Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 2560

Gepubliceerd op 12 januari 2015 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenKennisgeving: definitief besluit aanwijzing van de Villa aan de Westdam 1 te Steenbergen als gemeentelijk monument en registratie op de gemeentelijke monumentenlijst
Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen
maken bekend:
 
 • I.
  dat het college heeft besloten het pand aan de Westdam 1 te Steenbergen, kadastraal bekend onder sectie W, nummer 4124 en 4125, aan te wijzen als gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 3 van de Monumentenverordening Gemeente Steenbergen 2006, vanwege de architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische aspecten.
 • II.
  het ontwerpbesluit tot aanwijzing na voorafgaande openbare bekendmaking zes weken ter inzage heeft gelegen en belanghebbenden de gelegenheid is geboden hun zienswijze aan ons college kenbaar te maken. Dat er geen zienswijzen zijn ingediend in de hiervoor opengestelde periode.
 • III.
  dat het college overgaat tot de registratie van het pand aan de Westdam 1 te Steenbergen, kadastraal bekend onder sectie W, nummer 4124 en 4125, op de gemeentelijke monumentenlijst als bedoeld in artikel 6 van de Monumentenverordening Gemeente Steenbergen 2006.
 • IV.
  Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA  Breda.
  In het beroepschrift moet u vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.
  Aan het in behandeling nemen van het beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.
   
Het indienen van het beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als u een spoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA  Breda). Ook aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.
 
Steenbergen, 7 januari 2014
 
Namens burgemeester en wethouders,
 
P.J. Kop
Beleidsmedewerker kunst, cultuur en erfgoed.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl