Gemeenteblad van Hellendoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellendoornGemeenteblad 2015, 27739Verordeningen
Wijziging Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning
Nijverdal, 24 maart 2015 Nr. 15INT00761
 
De raad van de gemeente Hellendoorn;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 februari 2015;
b e s l u i t:
de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning als volgt te wijzigen:
 
I. Artikel 6, tweede lid wordt gelezen als volgt:
Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 555,-- voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een vast bedrag van € 200,-- per raadszetel.
 
II. Dit besluit treedt in werking op de dag, volgende op die van zijn bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.
 
De raad voornoemd,
de griffier de voorzitter