uitwerking van het regionaal bepaalde beleid en als zodanig feitelijk een deel van het uitvoeringsprogramma in de regio, namelijk de uitvoering van de inkoop.
Het jaarplan Inkoop bevat in ieder geval:
 • -
  de uitgangspunten voor de inkoop van ondersteuning, gebaseerd op het functioneel ontwerp
 • -
  de te bereiken resultaten
 • -
  een begroting (budgetten voor aanbieders + uitvoeringskosten van de centrumgemeente)
 • -
  een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten, gebaseerd op de afspraken m.b.t. verevening.
Na afloop van het kalenderjaar doet de centrumgemeente verslag van de bereikte resultaten in het jaarverslag.
Het jaarverslag bevat in ieder geval:
 • -
  de cijfers t.a.v. het gebruik van Wmo ondersteuning conform de af te spreken monitor, waaronder ook de cijfers m.b.t. het gebruik per gemeente
 • -
  gegevens m.b.t. cliënttevredenheid
 • -
  de financiële verantwoording, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de kosten van inkoop (budgetten van aanbieders) en de uitvoeringskosten van de centrumgemeente zelf
 • -
  een voorstel voor afrekening (afhankelijk van besluitvorming over de wijze van verevening).
N.B. Naast de jaarlijkse verantwoording is ook tussentijdse informatie nodig over voortgang en resultaten. Met aanbieders wordt afgesproken dat een aantal kerncijfers beschikbaar komen ( aantal cliënten, aard van de verleende hulp enz.). We maken afspraken over bespreking van deze informatie in het ambtelijk overleg.
Jaarlijkse cyclus
In onderstaande tabel is een voorstel opgenomen voor de jaarlijkse cyclus, waarbij onderscheid is gemaakt tussen regionale en lokale activiteiten. In de regionale kolom vindt u acties van de centrumgemeente en het portefeuillehoudersoverleg Wmo. Ambtelijk overleg is niet opgenomen, maar maakt uiteraard wel deel uit van de cyclus. Ambtenaren uit de regio zijn in deze cyclus met name betrokken bij het opstellen van stukken en het voorbereiden van de portefeuillehoudersoverleggen. Daarnaast hebben aanbieders de mogelijkheid om inbreng te leveren via de (maandelijkse) overlegtafel.
Noot: deze planning is nog niet getoetst bij instellingen. Wanneer zij meer tijd nodig hebben om de jaargegevens over te leggen moet de planning worden aangepast.
 
Regio
lokaal
Maart
Opstellen jaarverslag en jaarplan Inkoop door centrumgemeente (verder: CG)
Opstellen jaarplan iom de regio
Regiogemeenten leveren input voor jaarplan Inkoop
April
Bespreking jaarverslag en jaarplan Inkoop in portefeuillehoudersoverleg Wmo, waarna eventueel aanpassing
 
April
College CG stelt jaarplan Inkoop vast en legt het voor aan colleges in de regio
 
Juni
 
Lokale colleges besluiten over het jaarplan Inkoop
Optie 1: en leggen het voor aan de gemeenteraad
Optie 2: verwerken doelen + consequenties in hun kadernota/voorjaarsnota, inclusief voorstel m.b.t. financiering regionaal deel
 
Bij instemming meerderheid gemeenten (voorstel: op basis van inwoneraantal) is jaarplan Inkoop vastgesteld en voert CG het uit
 
Toelichting
Bij Artikel 4. Taken: omschrijvingen ondersteuningsvormen/onderdelen aanbesteding
1.Individuele ondersteuning
Onder individuele ondersteuning wordt verstaan: alle professionele activiteiten gericht op het helpen van individuele cliënten en hun directe omgeving bij het vergroten/behouden van zelfredzaamheid en/of participatie. De ondersteuning is een maatwerkvoorziening. Indien inzet van de omgeving (bijvoorbeeld de mantelzorger, school, vereniging) ook effectief en/of efficiënt is, of de eigen kracht meer bevordert, maakt dit onderdeel uit van het totale plan van aanpak.
2.Gespecialiseerde dagbesteding
Onder gespecialiseerde dagbesteding wordt verstaan: alle professionele activiteiten die in groepsverband worden geleverd en die gericht zijn op het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en/of zijn directe omgeving, en waar probleem-specifieke deskundigheid noodzakelijk is.
Ook in de 0e en 1e lijn wordt (in de vorm van een algemene voorziening) dagbesteding met ditzelfde doel georganiseerd. Inzet van die activiteiten gaat voor op gespecialiseerde dagbesteding. Inzet van gespecialiseerde dagbesteding is gericht op de toeleiding naar activiteiten in de 0e en 1e lijn, tenzij in de verleningsbeschikking is aangegeven dat langdurig gespecialiseerde dagbesteding noodzakelijk is.
3.Kortdurend verblijf
Onder kortdurend verblijf wordt verstaan: een verblijf van maximaal drie etmalen voor burgers die probleem-specifieke begeleiding nodig hebben. Het doel is om de taak van mantelzorgers te verlichten, de vaardigheden van de cliënt en zijn directe omgeving te vergroten en het mogelijk te maken om langer in de eigen thuissituatie te blijven wonen.
4.Beschermd Wonen
Onder beschermd Wonen wordt verstaan: het wonen in een instelling met bijbehorend toezicht en begeleiding. Deze begeleiding is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing en maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de burger of anderen. Beschermd Wonen is bestemd voor mensen met blijvende of langdurige psychische aandoening, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
5.Maatschappelijke opvang-OGGZ-verslavingszorg
Maatschappelijke opvang is het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door één of meer problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
Openbare geestelijke gezondheidszorg is het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg.
Verslavingsbeleid is maatschappelijke ondersteuning en/of zorg gericht op verslaafden, alle individuele geneeskundige verslavingszorg daaronder niet begrepen, en preventie van verslavingsproblemen, met inbegrip van activiteiten in het kader van de bestrijding van overlast door verslaving.
Bijlage 2 Begroting regionale inkoop Wmo Brabant Noordoost-oost
Inleiding
Het opstellen van de begroting is met onzekerheden omgeven. Een aantal keuzes is nog niet definitief gemaakt, die wel invloed hebben op de benodigde inzet. Bijvoorbeeld de keuzes over financieringsvorm, afrekening, verantwoording en controle. Daarnaast weten we van een aantal zaken nog niet wat er op ons afkomt. Bijvoorbeeld vragen/knelpunten vanuit aanbieders (is van invloed op de omvang van contractmanagement).
Afspraak is daarom afrekening achteraf op basis van werkelijke kosten. Dat betekent dat we nu geen marges hoeven in te bouwen. Gemeenten sturen gezamenlijk omdat aanpassingen in onderling overleg worden bepaald. Het verplicht de centrumgemeente om aanpassingen in de organisatie en begroting tijdig met de regio te bespreken, zodat verrassingen achteraf worden voorkomen.
Begroting inkoop door centrumgemeente in 2015
 
Fte
leiding/coördinatie
0,5
74.000
 
 
 
financiën en interne controle
2
190.000
 
 
 
contractmanagement
4
457.000
 
 
 
overlegtafel en beheer website
1
98.500
 
 
 
locatie
 
15.000
 
 
 
voorzitter
 
6.000
 
 
 
accountantskosten
 
20.000
 
 
 
informatieanalyse / monitoring
0,5
57.000
 
 
 
ontwikkeling website (eenmalig)
 
30.000
 
 
 
secretariaat
0,5
46.000
 
 
 
Totaal
 
919.500
Toelichting: Er is uitgegaan van integrale kostprijs. Dat wil zeggen dat ondersteuningsfuncties als juridische zaken, communicatie, ict enzovoort zijn begrepen in het aandeel overhead in de tarieven. Financiën is wel apart opgenomen omdat betalingen enzovoort bij inkoop deel uitmaken van het primaire proces.
Het is nog niet bekend of op het gebied van ICT nieuwe programmatuur nodig is. Kosten daarvan zijn dan ook niet meegenomen.
Naar boven