Gemeente Raalte Wijzigen Nadere Regels kabels en leidingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,
gelet op artikel 2.5 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2015 gemeente Raalte;
besluiten
vast te stellen de volgende nadere regeling tot wijziging van de Nadere regels kabels en leidingen gemeente Raalte (1e wijziging)
Artikel I
de Nadere regels kabels en leidingen gemeente Raalte worden als volgt gewijzigd:
In de opsomming in 4.1.1 Kwaliteitseisen wordt het punt 'Handboek bomen 2014 (Norminstituut Bomen)' geschrapt.
Artikel II Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 maart 2015.
burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

de secretaris

Karin Cornelissen

de burgemeester

Martijn Dadema

Naar boven