Beheersverordening "Grote kernen"
 
Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regels wordt verstaan onder:
1.1 verordening
de beheersverordening Grote kernen van de gemeente De Marne
1.2 verordeningsgebied
het gebied waarop deze verordening van toepassing is, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1663.BVGK2014-VS01 met bijbehorende bestanden
1.3 beperkt kwetsbaar object
een beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen
 • 1.4
  bestaand
  • a.
   bestaand gebruik: het gebruik van de gronden en bouwwerken dat aanwezig is op het tijdstip van de vaststelling van de verordening of zoals dat kan worden gebruikt krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het gebruik, daaronder valt niet het gebruik dat reeds in strijd was met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan;
  • b.
   bestaande bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van de vaststelling van de verordening aanwezig zijn of nog kunnen worden gebouwd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen, daaronder valt niet de bebouwing die reeds in strijd was met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan;
  • c.
   bestaande afmetingen: afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • 1.5
  geluidsgevoelige objecten
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige objecten of terreinen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder
1.6 hogere grenswaarde
een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder
1.7 kwetsbaar object
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden
1.8 risicovolle inrichting
een inrichting, waarbij volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde of richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten
1.9 voorgevel
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling ervan als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt
1.10 voorgevelrooilijn
een denkbeeldige lijn die strak loopt langs de naar de openbare weg gekeerde gevel(s) van een hoofdgebouw voor zover op dat deel van de openbare weg voorgevels zijn gericht
1.11 voorkeurgrenswaarde
de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder
1.12 vuurwerkbedrijf
een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuurwerk of de (detail)handel in vuurwerk, niet bedoeld periodieke verkoop in consumentenvuurwerk, c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde stoffen
Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1 de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
Hoofdstuk 2 BOUW- EN GEBRUIKSREGELS
Artikel 3 Algemene bouw- en gebruiksregels
In het verordeningsgebied gelden de volgende regels:
 • a.
  ten aanzien van het gebruik, het bouwen en het uitvoeren van werken en werkzaamheden geldt, ter plaatse van het besluitsubvlak:
  • 1.
   'Grote Kernen': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Grote kernen - Voorschriften en de daarbij behorende kaarten zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Grote kernen - Plankaarten - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 2.
   'Bedrijventerrein Ulrum-Oost': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ulrum-Oost - Voorschriften en de daarbij behorende kaarten zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ulrum-Oost - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 3.
   'Brugweg-Trekweg Ulrum': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Brugweg Trekweg Ulrum - Voorschriften en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Brugweg Trekweg Ulrum - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 4.
   'Camping Roodehaan 2005': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Warfhuizen - Camping Roodehaan 2005 - Voorschriften en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Warfhuizen - Camping Roodehaan 2005 - Plankaart - met uitzondering van het rood omlijnde plandeel. Daar geldt het bestemmingsplan niet. Daar is de bestaande situatie uitgangspunt, - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 5.
   'Camping Roodehaan 2010': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Warfhuizen - Camping Roodehaan 2010 - Voorschriften en de daarbij behorende plankaart zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Warfhuizen - Camping Roodehaan 2010 - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b en c;
  • 6.
   'Eenrum - Jeugdsoos': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Eenrum - Jeugdzoos - Voorschriften en de daarbij behorende kaarten zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Eenrum - Jeugdzoos - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 7.
   'Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp - Voorschriften en de daarbij behorende kaarten zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 8.
   'Leens Natuurdoecentrum': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Leens - Natuurdoecentrum - Voorschriften en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Leens - Natuurdoecentrum - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 9.
   'Leens Oost': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Leens - Oost - Voorschriften en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Leens - Oost - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 10.
   'Leens-Oost Woongebouw De Kameleon': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Leens - Oost Woongebouw de Kameleon - Voorschriften en de daarbij behorende kaarten zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Leens - Oost Woongebouw de Kameleon - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 11.
   'Leens Winkelcentrum 2008': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Leens - Winkelcentrum 2008 - Voorschriften en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Leens - Winkelcentrum 2008 - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 12.
   'Leens Winkelcentrum 2009': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Leens - Winkelcentrum 2009 - Voorschriften en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Leens - Winkelcentrum 2009 - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 13.
   'Leens Winkelcentrum 2011': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Leens - Winkelcentrum 2011 - Voorschriften - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 14.
   'Reddingshuisje Hunzegat Zoutkamp': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Reddingshuisje Hunzegat Zoutkamp - Voorschriften en de daarbij behorende kaarten zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Reddingshuisje Hunzegat Zoutkamp - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 15.
   'Zoutkamp Hunzegat': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Hunzegat - Voorschriften en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Hunzegat - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 16.
   'Zoutkamp industrieterrein Noord': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Industrieterrein-Noord - Voorschriften en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Industrieterrein-Noord - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 17.
   'Zoutkamp Kanaaloever Zuid': de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Zoutkamp - Kanaaloever-Zuid - Voorschriften en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Zoutkamp - Kanaaloever-Zuid - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 18.
   'Garage Vos': de regels zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Garage Geert Vos - Voorschriften en de daarbij behorende plankaart zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Garage Geert Vos - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b,c en d;
  • 19.
   'Bibliotheek Leens': de regeling zoals opgenomen in bijlage Wijzigingsplan Voormalige bibliotheek Zuster A. Westerhofstraat Leens - Voorschriften en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in bijlage Wijzigingsplan Voormalige bibliotheek Zuster A. Westerhofstraat Leens - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 20.
   'Bibliotheek Zoutkamp': de regeling zoals opgenomen in bijlage Wijzigingsplan Voormalige bibliotheek Vishalstraat Zoutkamp - Voorschriften en de daarbij behorende kaart zoals opgenomen in bijlage Wijzigingsplan Voormalige bibliotheek Vishalstraat Zoutkamp - Plankaart - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
  • 21.
   'Camping Lauwersoog': de regeling zoals op genomen in bijlage Bestemmingsplan Camping Lauwersoog - Regels en de daarbijbehorende kaart zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Camping Lauwersoog - Verbeelding - met inachtneming van het bepaalde in lid b, c en d;
 • b.
  in afwijking van het bepaalde in lid a, voorzover het betreft in de artikelen van de bijlagen bij deze regels genoemde leden of artikelen waarin nadere eisen, wijzigingsbevoegdheden, uitwerkingsplichten, strafbepalingen, overgangsrecht en slotbepalingen zijn opgenomen, zijn deze niet van toepassing;
 • c.
  in afwijking van het bepaalde in lid a, zijn uitsluitend bestaande risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven toegestaan;
 • d.
  in afwijking van het bestaande in lid a, mag de afstand tussen geluidsgevoelige objecten en zoneplichtige wegen niet worden verkleind;
 • e.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20120032' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het vergroten van de woning;
 • f.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak 20120036' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het uitbreiden van het hoofdgebouw;
 • g.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20120217' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het aanbrengen van een lift;
 • h.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20120231' mogen de gronden worden gebruikt voor het inrichten van een speeltuin;
 • i.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak 'H. Scholtestraat 1 Ulrum' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor detailhandel;
 • j.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20110198' mag de schuur worden gebuikt voor detailhandel;
 • k.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning , ter plaatse van het besluitsubvlak '20120109' mogen de gronden worden gebruikt voor het plaatsen van een hekwerk;
 • l.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20120118' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het plaatsen van een garage / berging;
 • m.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20120196' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het oprichten van vier recreatiewoningen;
 • n.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak 20120236' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het vervangen van een serre;
 • o.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20130091' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het plaatsen van een sanitair-unit;
 • p.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak 'Hoofdstraat 157 Pieterburen' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor dagactiviteiten ten behoeve van cultuur en ontspanning;
 • q.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, ter plaatse van het besluitsubvlak 'Hoofdstraat 138 Pieterburen', mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor detailhandel/groothandel;
 • r.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20060206' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het gedeeltelijk vergroten en veranderen van een woning;
 • s.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20070040' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het plaatsen van een woongedeelte achter het huidige winkelpand;
 • t.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20070046' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het vergroten van een garage/berging;
 • u.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20070056' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het vergroten en vernieuwen van het bestaande bijgebouw;
 • v.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20070154' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het vernieuwen van de voorgevel en het plaatsen van een dakkapel;
 • w.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20080106' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het vervangen van een schuurtje;
 • x.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20090109' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het vergroten van de woonkamer;
 • y.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20120131' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het bouwen van een kas;
 • z.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20120186' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de bouw van een woning;
 • aa.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak 'Wierde 4 Leens' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor detailhandel;
 • ab.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, ter plaatse van het besluitsubvlak 'Valge 14 Leens' mogen de gronden worden gebruikt voor tuin bij de woning;
 • ac.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20060222' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het vergroten van een woning;
 • ad.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20070019' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het oprichten van een woonhuis met kantoor en garage;
 • ae.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20080047' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het oprichten van een schuur;
 • af.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20080059' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor een zorgcentrum met dienstwoning;
 • ag.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20090055' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het verbouwen van een woning tot kantoor;
 • ah.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20110238' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor zorg- en activeringscentrum;
 • ai.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20120035' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het plaatsen van een carport;
 • aj.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20120038' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het vergroten van een woning;
 • ak.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak '20120146' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het verbouwen en uitbreiden van kleedkamers;
 • al.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak 'B2010104LB' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor het oprichten van een antennemast;
 • am.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a, voorzover het betreft een verleende omgevingsvergunning, ter plaatse van het besluitsubvlak 'Mensingeweersterweg 4 Eenrum' mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor de uitbreiding van een garage;
 • an.
  in aanvulling op het bepaalde in lid a geldt, voor zover het bestaande gebruik (bouwen en gebruik) afwijkt van hetgeen in artikel 3 lid a is geregeld, het volgende:
  • 22.
   de in het verordeningsgebied gelegen gronden en bestaande bouwwerken mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande gebruik;
  • 23.
   bestaande bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie;
 • ao.
  daar waar in de bijlagen bij deze regels 'aanlegvergunning of aanlegvergunningen' staat wordt gelezen: 'omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden';
 • ap.
  daar waar in de bijlagen bij deze regels 'vrijstelling verlenen' staat wordt gelezen: 'afwijken';
 • aq.
  daar waar in de bijlagen bij deze regels 'vrijstelling' staat wordt gelezen: 'afwijking'.
Artikel 4 Archeologie
Ter plaatse van het besluitvlak 'Archeologie' geldt de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Grote kernen - Voorschriften, artikel 19 Archeologisch waardevol terrein.
Artikel 5 Geluidzone
Ter plaatse van het besluitvlak 'Geluidzone' geldt de regeling zoals opgenomen bijlage Bestemmingsplan Grote kernen - Voorschriften, artikel 10 Sportterrein met de volgende aanvulling:
5.1 geluidzone
De functie van de aanduiding 'geluidzone' is het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege de kartbaan op geluidsgevoelige objecten.
5.1.1 Bouwregels
Ter plaatse van het besluitvlak 'geluidzone' geldt voor het bouwen van gebouwen de volgende regel:
•een op grond van de daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar gebouw, of de uitbreiding daarvan, welke aangemerkt kan worden als een geluidsgevoelig object, mag slechts worden gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege de kartbaan van de gevels van dit gebouw niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.
5.1.2 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze gebiedsaanduiding, wordt in ieder geval gerekend:
•het gebruik van niet-geluidsgevoelige gronden en bouwwerken als geluidsgevoelig object.
Artikel 6 Molenbeschermingszone
Ter plaatse van het besluitvlak 'Molenbeschermingszone; geldt de regeling zoals opgenomen in bijlage Bestemmingsplan Grote kernen - Voorschriften, artikel 20 Molenbeschermingszone.
Artikel 7 Veiligheidszone
Ter plaatse van het besluitvlak 'Veiligheidszone'
7.1 Bouwregels
In afwijking van het bepaalde in artikel 3 mogen ter plaatse van het besluitvlak 'Veiligheidszone' geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd.
7.2 Afwijken van de bouwregels
Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 7.1 in die zin dat beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd, mits:
 • hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen.
 • 7.
  3 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met het bepaalde in dit artikel, wordt in ieder geval gerekend:
 • het gebruik van de gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object.
 • 7.
  4 Afwijken van de gebruiksregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 7.3 in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt als beperkt kwetsbaar object, mits:
•hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen.
Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS
Artikel 8 Overgangsrecht gebruik
 • a.
  Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b.
  Het is verboden het met de beheersverordening strijdige gebruik, bedoeld in sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met de beheersverordening strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c.
  Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d.
  Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Artikel 9 Overgangsrecht bouwen
 • a.
  Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1.
   gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2.
   na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b.
  Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.
 • c.
  Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
Artikel 10 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking van het raadsbesluit.
Artikel 11 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening Grote kernen van de gemeente De Marne
 
Vastgesteld bij raadsbesluit van 27 januari 2015.
Naar boven