Gemeenteblad van Buren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BurenGemeenteblad 2015, 25888Beleidsregels
Beleidsregels Besluit proceskosten bestuursrecht gemeente Buren
De heffingsambtenaar van de gemeente Buren
gelet op artikel 1:3, vierde lid en artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, eerste lid van het Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1 van de bij dat Besluit behorende bijlage
B E S L U I T:
de volgende beleidsregel vast te stellen:
B e l e i d s r e g e ls Besluit proceskosten bestuursrecht gemeente Buren
Artikel 1. Punten proceshandelingen
Voor de toepassing van de punten, die zijn genoemd in onderdeel C.1 van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, worden de volgende punten toegekend:
 • Een telefonische hoorzitting voor een bezwaarschrift: 0,5 punt;
 • Bij meerdere belanghebbenden en één gemachtigde vindt er matiging van de proceskosten plaats voor een hoorzitting.
 • -
  voor de eerste 25 gegronde bezwaren: 1 punt per gegrond bezwaar;
 • -
  voor de volgende 25 gegronde bezwaren: 0,5 punt per gegrond bezwaar;
 • -
  voor de daarop volgende 25 gegronde bezwaren: 0,25 punt per gegrond bezwaar.
Als er meer dan 75 bezwaren gegrond worden verklaard, dient de vergoeding afhankelijk
van de situatie te worden vastgesteld. (Rechtbank Noord-Holland 25 september 2014,
nr. AWB–14/887, ECLI:NL:RBNHO:2014:9038)
Artikel 2. Wegingsfactoren
Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1 van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak in beginsel aangemerkt als:
 • a.
  Zeer licht indien (0,25)
  • het om een pro-forma bezwaarschrift zonder aanvulling gaat;
  • het bezwaarschrift summier gemotiveerd is;
  • het bezwaarschrift uitsluitend verwijst naar een bezwaar uit een eerder jaar;
  • een kenbare schrijffout in de beschikking/belastingaanslag is gemaakt;
  • het bezwaarschrift kennelijk gegrond is;
  • er sprake is van een onjuiste registratie van een bijgebouw;
  • het bezwaarschrift slechts een verwijzing naar een eigen beroepsprocedure bevat;
  • het bezwaarschrift is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit;
  • er sprake is van een verkeerde tenaamstelling;
  • er sprake is van een verkeerde adresaanduiding;
  • er sprake is van een verkeerde belanghebbende;
  • er sprake is van meerdere bezwaren en het bezwaar gegrond verklaard wordt door één van de bovenstaande punten.
 • b.
  Licht (0,5)
  • als het alleen gaat om proceskostenvergoeding;
  • als het gaat om een verkoopcijfer van het object zelf gaat dat vlak vóór of ná de waardepeildatum is gerealiseerd;
  • de inhoud van het bezwaar volledig of nagenoeg volledig is gebaseerd op een bijgevoegd taxatierapport;
  • er een onjuist percentage is gebruikt bij een woning in aanbouw.
  • er sprake is van meerdere bezwaren en het bezwaar gegrond verklaard wordt door één van de bovenstaande punten.
 • c.
  Gemiddeld (1,0)
  • een bezwaar in een zaak die niet tot de categorieën van artikel 2 lid a, b, d of e behoort, zal als gemiddeld worden beoordeeld.
 • d.
  Zwaar (1,5)
  • een bezwaarschrift dat inhoudelijk of juridisch als ingewikkeld, complex of omvangrijk moet worden aangemerkt.
 • e.
  Zeer zwaar (2,0)
  • een bezwaarschrift dat als zeer omvangrijk moeten worden aangemerkt;
  • een bezwaarschrift met zeer complexe aspecten waarbij specialistische kennis nodig is.
Artikel 3. Vergoeding van taxatierapport
 • Bij woningen wordt een bedrag van € 50,- (excl. BTW) x max. 2 uur vergoed bij een bureautaxatie, zonder inpandige opname of opname ter plaatse.
 • Bij woningen wordt een bedrag van € 50,- (excl. BTW) x max. 4 uur vergoed bij inpandig opname.
 • Bij niet-woningen wordt een bedrag van € 65,- (excl. BTW) per uur vergoed. Op basis van een factuur wordt het aantal uren bepaald.
 • De bovengenoemde bedragen worden verhoogd met BTW voor zover die op belanghebbende drukken.
 • Bij het bepalen van de kosten voor rechtskundige bijstand speelt de BTW geen rol.
Artikel 4. Overige kosten
De overige kosten bestaan uit reis- en verletkosten van belanghebbende zelf of zijn niet professionele gemachtigde bijvoorbeeld voor het bijwonen van een (nadere) hoorzitting. Belanghebbende zelf zal niet vaak naar de hoorzitting gaan. De rechtsbijstandverlener komt meestal alleen, hooguit vergezeld van een taxateur.
 • 1.
  Reiskosten. De reiskosten zijn beperkt tot de kosten die een belanghebbende voor een kaartje 2e klasse openbaar vervoer maakt, tenzij de reis per openbaar vervoer niet of onvoldoende mogelijk is. In dat geval wordt een bedrag van € 0,28 per kilometer vergoed.
 • 1.
  Verletkosten. Verletkosten worden per uur berekend. Het bedrag voor verletkosten bedraagt minimaal € 7 en maximaal € 81 per uur (bedragen sinds 1 januari 2015). Het gaat daarbij om het verlet dat een belanghebbende van zijn werkzaamheden moet nemen om bijvoorbeeld een hoorzitting bij te wonen. Ook kosten van verlet door ontvangst van de taxateur, overleg met een taxateur of om referentiepanden te bezoeken door belanghebbende komen voor vergoeding in aanmerking (Hof Arnhem 6 oktober 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BK1112).
 • 2.
  Verletkosten voor het lezen van stukken of het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift worden niet vergoed (Hoge Raad 21 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0636).
 • 3.
  Kosten openbare registers.De kosten van uittreksels openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken worden vergoed tegen de werkelijk gemaakte kosten. De no-cure-no-pay bureau’s die een taxatierapport opstellen, brengen naast de kosten voor taxatiewerkzaamheden ook de kosten voor de uittreksels uit het kadaster in rekening. Die kosten (per uittreksel € 2,95) komen voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 5. Wanneer is er geen sprake van kostenvergoeding?
 • Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk is (te laat);
 • Als belanghebbende een adviseur in de arm heeft genomen terwijl hij zelf kundig genoeg is om de procedure zelf te kunnen voeren;
 • Als de gemachtigde/adviseur in dezelfde zaak ook als deskundige optreedt, komen de kosten van een deskundigrapport niet voor vergoeding in aanmerking;
 • De taxateur niet is geregistreerd in het register van Vastgoedcert of een soortgelijk register;
 • Als de persoon die rechtsbijstand verleent tot het huishouden van belanghebbende hoort, wordt er in beginsel vanuit gegaan dat de werkzaamheden niet op zakelijke basis plaatsvinden en daarom niet beroepsmatig is.
Artikel 6. Gemotiveerd afwijken
 • 1.
  De heffingsambtenaar heeft de bevoegdheid om, in afwijking van hetgeen gesteld is in deze beleidsregel, een lagere of hogere wegingsfactor toe te kennen. Dit is op grond van de zogenaamde inherente afwijkingsbevoegdheid van artikel 4:84 van de Awb. Het afwijken van hetgeen gesteld is in deze beleidsregel wordt in de beslissing op bezwaar gemotiveerd.
 • 2.
  De heffingsambtenaar oordeelt niet tot vergoeding van de kosten zoals in artikel 4 lid 1 en lid 4 voor zover belanghebbende niet kan aantonen dat de desbetreffende kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.
Artikel 7. Uitbetaling
De gemeente Buren betaalt de kostenvergoeding uit aan de gemachtigde, als hier om verzocht wordt en dit uit de machtiging blijkt dat belanghebbende ermee instemt. Het bedrag van de kostenvergoeding wordt in beginsel overgemaakt op het rekeningnummer van belanghebbende.
Artikel 8. Slotbepalingen
 • 1.
  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking op de in artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze.
 • 2.
  De regeling kan worden aangehaald als ‘Beleidsregels Besluit proceskosten bestuursrecht gemeente Buren.
Maurik 19 maart 2015

E.M. Geerdink

De heffingsambtenaar van de gemeente Buren