Cafetariaregeling gemeente Vlissingen
 
Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 16 december 2014
 
Voorwoord
 
Deze regeling is bedoeld als overgangsregeling naar aanleiding van de overgang van de oude fiscale regeling voor vergoedingen en verstrekkingen naar de werkkostenregeling per 1 januari 2015. Deze cafetariaregeling beoogt om beleidsarm over te gaan en vervolgens de gevolgen hiervan te monitoren en te analyseren.
Naar aanleiding van analyses met betrekking tot de gevolgen van de invoering van de werkkostenregeling en met de wijziging van de CAR/UWO met betrekking tot de invoering van het IKB per 1 januari 2016 zal deze regeling worden gewijzigd.
 
 
Burgemeester en wethouders van Vlissingen;
 
 • -
  gelet op hoofdstuk 4a van de CAR/UWO;
 • -
  gelet op de overeenstemming in de commissie voor het Georganiseerd Overleg te Vlissingen;
 
besluiten:
 
vast te stellen het navolgend “Cafetariaregeling gemeente Vlissingen”
 
Artikel 1 Begripsbepaling
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
 
 • -
  College: burgemeester en wethouders van Vlissingen;
 
 • -
  Medewerker: degene die op grond van de CAR/UWO in tijdelijke of vaste dienst bij de gemeente Vlissingen is aangesteld;
 
 • -
  Salaris: het bedrag van het schaalsalaris dat aan de medewerker is toegekend, indien voor de betrekking een vast bedrag geldt, dit bedrag;
 
 • -
  Bruto loonbestanddelen: Arbeidsvoorwaarden in geld (bruto salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering), die uitgeruild kunnen worden in het cafetariamodel;
 
 • -
  Fiets: Een rijwiel zonder hulpmotor of een fiets met elektrische trapondersteuning (zgn. E-bike). Rijwielen met een verbrandingsmotor (bijv. snorfiets, Solex, Spartamet) en kinderfietsen voldoen niet aan deze definitie.
 
Artikel 2 Uitgangspunten
 • 1.
  Met de cafetariaregeling hebben medewerkers met een vaste aanstelling bij de gemeente Vlissingen de mogelijkheid bruto loonbestanddelen uit te ruilen tegen diverse doelen zoals genoemd in het derde lid. Hiermee kunnen medewerkers een aanzienlijk fiscaal voordeel genieten.
 • 2.
  De bruto loonbestanddelen (conform artikel 4a:3 CAR/UWO) welke verlaagd kunnen worden in ruil voor de genoemde doelen in het derde lid zijn als volgt:
 • a.
  Salaris
 • b.
  Eindejaarsuitkering
 • c.
  Vakantiegeld
 • d.
  Bovenwettelijke vakantie-uren
  • 3.
   Doelen zijn:
 • a.
  Fiets
 • b.
  Vakbondscontributie
 • c.
  Extra salaris (verkoop vakantie-uren)
 • d.
  Vakantie-uren
 • e.
  Benutten fiscale ruimte reiskosten woon-werkverkeer
 
Artikel 3 Gevolgen deelname aan de regeling
 • 1.
  Verlaging van het bruto salaris kan van invloed zijn op de hoogte van een WIA- of WW-uitkering evenals op het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke toeslagen als de zorgtoeslag, huurtoeslag en tegemoetkoming studiekosten.
 • 2.
  Verlaging van het bruto salaris in het kader van deze regeling werkt niet door in de opbouw van loongerelateerde voorzieningen zoals het pensioen, het vakantiegeld en de grondslag waarover een diensttijdvrijstelling en toeslagen voor overwerk en onregelmatigheid worden berekend.
 
Artikel  4 De fietsregeling
 • 1.
  Op verzoek van de medewerker kan het college de medewerker een fiets vergoeden in ruil voor een verlaging van één of meerdere van de volgende bruto loonbestanddelen:
 • a.
  een verlaging van (een deel van)het bruto salaris gedurende 12 of 24 maanden;
 • b.
  inleveren van (een deel van) de eindejaarsuitkering;
 • c.
  inleveren van (een deel van) het vakantiegeld;
 • d.
  inleveren van bovenwettelijke vakantie-uren.
 • 2.
  De medewerker kan voor de fiets, fietsaccessoires en een fietsverzekering in totaal een bedrag besteden van maximaal €1.000,- incl. BTW. Koopt de medewerker een duurdere fiets dan dient de medewerker de meerprijs zelf rechtstreeks aan de rijwielhandelaar te voldoen.
 • 3.
  De medewerker is vrij in de keuze van de rijwielhandelaar, voorwaarde is dat deze is ingeschreven bij de kamer van koophandel.
 • 4.
  De medewerker dient de factuur in bij de werkgever en de werkgever betaalt het bedrag rechtstreeks aan de leverancier.
 • 5.
  De medewerker die in de afgelopen 5 kalenderjaren niet heeft deelgenomen aan het fietsplan komt in aanmerking voor deelname aan de regeling.
 • 6.
  Het college vergoedt per kalenderjaar maximaal 50 fietsen. De eerste 50 aanvragen worden in behandeling genomen.
 • 7.
  De fiets mag alleen bestemd zijn voor de medewerker zelf (niet voor gezinsleden of anderszins).
 • 8.
  De fiets dient in hetzelfde kalenderjaar te worden geleverd als in het jaar waarin deze wordt aangevraagd en verrekend met het salaris.  
 
Artikel 5 Vergoeding vakbondscontributie
 • 1.
  De medewerker die lid is van de vakbond heeft de mogelijkheid om via het cafetariamodel de vakbondscontributie te laten vergoeden in ruil voor het verlagen van de eindejaarsuitkering.
 • 2.
  De medewerker stuurt voor 1 november de jaaropgave met daarin het bedrag van de contributie en de verklaring dat de medewerker lid is en zal blijven in het betreffende kalenderjaar naar de salarisadministratie.
 • 3.
  De vergoeding van de contributie wordt met het salaris van december uitgekeerd.
 
Artikel  6 Kopen verlof
 • 1.
  Conform artikel 4a:2 CAR kan de medewerker extra vakantie-uren kopen. De medewerker kan dit financieren vanuit de loonbestanddelen zoals genoemd in artikel 2 lid 2 van deze regeling.
 • 2.
  De medeweker kan dit financieren met salaris en heeft hierbij twee mogelijkheden:
  • a.
   eenmalige inhouding op het salaris in februari;
  • b.
   inhouding op het salaris verdeeld over 12 maanden.
 
Artikel 7 Verkoop verlof
 • 1.
  Conform artikel 4a:1 CAR kan de medewerker vakantie-uren inwisselen tegen extra salaris met een maximum van 72 uur bij een volledige betrekking.
 • 2.
  Naast de uren als bedoeld in artikel 4a:1 CAR kan de medewerker het college ook verzoeken de hem op basis van artikel 14 van de algemene rechtspositieregeling gemeente Vlissingen (leeftijdsverlof) toegekende verlofuren uit te betalen, met een maximum van 21,6 uren per jaar bij een volledige betrekking. Het bepaalde in artikel 4a:1 CAR, lid 4 en lid 5, is van overeenkomstige toepassing.
  • 3.
   Het  extra salaris wordt fiscaal belast uitbetaald, de medeweker kiezen uit twee mogelijkheden:
   • a.
    eenmalige uitbetaling in februari;
   • b.
    uitbetaling verdeeld over 12 maanden.
 
Artikel 8 Benutten fiscale ruimte reiskosten
Medewerkers hebben de mogelijkheid om de fiscale ruimte voor vergoeding voor woon-werkverkeer te benutten. Door het inzetten van één van de bruto loonbestanddelen in artikel 2 lid 2 kan de maximaal toegestane vergoeding volgens de belastingdienst netto worden uitbetaald.
 
Artikel 9 Einde van het recht op deelname
 • 1.
  Het recht op deelname aan de cafetariaregeling eindigt bij beëindiging van de dienstbetrekking van de medewerker.
 • 2.
  Bij beëindiging van het dienstverband wordt (een deel van) het fiscale voordeel verrekend indien de hoogte van het bedrag berekend is over een geheel kalenderjaar.
 
Artikel 10 Onrechtmatig gebruik
Wanneer de medewerker onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, worden de kosten die de gemeente Vlissingen maakt met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.
 
Artikel 11 Onvoorziene gevallen
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het college.
 
Artikel 12 Slotbepaling
 • 1.
  Deze regeling kan worden aangehaald als 'Cafetariaregeling gemeente Vlissingen' en treedt in werking met ingang van 1 januari 2015’.
 • 2.
  Naar aanleiding van de wijzigingen in de CAR/UWO (IKB) per 1 januari 2016 en de analyse op de financiële gevolgen van de werkkostenregeling zal de cafetariaregeling worden herzien en per 1 januari 2016 worden gewijzigd.
 
 
Vlissingen, 17 december 2014
 
Burgemeester en wethouders van Vlissingen
 
 
 • de secretaris,
   
   
   
  de burgemeester,
  drs. H.W. Moerdijk RA
  A.M. Demmers-van der Geest
 
 
 
Naar boven