Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2015, 2433Verordeningen
Gemeente Zwolle, bekendmaking verordening op de heffing en de invordering van havengeld 2015.
De Raad van de gemeente Zwolle heeft in de vergadering van 8 december 2014 de verordening op de heffing en de invordering van havengeld 2015 vastgesteld. Deze verordening treedt 1 januari 2015 inwerking en heeft betrekking op de gemeente Zwolle. De verordening ligt ter inzage bij het informatiecentrum in het Stadskantoor en is ook te raadplegen via www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen en beleidsregels en beleidsregels.
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2015.
 
Artikel 1 Voorwerp van heffing
Onder de naam havengeld, wordt een recht geheven voor het met een vaartuig gebruik maken van openbaar gemeentewater.
Artikel 2 Belastingplicht
Het recht wordt geheven van de schipper, de gezagvoerder, de eigenaar of reder, de gebruiker of beheerder van het vaartuig.
Artikel 3 Heffingsgrondslagen
Voor de berekening van het havengeld:
 • a.
  wordt het laadvermogen van het vaartuig uitgedrukt in het aantal tonnen, zoals dat blijkt uit een bij het vaartuig behorende geldige meetbrief;
 • b.
  wordt als aantal m² aangemerkt, de hoeveelheid ingenomen wateroppervlakte; zijnde de grootste lengte maal de grootste breedte;
 • c.
  wordt de lengte van het vaartuig uitgedrukt in het aantal meters, zoals dat blijkt uit een bij het vaartuig behorende geldige meetbrief;
 • d.
  wordt, indien het vaartuig kennelijk niet meer overeenkomstig de oorspronkelijke bestemming wordt gebruikt of van soort is veranderd, voor de toepassing van de tabel uitgegaan van de feitelijke omstandigheden;
 • e.
  wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend, tenzij anders is aangegeven.
Artikel 4 Tarieven
 • 1.
  Het havengeld wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
 • 2.
  Voor de berekening van de havengelden worden geen andere eenheden van tijd gehanteerd dan die welke in de tarieventabel zijn vermeld. Ten aanzien van de nummers in de tabel achter welke meer dan één eenheid is opgenomen, wordt uitgegaan van de voor de belastingplichtige meest gunstige wijze van berekening van het havengeld.
Artikel 5 Wijze van heffing
Voor de in de tabel genoemde vaartuigen wordt het havengeld geheven bij wege van aanslag of bij wijze van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder wordt begrepen een bon, nota of andere schriftuur.
Artikel 6 Aanvang / beëindiging belastingplicht in de loop van het belastingjaar
 • 1.
  Indien de belastingplicht ten aanzien van vaartuigen, genoemd in de tabel onder de nummers 4.2, 6, 8 en 9 in de loop van het kalenderjaar ontstaat, bedraagt het havengeld zoveel vierde gedeelten van het havengeld, genoemd in de tabel, als er nog volle kalenderkwartalen in het kalenderjaar resteren.
 • 2.
  Indien de belastingplicht ten aanzien van vaartuigen, genoemd in de tabel onder de nummers 4.2, 6, 8 en 9 in de loop van het kalenderjaar eindigt, wordt ontheffing verleend over zoveel vierde gedeelten van het havengeld, genoemd in de tabel, als er nog volle kalenderkwartalen in het kalenderjaar resteren.
 • 3.
  Indien in de loop van het jaar het havengeld per keer is geheven en er wordt overgegaan tot heffing bij abonnement, dan wordt het reeds geheven havengeld niet teruggegeven of verrekend.
 • 4.
  Indien een vaartuig wordt vervangen door een ander vaartuig, wordt voor het vervangen vaartuig over de nog niet verstreken maanden van de lopende termijn het betaalde havengeld op aanvraag van de belastingplichtige verrekend met het verschuldigde havengeld over die maanden voor het vervangende vaartuig, met dien verstande dat, indien het laatstgenoemde havengeld lager is dan het betaalde, teruggave niet plaatsvindt.
Artikel 7 Tijdstippen van verschuldigdheid en betaling
 • 1.
  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.
 • 2.
  Het havengeld geheven bij wege van aanslag is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of belastingperiode, of, indien de belastingplicht op een later tijdstip aanvangt, op dat tijdstip en moet worden betaald binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet.
 • 3.
  Het havengeld niet geheven bij wege van aanslag is verschuldigd bij de aanvang van het gebruik van openbaar gemeentewater en moet worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 wordt uitgereikt.
 • 4.
  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het havengeld, ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.
 • 5.
  De berekening per keer of per belastingperiode ( abonnement ) geschiedt per keuze van de belastingplichtige, bij aanvang van de belastingperiode.
 • 6.
  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in artikel 7 gestelde termijnen.
Artikel 8 Vrijstellingen
Het havengeld wordt niet geheven ter zake van:
 • a.
  vaartuigen, die van een zich in de gemeente bevindende scheepswerf zijn te water gelaten en vaartuigen, die aan het terrein van een zodanige scheepswerf worden hersteld, een en ander voor zover er niet mee wordt gevaren;
 • b.
  vaartuigen in gebruik van gemeente-, provinciale-, en rijksdienst;
 • c.
  baggermachines en vaartuigen, die daarbij gebezigd worden voor het vervoer van baggerspecie gedurende de tijd, dat zij binnen het gebied van de gemeente werken;
 • d.
  doorvarende vrachtschepen, die aanleggen, mits niet langer dan twaalf uren en zij niet laden of lossen;
 • e.
  hospitaalschepen in gebruik als vakantieschepen ten behoeve van zieken- en gehandicapten ( ziekengastschepen ).
Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de havengelden.
Artikel 10 Kwijtschelding
Het bepaalde in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 inzake verlening van kwijtschelding vindt geen toepassing op de invordering van de havengelden.
Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  De "Verordening Havengeld 2014" van 16-12-2013, laatstelijk gewijzigd op 10-3-2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.
 • 3.
  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.
 • 4.
  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2015.
 • 5.
  Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam "Verordening Havengeld 2015".
TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING HAVENGELD 2015
 
omschrijving
berekeningsgrondslag
per hoeveelheid
per periode
tarief
 
Vrachtvaartuigen, incl. loswal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Vrachtvaartuigen, incl. lading
 
 
 
 
1.1
Deellading
laadvermogen
Per 100 ton
3 dagen
Excl. BTW, per aanmering
€ 13,25
1.2
Vollading
laadvermogen
Per 100 ton
7 dagen
Excl. BTW, per aanmering
€ 13,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abonnementen
 
 
 
Excl. BTW
 
 
 
 
 
 
2
HG jaarabonnement
laadvermogen
Per 100 ton
per maand
€ 119,50
 
 
 
 
per kwartaal
€ 279,20
 
 
 
 
per jaar
€ 728,55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrachtvaartuigen, excl. loswal
 
 
 
Excl. BTW
 
 
 
 
 
 
3
Vrachtvaartuigen, leegtarief
laadvermogen
 
 
 
3.1
 
 
Per 100 ton
per 3 dagen
€ 4,65
3.2
 
 
Per 100 ton
per 7 dagen
€ 7,50
3.3
 
 
Per 100 ton
per 14 dagen
€ 11,30
 
 
 
 
 
 
 
S leepboten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Vaartuigen, welke blijkens hun constructie bestemd zijn om in hoofdzaak te worden gebruikt als sleepboot, alsmede vaartuigen, welke behoren tot een dekschuitenverhuur-bedrijf
lengte van het vaartuig
10 m¹
7 dagen
Excl. BTW
€ 15,45
4.1
Als onder 4
lengte van het vaartuig
10 m¹
14 dagen
Excl. BTW
€ 28,45
4.2
Als onder 4
lengte van het vaartuig
10 m¹
per jaar
Excl. BTW
€ 274,90
 
Passagiersschepen (show, rondvaart, theaterschepen)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Abonnementen Vaartuigen, die worden gebezigd als showruimte; die worden gebruikt voor vervoer van gezelschappen of worden gebezigd voor theatervoorstellingen, met onderbrekingsrecht
oppervlakte van het vaartuig
 
per 7 dg
per 14 dg
per half kalenderjaar
per kalender-jaar
Excl. BTW
€ 16,30
€ 26,05
€ 271,50
€ 543,15
5.1
Horecaschepen incl. BTW
publieksruimte
kalenderjaar
€ 46,15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recreatievaartuigen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Vaartuigen, die worden gebruikt als pleziervaartuig en die de gemeente Zwolle als thuishaven hebben
lengte van het vaartuig
kalenderjaar
€ 82,35
6.1
6.2
Vaartuigen, die door passanten als pleziervaartuig worden gebruikt
Historische vaartuigen
lengte van het vaartuig
gebruiksoppervlakte
m2
kalenderdag
kalenderdag
Excl. BTW
€ 0,95
€ 1,05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woonschepen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Dekschuiten en pontons
 
per ton
 
Excl. BTW
€ 1,05
8
Woonschepen
oppervlakte
kalenderjaar
Incl. BTW
€ 5,45
9
Woon-werkschepen
gebruiksoppervlakte
kalenderjaar
€ 5,45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzieningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
afnemen water
Incl. 4% BTW
 
€ 2,10
 
afnemen elektra
 
per 100 Kw
 
€ 31,55