Hernoemen straatnamen
Het college van burgemeester en wethouders heeft d.d. 10 februari 2015 besloten over te gaan tot het hernoemen van straatnamen:
1. het hernoemen van Boulevard de Ruijter tot: Boulevard De Ruyter
2. het hernoemen van De Ruijterplein tot: De Ruyterplein
De naamgeving is gewijzigd om te komen tot een eenduidig gebruik van de naam De Ruyter.
 
Inzage
De stukken liggen vanaf heden ter inzage in de publiekshal van het stadhuis aan de Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen.
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van het bovengenoemde besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan: Burgmeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.
In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.
Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.
 
Vlissingen, 6 maart 2015

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet,

de burgemeester, A.M. Demmers - van der Geest

Naar boven