Gemeenteblad van Goirle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoirleGemeenteblad 2015, 31422Verordeningen
Verordening Participatieraad gemeente Goirle 2015
Artikel 1. Begrippen
Wmo of Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
WWB: Wet werk en bijstand en haar opvolger de Participatiewet
Participatieraad: een onafhankelijke adviesraad voor het college en de raad, bestaande uit leden benoemd op basis van deskundigheid en affiniteit met de beleidsterreinen van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet.
Gemeente: de gemeente Goirle, bestaande uit de kernen Goirle en Riel.
Raad: de raad van de gemeente Goirle
College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle
 
Artikel 2. Doelstelling
De participatieraad heeft ten doel om via overleg en advisering meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van:
 • de voorbereiding van nieuw of aangepast Wmo- en/of participatie-en/of jeugdbeleid
 • vaststelling van nieuw Wmo- en/of participatie- en/of jeugdbeleid
 • uitvoering en evaluatie/verantwoording van Wmo- en/of participatie- en/of jeugdbeleid
 
Artikel 3. Functies van de participatieraad
a. De participatieraad voorziet het college en de raad gevraagd en ongevraagd van advies over ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wmo-, participatie- en jeugdbeleid.
b. Het college vraagt in ieder geval advies van de participatieraad over:
 • het integraal welzijns- en onderwijsbeleid en het participatiebeleid
 • de uit de beleidsnota voortvloeiende beleidsstukken
 • de verordeningen op het terrein van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet
 • de voorbereiding en uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken op de verschillende beleidsterreinen
 • evaluaties op verschillende beleidsterreinen van het Wmo- en/of participatie- en/of jeugdbeleid
c. De participatieraad:
 • verzamelt informatie over maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet om zijn adviesfunctie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren
 • signaleert leemten en aandachtspunten in het Wmo-, participatie- en jeugdbeleid en brengt de signalen van inwoners van de gemeente, alsmede van belangenorganisaties in de gemeente over het Wmo-, participatie- en jeugdbeleid over aan het college
 • draagt ideeën en voorstellen aan voor verbetering van ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk Wmo-, participatie- en jeugdbeleid
 • onthoudt zich van advies naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken van individuele inwoners
 • voert tijdig en regelmatig overleg met belangengroeperingen die in het werkveld actief zijn en betrekt deze gemotiveerd in haar advisering.
 
Artikel 4. Advisering door de participatieraad
a. Het college betrekt de participatieraad in een zo vroeg mogelijk stadium van de planning rondom de totstandkoming van Wmo-, participatie- en jeugdbeleid.
b. Het college verstrekt de participatieraad tijdig alle noodzakelijke informatie over het gemeentelijk beleid om goed te kunnen adviseren.
c. De portefeuillehouder Wmo, Participatiewet en Jeugdwet organiseert tenminste 3 maal per jaar een overlegvergadering met de participatieraad. Adviezen kunnen vanwege de voortgang ook buiten deze vergaderingen om gevraagd en gegeven worden.
d. Conceptvoorstellen van het college aan de raad worden met een verzoek om advies voorgelegd aan de participatieraad. De participatieraad adviseert schriftelijk binnen 6 weken. Het advies wordt met een reactie daarop van het college meegestuurd met het raadsvoorstel aan de raad.
e. In overleg kan door het college en door de participatieraad worden afgeweken van deze termijn als de afgesproken termijn voor het aanleveren van advies niet haalbaar is.
f. Het kan voorkomen dat de vereiste uitvoering door het college van bepaalde wet- of regelgeving niet kan wachten op de afgesproken adviestermijn. In voorkomende gevallen zal hiervoor in overleg een oplossing gezocht worden.
g. Het college behoudt zich het recht voor gemotiveerd af te wijken van het advies van de participatieraad.
 
Artikel 5. Samenstelling en positionering van de participatieraad
1. a. De participatieraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en 7 tot 9 leden. Bij de samenstelling van deze raad is diversiteit een voorwaarde. Van kandidaten wordt verwacht dat zij een onafhankelijke positie hebben ten opzichte van de overheid en aanbieders van voorzieningen. Leden moeten beschikken over:
- kennis van de Goirlese en Rielse samenleving als inwoner of als professional
- maatschappelijke betrokkenheid en deskundigheid op een van de aandachtsgebieden, doelgroepen of klantprofielen van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet
- vaardigheden om te kunnen adviseren over het Wmo-, en/of participatie-, en/of jeugdbeleid
- een houding waarbij het algemeen belang voorop staat
b. Een lid van de participatieraad wordt voor maximaal 3 jaar benoemd met een optie voor nog eenmaal 3 jaar.
c. De leden van de participatieraad verrichten hun werkzaamheden onafhankelijk, gericht op het integrale maatschappelijke belang.
d. Het college benoemt in eerste aanleg de leden van de participatieraad, waarbij het bepaalde in lid 2 onder c van dit artikel onverminderd van toepassing is.
e. De werving en selectie van de opvolgende leden geschiedt door de participatieraad zelf. Hiertoe organiseert de participatieraad een sollicitatieronde. Selectie vindt plaats op basis van een door de participatieraad opgestelde profielschets. De selectiegesprekken worden gehouden door een selectiecommissie van de participatieraad. Het college benoemt opvolgende leden op advies van de participatieraad. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.
2. Redenen voor het beëindigen van het lidmaatschap zijn:
a. Op eigen verzoek.
b. De maximale zittingstermijn plus een eventuele verlenging is verstreken.
c. Indien sprake is van disfunctioneren naar het oordeel van de participatieraad of de door het college aangewezen ondersteunende organisatie en zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement (artikel 7 onder j).
d. Aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de participatieraad, te weten:
- lidmaatschap van het bestuur van een politiek partij in de gemeente Goirle;
- lidmaatschap van een raadscommissie in de gemeente Goirle;
- anderszins een vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente Goirle;
- lidmaatschap van het college, de raad of werkzaam bij de gemeente Goirle of een gemeente waarmee op het gebied van de Wmo 2015, de Jeugdwet en/of de Participatiewet wordt samengewerkt;
- een zakelijke binding met, een zakelijk belang of dienstverband bij een onderneming of organisatie binnen de gemeente Goirle, voor zover een dergelijke binding van invloed kan zijn op de onafhankelijke positie van het lid;
e. Het college ontslaat leden van de participatieraad op advies van de participatieraad.
 
Artikel 6. Faciliteiten
1. De participatieraad levert jaarlijks een activiteitenplan in voor de activiteiten die zij in het daaropvolgende jaar wil ondernemen.
2. Het college wijst een externe partij aan die inhoudelijke ondersteuning verleent aan de participatieraad.
 
Artikel 7. Huishoudelijk reglement
De participatieraad stelt een reglement vast waarin de onderwerpen worden geregeld die aan de participatieraad zijn opgedragen en overgelaten. Daarbij wordt in ieder geval geregeld de wijze waarop:
a. periodiek overleg wordt gevoerd
b. onderwerpen die voor de agenda worden aangemeld
c. besluitvorming van een advies tot stand komt
d. het secretariaat wordt ingericht
e. jaarlijks het jaarplan, de begroting en de (financiële) verantwoording worden ingevuld
f. de doelgroepen worden geïnformeerd en geraadpleegd
g. de bekendheid van de participatieraad wordt vergroot
h. een rooster van aftreden wordt opgesteld
i. de werving, de selectie en de benoeming van de onafhankelijke voorzitter en de leden plaatsvindt
j. de participatieraad handelt bij het disfunctioneren van een lid
k. de participatieraad handelt bij klachten over haar eigen functioneren
l. sleutelfiguren en/of werkgroepen bij activiteiten of overleg worden betrokken
 
Artikel 8. Nadere regels
a. Het college is bevoegd nadere regels te stellen als dit wenselijk wordt geacht.
b. Het college is bevoegd om voor de werkzaamheden van de leden van de participatieraad een (vrijwilligers)vergoeding toe te kennen en stelt hiertoe de hoogte van de vergoeding en nadere regels vast.
 
Artikel 9. Hardheidsclausule
Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening in overleg met de participatieraad afwijken van bovengenoemde bepalingen
 
Artikel 10. Slotbepalingen
1. De Participatieraad evalueert jaarlijks zijn functioneren, de resultaten en de samenstelling. De Participatieraad brengt hierover verslag uit aan het college en de raad. Indien het college dit noodzakelijk acht wijst zij een organisatie aan die het functioneren van de Participatieraad evalueert
2. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening participatieraad gemeente Goirle 2015'
3. De verordening heeft terugwerkende kracht tot 1 april 2015.
4. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt Hoofdstuk 7: Cliëntenparticipatie WWB (art. 40 t/m 43) van de Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2013-II.
5. De Verordening participatieraad gemeente Goirle, zoals deze is vastgesteld op 23 september 2014,wordt ingetrokken.
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 07-04-2015.

, de voorzitter

, de griffier