Wijziging Marktreglement Kerkrade 2012 en Branchebesluit Warenmarkten Kerkrade 2012
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade;
 
Overwegende, dat bij ons besluit van 12 juni 2012 is vastgesteld het Marktreglement gemeente Kerkrade 2012 en het Branchebesluit Warenmarkten Kerkrade 2012;
 
Dat beide Reglementen thans inhoudelijke aanpassingen behoeven en dat op een aantal punten tekstuele verbeteringen aangebracht moeten worden;
 
Dat de ingestelde Marktcommissie Kerkrade in de vergadering van 07 juli 2014 akkoord is gegaan met de voorgestelde wijzigingen;
 
Gelet op het bepaalde in artikel 160, lid 1, sub h van de Gemeentewet juncto artikel 2 van de Marktverordening gemeente Kerkrade 2012;
 
B e s l u i t :
A.Vast te stellen de volgende wijzigingen in het Marktreglement Kerkrade 2012:
 
I Het huidige artikel 2, lid 4 wordt vervangen door:
De opstelling van de markt op vrijdag in Kerkrade-Centrum kan maximaal 7 keer per jaar afwijkend plaats vinden van het bepaalde in artikel 2, lid 1, onder b. van dit reglement. In de jaren dat het Wereld Muziek Concours wordt gehouden kan maximaal 11 keer per jaar worden afgeweken van het bepaalde in artikel 2, lid 1, onder b van dit reglement. Kleine aanpassingen/verschuivingen waarbij slechts een deel van de markt wordt opgeschoven richting Niersprinkstraat, tellen hierbij niet mee.
 
II In artikel 5, lid 1 onder b. vervalt de zinsnede “en bewijs van inschrijving bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (marktpas) overlegt”.
 
III In artikel 5, lid 5 wordt het woord “een” toegevoegd tussen de woorden “voor” en “dagplaats”.
 
IV Artikel 10, lid 2, dient als volgt te worden gelezen:
Voor een opengevallen plaats komen in aanmerking:
 • a.
  De vergunninghouders van een standplaats ………………..……………………..op de ancienniteitenlijst.
 • b.
  De vergunninghouder van een direct ……………………………….………. niet wordt overschreden.
 •  
 • B.
  Vast te stellen de volgende wijzigingen in het Branchebesluit Warenmarkten Kerkrade 2012:
   
I In het Branchepatroon voor de weekmarkt te Eygelshoven wordt het maximaal aantal meters verkoopruimte voor de verkoop van confectiestoffen (Hoofdgroep Textiel, branche Confectiestoffen) uitgebreid van 8 naar 16 strekkende meters
 
II In de branche-indeling voor de weekmarkt te Eygelshoven wordt de huidige Hoofdgroep 1.7 Food, branche Brood en Banket omgenummerd naar 1.7.1. Tevens wordt een nieuwe hoofdgroep ingesteld, te weten: 1.7.2 Food, branche Verpakte koekjes. Bij deze nieuwe hoofdgroep dient het aantal standplaatshouders te worden gemaximeerd op 1 en het aantal strekkende meters verkoopruimte dient te worden gemaximeerd op 8.
 
III De branche-indeling voor alle weekmarkten moet worden aangepast. Abusievelijk heeft zowel de branche Food als de branche Textiel volgnummer 1. De nieuwe branche-indeling voor alle weekmarkten wordt dan:
 • 1.
  Food
 • 2.
  Textiel
 • 3.
  Schoeisel en Lederwaren
 • 4.
  Verfraaiing- en bezigheidsartikelen alsmede uurwerken
 • 5.
  Technische en huishoudelijke artikelen
 • 6.
  Tuin, plant- en dierbenodigdheden
 • 7.
  Huisinrichting
 • 8.
  Diversen.
   
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade van 22 juli 2014.
 
De Burgemeester, De Secretaris
 
 
J.J.M. Som H.J.M. Coumans MPM
Naar boven