Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2015, 1725Verordeningen
Gemeente Zwolle, bekendmaking verordening op de heffing en de invordering van leges 2015
 
De Raad van de gemeente Zwolle heeft in de vergadering van 8 december 2014 de verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 vastgesteld. Deze verordening treedt 11 januari 2015 inwerking. Dit besluit heeft betrekking op de gemeente Zwolle. De verordening ligt ter inzage bij het informatiecentrum in het Stadskantoor en is ook te raadplegen via www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen en beleidsregels.
 
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2015.
Artikel 1 Begripsomschrijving
Deze verordening verstaat onder:
’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;
’maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;
’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;
'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:
het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart of een reisdocument; één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse Identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.
Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
Het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken en het verlenen van hulp daarbij, indien zulks geschiedt ten behoeve van publiekrechtelijke lichamen.
Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.
Beschikkingen of afschriften van beschikkingen, genomen krachtens een rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
Het verstrekken aan publiciteitsmedia van de voorstellen aan de raad en van de gemeentebegroting met de daarbij behorende bijlagen.
De aan de belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas.
Beschikkingen of afschriften van beschikkingen op verzoeken ter zake van bijstand ingevolge de Wet Werk en Bijstand en andere uitkeringen in het persoonlijk belang van de uitkeringsgerechtigden.
Stukken, waarvan de verstrekking van belang is voor de opinievorming met het oog op een goede democratische bestuursvoering.
Het in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen als genoemd in de tarieventabel onder 1.16.4.5 van liefdadige of kerkelijke instellingen of ten behoeve van politieke partijen.
Het in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen voor het innemen van standplaatsen door ideële instellingen op het plein Achter de Broeren en de Diezerstraat ter hoogte van de bibliotheek.
Het in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen voor het houden van collectes, inzamelen van goederen en verkoopacties (artikel 5.2.1 APV) van onder punt 9 genoemde instellingen.
Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.
Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 7 Termijnen van betaling
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 8 Kwijtschelding
Het bepaalde in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 inzake de verlening van kwijtschelding vindt geen toepassing op de invordering van leges.
Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
Artikel 1 0 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.
Artikel 1 1 Inwerkingtreding en citeertitel
De "Legesverordening 2014", laatstelijk gewijzigd op 25-08-2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.
De datum van ingang van heffing is 1 januari 2015.
Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2015”.
TARIEVENTABEL LEGES 2015
Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het sluiten van een huwelijk / het sluiten of omzetten van een geregistreerd partnerschap in de Schepenzaal op:
1.1.1.1
maandag tot en met donderdag: van 9.00 uur - 16.30 uur;
€ 337,00
1.1.1.2
vrijdag: van 9.00 uur - 12.00 uur;
€ 337,00
1.1.1.3
vrijdag: van 12.30 uur - 16.30 uur;
€ 432,00
1.1.1.4
zaterdag: van 10.00 uur - 16.00 uur;
€ 715,00
1.1.1.5
Toeslag bij voltrekking buiten voornoemde uren
€ 245,00
1.1.1.6
Het reserveren van de Schepenzaal t.b.v. catering voorafgaand of aansluitend aan het sluiten van een huwelijk / sluiten of omzetten van een geregistreerd partnerschap, bedraagt per uur
€ 177,00
1.1.1.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het sluiten van een huwelijk / sluiten of omzetten van een geregistreerd partnerschap met een bescheiden ceremonie in de Schepenzaal op maandag als bedoeld in artikel 7, lid 2 Reglement Burgerlijke Stand
€ 194,00
1.1.2
1.1.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het sluiten van een huwelijk- of geregistreerd partnerschapvoltrekking / omzetting van een geregistreerd partnerschap op een alternatieve trouwlocatie:
maandag t/m zondag van 9.00 uur -17.00 uur
€ 432,00
1.1.2.2
toeslag bij voltrekking buiten voornoemde uren
€ 245,00
1.1.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het Stadskantoor tijdens de openingsuren van het bureau burgerlijke stand
€ 53,00
Annulering
1.1.4.1
Indien de aangevraagde sluiting vóór het tijdstip van aangifte wordt geannuleerd, wordt op verzoek teruggaaf van 60% van de geheven leges verleend.
1.1.4.2
Indien de aangevraagde omzetting wordt geannuleerd meer dan 30 dagen gelegen voor de feitelijke datum van omzetting, wordt op verzoek teruggaaf van 60% van de geheven leges verleend.
1.1.5.1
Indien de aangevraagde sluiting na het tijdstip van aangifte wordt geannuleerd, wordt op verzoek teruggaaf van 40% van de geheven leges verleend.
1.1.5.2
Indien de aangevraagde omzetting wordt geannuleerd 30 dagen of minder gelegen voor de feitelijke datum van omzetting, wordt op verzoek teruggaaf van 40% van de geheven leges verleend.
Verplaatsing
1.1.6.1
Indien de aangevraagde sluiting vóór het tijdstip van aangifte wordt verplaatst naar een tijdstip van maximaal 1 jaar na het aangevraagde tijdstip van sluiting.
€ 129,00
1.1.6.2
Indien de aangevraagde omzetting meer dan 30 dagen gelegen voor de feitelijke datum van omzetting wordt verplaatst naar een tijdstip van maximaal 1 jaar na de feitelijke datum van omzetting.
€ 129,00
1.1.7.1
Indien de aangevraagde sluiting na het tijdstip van aangifte wordt verplaatst naar een tijdstip van maximaal 1 jaar na het aangevraagde tijdstip van sluiting.
€ 188,00
1.1.7.2
Indien de aangevraagde omzetting 30 dagen of minder gelegen voor de feitelijke datum van omzetting wordt verplaatst naar een tijdstip van maximaal 1 jaar na de feitelijke datum van omzetting.
€ 188,00
1.1.8
Indien het tijdstip van aangevraagde sluiting of omzetting wordt verplaatst naar een tijdstip dat ligt 1 jaar na het aangevraagde tijdstip van sluiting of omzetting, wordt dit verplaatsen beschouwd als het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag tot het sluiten van een huwelijk / sluiten of omzetten van een geregistreerd partnerschap.
Diversen
1.1.9.1
Het tarief bedraagt voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag
€ 110,00
1.1.9.2
Het tarief bedraagt voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag die eveneens moet worden beëdigd
€ 177,00
1.1.9.3
Getuige van gemeentewege (per getuige)
€ 25,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
1.1.10.
een huwelijksboekje / geregistreerd partnerschapboekje
€ 19,00
1.1.11.1
een volledig afschrift van een akte van de burgerlijke stand of
voor elk uittreksel (ook meertalige uittreksels)
€ 12,70
1.1.11.2
een verklaring van huwelijksbevoegdheid
€ 22,60
1.1.12
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot huwelijksaangifte of aangifte van geregistreerd partnerschap waarbij men in persoon verschijnt
€ 35,00
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
1.2.1
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve een aanvraag:
Van een nationaal paspoort:
1.2.1.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is.
€ 67,10
1.2.1.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,20
1.2.2
Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 1.2.1 (zakenpaspoort):
1.2.2.1
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 67,10
1.2.2.2
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,20
1.2.3
1.2.3.1
Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 67,10
1.2.3.2
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 51,20
1.2.4
Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen
€ 51,20
1.2.5
Van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK)
1.2.5.1
Voor een persoon die op het moment die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
€ 53,05
1.2.5.2
Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt
€ 28,45
1.2.6
Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van
€ 47,30
Restitutie
Indien het aangevraagde paspoort of Nederlandse Identiteitskaart niet wordt afgegeven, wordt op verzoek teruggaaf verleend van de onder 1.2.1 t/m 1.2.5 genoemde tarieven, ter hoogte van het rijkskostencomponent.
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.3.1.1
voor het verlenen van bemiddeling tot het afgeven, vernieuwen, of
omwisselen van een rijbewijs
€ 38,45
1.3.1.2
omwisselen buitenlands rijbewijs
€ 38,45
1.3.1.3
voor het verstrekken van een aanvraagformulier ter verkrijging
van een verklaring van geschiktheid
€ 27,70
1.3.1.4
voor het verstrekken van gegevens uit het Centraal Rijbewijzen-
en Bromfietscertificaten Register (CRB)
€ 5,90
1.3.2
Het tarief als genoemd in 1.3.1.1 en 1.3.1.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van
€ 34,10
Restitutie
Indien het aangevraagde rijbewijs niet wordt afgegeven, wordt op verzoek teruggaaf verleend van de onder 1.3.1 en 1.3.2 genoemde tarieven, ter hoogte van het rijkskostencomponent.
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie / basisregistratie personen
1.4.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk onderdelen 1.4.2 en 1.4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.
1.4.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:
1.4.2.1
per verstrekking
€ 14,45
1.4.2.2
Tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens, voor:
1.4.2.2.1
25 verstrekkingen
€ 194,00
1.4.2.2.2
50 verstrekkingen
€ 362,00
1.4.2.2.3
75 verstrekkingen
€ 506,00
1.4.2.2.4
100 verstrekkingen
€ 641,00
1.4.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens ten behoeve van een wetenschappelijk of filantropisch doel of voor instellingen die zonder winstoogmerk en ten algemene nutte werkzaam zijn:
1.4.3.1
per verstrekking
€ 2,20
1.4.3.2
Tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens voor:
1.4.3.2.1
25 verstrekkingen
€ 36,00
1.4.3.2.2
50 verstrekkingen
€ 64,00
1.4.3.2.3
75 verstrekkingen
€ 86,00
1.4.3.2.4
100 verstrekkingen
€ 96,00
1.4.4
In afwijking van de voorgaande onderdelen is het tarief kosteloos voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen voor:
De Oorlogsgravenstichting
Bureau voor Rechtshulp
Rode Kruis / Artsen zonder Grenzen
Opname Vakantiekinderen.
1.4.5
Restitutie
1.4.5.1
Een abonnement op het periodiek verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand en/of uit de basisadministratie persoonsgegevens gaat in op de eerste dag van een maand en is, behoudens bepaling van het tegendeel, geldig gedurende één jaar na de datum van ingang, voor zover het althans niet eerder verbruikt is. Een abonnement kan tussentijds worden beëindigd.
1.4.5.2
Bij tussentijdse beëindiging van een abonnement wordt op schriftelijk verzoek van de houder ontheffing verleend van de vooruit betaalde leges, doch uitsluitend indien die beëindiging plaatsvindt, voordat een half jaar van de geldigheidsduur van het abonnement is verstreken en voordat de helft van het abonnement is verbruikt alsdan tot een bedrag, dat naar evenredigheid van het niet-gebruikte gedeelte van het abonnement wordt bepaald.
1.4.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een:
1.4.6.1
uittreksel, verklaring of inlichting uit de basisregistratie personen
via de balie of post
€ 14,45
1.4.6.2
uittreksel, verklaring of inlichting uit de basisregistratie personen
via het E-loket
€ 7,50
1.4.6.3
1.4.6.3.1
1.4.6.3.2
1.4.6.3.3
schriftelijk verstrekte inlichting als bedoeld in artikel 29 en 32 van
de Wet Persoonsregistratie, een afschrift van de persoonslijst als
bedoeld in artikel 1 Wet GBA, anders dan op grond van artikel 78,
79,
indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 49 bladzijden
€ 7,10
indien het afschrift bestaat uit 50 tot en met 100 bladzijden
€ 35,65
indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 bladzijden
€ 53,45
1.4.6.4
indien de verstrekking van de onder 1.4.6 bedoelde diensten
geschiedt per telefax, worden de tarieven vermeerderd met
€ 11,15
1.4.6.5
inlichting(en) waarvoor onderzoek noodzakelijk is, per mensuur
€ 72,25
1.4.6.6
buitenlands brondocument (exclusief kosten van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken)
€ 25,45
1.4.6.7
document of inlichting als bedoeld onder 1.4.6.1 waarvoor
geprotocolleerd moet worden
€ 18,30
1.4.6.8
samenstellen/verstrekken GBA-selecties op verzoek, per
mensuur
€ 71,15
1.4.6.9
meerkosten bij verstrekking op alternatief medium
€ 30,60
1.4.6.10
Het tarief bedraagt voor een erfgenamenonderzoek, per 15 minuten
€ 12,40
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
1.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een verklaring omtrent de kiesgerechtigdheid
€ 14,45
Hoofdstuk 6 Naturalisaties
1.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:
1.6.1
een enkelvoudig verzoek gezinsinkomsten standaard
€ 829,00
1.6.2
een gemeenschappelijk verzoek standaard
€ 1.058,00
1.6.3
voor een meenaturaliserend kind
€ 122,00
1.6.4
een enkelvoudig verzoek verlaagd
€ 617,00
1.6.5
een gemeenschappelijk verzoek verlaagd
€ 847,00
1.6.6
een verzoek ingevolge de wet betreffende de positie van
Molukkers
kosteloos
1.6.7
een enkelvoudig verzoek optieverklaring
€ 177,00
1.6.8
een gemeenschappelijk verzoek optieverklaring
€ 301,00
1.6.9
een medeopterende minderjarige
€ 21,00
Restitutie
Indien de aangevraagde naturalisatie niet ter beslissing wordt voorgelegd aan de Immigratie –en Naturalisatiedienst, wordt op verzoek teruggaaf verleend van de onder 1.6.1 t/m 1.6.5 genoemde tarieven, ter hoogte van het rijkskostencomponent
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
Verordeningen
1.7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:
1.7.1.1
een exemplaar van een verordening;
€ 4,30
1.7.1.2
een losbladige serie verordeningen;
€ 114,85
1.7.1.3
bij abonnement, aanvulling op losbladige serie verordeningen;
€ 13,84
1.7.1.4
afschriften van bestekken van aanbesteding en van huur- en
pachtcontracten, voor elke bladzijde.
€ 9,15
Bouwverordening en bestemmingsplan
1.7.2
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van de Bouwverordening
€ 101,00
1.7.3
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van een welstandsnota
€ 74,00
1.7.4
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van een bestemmingsplan
1.7.4.1
tot en met 20 pagina’s
€ 34,00
1.7.4.2
boven de 20 pagina’s
€ 74,00
1.7.5
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van een plankaart van het bestemmingsplan in zwart-wit
1.7.5.1
met formaat A0
€ 8,00
1.7.5.2
met formaat A1
€ 6,00
1.7.5.3
met formaat A2
€ 5,00
1.7.5.4
met formaat A3
€ 2,00
1.7.6
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van een plankaart van het bestemmingsplan in kleur
1.7.6.1
met formaat A0
€ 28,00
1.7.6.2
met formaat A1
€ 20,00
1.7.6.3
met formaat A2
€ 17,00
1.7.6.4
met formaat A3
€ 7,00
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
Het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.8.1.1
tot het verstrekken van perceelsinformatie m.b.t. bodemgegevens, al dan niet ten behoeve van aan- en verkoop c.q. taxatie van onroerende zaken, per perceel
€ 51,60
1.8.1.2
tot het verstrekken van perceelsinformatie m.b.t. bestemmingsplangegevens al dan niet ten behoeve van aan- en verkoop c.q. taxatie van onroerende zaken, per perceel
€ 33,15
1.8.1.3
tot het verstrekken van een kopie bestemmingsplanvoorschriften, al dan niet ten behoeve van aan- en verkoop c.q. taxatie van onroerende zaken, per perceel
€ 16,50
1.8.1.4
tot afgifte van een verklaring en (indien van toepassing) uittreksel op grond van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, per perceel
€ 33,75
1.8.1.5
tot afgifte van een afschrift op grond van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, per perceel
€ 11,15
1.8.1.6
tot afgifte van een uittreksel op grond van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, per perceel
€ 11,15
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.9.1
tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag
€ 30,50
1.9.2
tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn
€ 14,45
1.9.2.1
tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn via het e-loket
€ 7,50
1.9.2.2
tot het verkrijgen van een internationale attestatie de vita
€ 12,70
1.9.3
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
€ 14,45
1.9.4
tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap
€ 14,45
1.9.4.1
tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap via het e-loket
€ 7,50
1.9.5
tot toezending van documenten
€ 1,00
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
10
Het tarief bedraagt voor:
10.1
het op verzoek doen van selecteren en inventariseren van stukken,
per uur
€ 76,98
10.2
het verrichten van onderzoek en het verstrekken van advies, per uur
€ 87,70
10.3
het op verzoek verrichten van restauratie- en conserveringswerkzaamheden, per uur
€ 45,72
Hoofdstuk 11 Leegstandwet
11
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
11.1.1
tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet
€ 140,00
11.1.2
tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet
€ 80,00
11.2.1
Indien aanvragen als bedoeld in onderdeel 1.11.1.1 gelijktijdig worden ingediend en betrekking hebben op woonruimten in hetzelfde complex , bedraagt het tarief per complex
€ 304,00
11.2.2
Indien aanvragen als bedoeld in onderdeel 1.11.1.2 gelijktijdig worden ingediend en betrekking hebben op woonruimten in hetzelfde complex , bedraagt het tarief per complex
€ 182,00
Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet
12
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
12.1
tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet.
€ 95,00
12.2
tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit t.b.v. openstelling avondwinkels op zon- en feestdagen.
€ 287,00
12.3
tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit t.b.v. openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 6.00 uur.
€ 168,00
12.4
tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander.
€ 95,00
12.5
tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing.
€ 95,00
Hoofdstuk 13 Kansspelen
13.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:
13.1.1
voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat
vermeerderd met een bedrag van € 34,00
€ 22,50
13.1.2
voor een periode van twaalf maanden voor twee of meerdere speelautomaten iedere volgende speelautomaat
vermeerderd met de uitkomst van de vermenigvuldiging van het aantal speelautomaten met een bedrag van € 34,00
€ 22,50
13.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een loterij (loterijvergunning)
€ 31,00
13.3
Indien voor een vergunning zoals genoemd onder 1.13.1, of 1.13.2 een toets in het kader van de wet BIBOB nodig is, wordt het tarief verhoogd met
€ 500,00
Hoofdstuk 14 Ondergrondse leidingen
14.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse infra:
€ 462,00
14.2
Het tarief genoemd onder 1.14.1 wordt verhoogd:
14.2.1
met een bedrag per meter van;
€ 1,38
14.2.2
Het onder 1.14.2 vermelde tarief bedraagt minimaal.
€ 41,20
14.2.3
Als er sprake is van een leidinglengte van 1000 meter of meer,
Zijn de bepalingen 1.14.2.1 en 1.14.2.2 niet van toepassing. De
leges als bedoeld onder 1.14.1 worden in rekening gebracht.
Daarnaast wordt een aparte projectovereenkomst met de aanvrager
Afgesloten, waarin de kosten voor de inzet van de toezichthouder worden vastgesteld.
14.3
Indien de aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse infra, buiten behandeling wordt gelaten wordt 25% van de leges zoals bedoeld onder 1.14.1 in rekening gebracht.
14.4......
Als een aanvrager zijn aanvraag als bedoeld in artikel 2.2 en artikel 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse infra, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening gebrachte legeskosten bedragen:
14.4.1
14.4.2
14.4.3
Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 25% van de leges zoals bedoeld onder 1.14.1.
Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 40% van de leges zoals bedoeld onder 1.14.1.
Indien de aanvraag op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken en binnen één maand gevolgd wordt door een nieuwe aanvraag die voldoet aan het advies, dan worden de leges zoals genoemd onder 1.14.4.1 en 1.14.4.2 in mindering gebracht op de verschuldigde leges voor de nieuwe aanvraag.
Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer
Voertuigreglement / Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
15.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
15.1.1
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van een ontheffing voor de kern van de binnenstad, zoals gedefinieerd in de verordening selectieve toelating binnenstad en met uitzondering van een ontheffing als bedoeld in bepaling 1.15.1.2;
€ 127,70
15.1.2
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten voor zover deze ontheffing door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer wordt verstrekt;
€ 45,80
15.1.3
tot het verkrijgen van een ontheffing voor de kern van de binnenstad zoals gedefinieerd in de verordening selectieve toelating binnenstad waarbij tickets zijn verstrekt voor het éénmalig bereiden van de kern van de binnenstad,
€ 10,50
per ticket;
bij vijf tickets in één keer;
€ 17,30
15.1.4
tot het verkrijgen van een ontheffing voor de kern van de binnenstad zoals gedefinieerd in de verordening selectieve toelating binnenstad en/of voor een ontheffing als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, waarbij een transponder is verstrekt waarmee de kern van de binnenstad kan worden bereden en/of waarmee door een fysieke maatregel die selectieve toelating van motorvoertuigen afdwingt (poller, slagboom), kan worden gereden;
€ 105,10
15.1.5
tot het verkrijgen van een ontheffing voor de kern van de binnenstad, zoals gedefinieerd in de verordening selectieve toelating binnenstad en/of voor een ontheffing als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, waarbij een pasje wordt verstrekt waarmee de kern van de binnenstad kan worden bereden en/of waarmee door een fysieke maatregel die selectieve toelating van motorvoertuigen afdwingt (poller, slagboom), kan worden gereden;
€ 53,00
15.1.6
tot het verkrijgen van een transponder als bedoeld in 1.15.1.4, zonder dat daarbij een ontheffing wordt verleend
€ 105,10
15.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een eenmalige omzetting van ontheffing met pasje naar ontheffing met transponder, zoals genoemd in bepaling 1.15.1.4;
€ 34,85
15.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van de jaarlijkse verlenging van de ontheffing zoals bedoeld in 1.15.1.4 en 1.15.1.5;
€ 21,40
15.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een duplicaat van een ontheffing (het verkrijgen van een nieuwe kaart) zoals bedoeld in 1.15.1.4 en 1.15.1.5, bij vermissing, verlies, diefstal of een wijziging;
€ 5,00
15.4.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een duplicaat van een pasje zoals bedoeld in 1.15.1.5, ingeval van verlies of diefstal;
€ 34,85
15.4.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een duplicaat van een transponder zoals bedoeld in 1.15.1.4, ingeval van verlies of diefstal;
€ 87,50
15.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing, inzake artikel 7.1 van het Voertuigreglement juncto artikel 149 Wegenverkeerswet 1994, voor zover het bijzondere transporten betreft, welke ontheffing door de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer wordt verstrekt;
€ 44,25
15.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een duplicaat van de ontheffing Reglement verkeersregels en verkeerstekens, zoals bedoeld in 1.15.1.1.
€ 30,55
15.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een eerste ontheffing parkeerschijfzone bewoner Schelle
€ 56,05
15.8
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een tweede ontheffing parkeerschijfzone bewoner Schelle
€ 113,35
15.9
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing voor bezoekers in de parkeerschijfzone Schelle
€ 11,40
15.10
Gehandicaptenparkeerkaart
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart:
15.10.1
bij een positief besluit;
15.10.2
bij verlenging/vermissing
€ 105,75
€ 42,95
Duplicaten parkeervergunningen / ontheffingen
15.11
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een duplicaat van een parkeervergunning voor vergunninghouders voor het parkeren op een parkeerplaats:
15.11.1
in het gebied dat wordt begrensd door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven per kalendermaand;
€ 2,85
15.11.2
het onder 1.15.11.1 genoemde tarief bedraagt minimaal
€ 15,75
15.12
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een duplicaat van een parkeerontheffing voor ontheffinghouders voor het parkeren op een parkeerplaats:
15.12.1
als bedoeld in artikel 3.1 van de Parkeerverordening 2010, voor een aangewezen belanghebbenden- en/of parkeermeterplaats:
per kalenderdag;
€ 2,85
per kalendermaand;
€ 6,15
15.12.2
De onder 1.15.12.1 genoemde tarieven bedragen minimaal;
€15,75
en maximaal;
€ 159,65
15.12.3
De onder 1.15.12.1 genoemde tarieven bedragen voor een bezoekersvergunning zoals bedoeld in artikel 3.4 van de Parkeerverordening 2010 voor één maand minimaal;
en maximaal
€ 6,15
€ 11,60
Verkeersregelaars en brigadiers
15.13
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het aanstellen van verkeersregelaars/transportbegeleiders op grond van artikel 7 danwel artikel 11 van de Regeling Verkeersregelaars 2009:
15.13.1
Per aanvraag (incl. het eerste legitimatiebewijs)
€ 76,20
15.13.2
Per extra legitimatiebewijs
€ 5,00
15.13.3
Voor eenmalige evenementenverkeersregelaars per evenement waarbij op basis van artikel 11 van de Regeling van Verkeersregelaars 2009, wordt volstaan met één algemeen aanstellingsbesluit, zonder legitimatiebewijzen
€ 76,20
Hoofdstuk 16 Diversen
Wet op de Lijkbezorging
16
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
16.1.1
voor een lijkschouwing op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur, per
verrichting;
16.1.2
voor een lijkschouwing op andere dagen / tijdstippen, per verrichting;
€ 206,00
16.1.3
voor uitstel van begraven als bedoeld in artikel 17 van de wet;
€ 309,00
16.1.4
voor een vergunning tot opgraven;
€ 11,00
16.1.5
voor een laissez-passer voor lijken.
€ 53,00
€ 11,00
Luchtvaartwet
16.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een verklaring van geen bezwaar voor het houden van een ballonopstijging of helikopterlanding.
€ 86,00
APV en andere plaatselijke verordeningen
16.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening (sluitingsuur openbare eet- en drinkgelegenheden);
€ 95,00
16.3.1
Als een aanvrager zijn aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in bepaling 1.16.3 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken, wordt in rekening gebracht
€ 56,00
16.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning, ontheffing, verklaring, beschikking voor het:
16.4.1
verbod op het maken van geluidshinder zonder advies;
€ 95,00
16.4.2
verbod op het maken van geluidshinder met advies;
€ 137,00
16.4.3
gebruik van een geluidswagen (artikel 4.1.6 APV), per dag;
€ 86,00
16.4.4
overspannen van de weg met kabels, spandoeken e.d. (artikel
2.1.5.1 APV);
€ 92,00
16.4.5
plaatsen van een reclamevoorwerp / uitstalling (artikel 2.1.5.1 APV);
€ 180,00
16.4.6
op of aan de weg innemen van een standplaats (artikel 5.2.3
APV);
16.4.6.1
per keer;
€ 95,00
16.4.6.2
per jaar;
€ 289,00
16.4.6.3
Indien de aanvraag betrekking heeft op een parapluvergunning,
€ 245,00
te vermeerderen voor:
1 t/m 50 standplaatsen, met;
€ 82,00
51 t/m 100 standplaatsen, met;
€ 159,00
101 en meer standplaatsen, met;
€ 519,00
16.4.7
hebben van een tijdelijk terras (artikel 2.1.5.1 APV);
€ 124,00
16.4.8
Als een aanvrager zijn aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in bepaling 1.16.4 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken zullen de in rekening te brengen kosten 25% van de kosten bedragen met een minimum van
€ 56,00
16.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning / ontheffing:
16.5.1
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de door de raad vastgestelde route, als bedoeld in artikel 18, lid 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:
16.5.1.1
eenmalig;
€ 95,00
16.5.1.2
jaarlijks;
€ 137,00
16.5.2
voor het viseren van artsen;
€ 9,00
16.5.3
voor een ligplaats (artikel 5.3.2 APV en artikel 4 lid 1 van de
Ligplaatsverordening):
16.5.3.1
Indien het een conceptaanvraag betreft;
€ 91,00
16.5.3.2
Indien het een aanvraag betreft;
€ 180,00
16.5.3.3
Indien de aanvraag als bedoeld onder 1.16.5.3.2 voor een ligplaatsvergunning is voorafgegaan door een conceptaanvraag als bedoeld onder 1.16.5.3.1, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de ligplaatsvergunning als bedoeld in 1.16.5.3.2
16.5.4
voor het afsteken van vuurwerk;
€ 405,00
16.5.5
voor het verkopen van vuurwerk;
€ 405,00
16.5.6
voor onversterkte muziek, per maand;
€ 95,00
16.5.7
Als een aanvrager zijn aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in bepaling 1.16.5 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken zullen de in rekening te brengen kosten 25% van de kosten bedragen met een minimum van
€ 56,00
16.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning, ontheffing dan wel verklaring voor het leggen van kabels voor centrale antenne systemen;
€ 294,00
16.6.1
Als een aanvrager zijn aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in bepaling 1.16.6 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken zullen de in rekening te brengen kosten 25% van de kosten bedragen met een minimum van
€ 56,00
16.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor:
16.7.1
een betaald voetbalwedstrijd:
16.7.1.1
per seizoen;
€ 289,00
16.7.1.2
per keer.
€ 192,00
16.7.2
Als een aanvrager zijn aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in bepaling 1.16.7 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken zullen de in rekening te brengen kosten 25% van de kosten bedragen met een minimum van
€ 56,00
Ontheffing tijdelijke lozing
16.8
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing voor het tijdelijk lozen van afvalwater op de riolering:
voor elke volle eenheid van 100 m³ afvalwater:
per eenheid van 0 tot en met 500 m³
€ 61,00
per eenheid boven de 500 m³ tot en met 1.000 m³
€ 40,00
per eenheid boven de 1.000 m³ tot en met 10.000 m³
€ 30,00
per eenheid boven de 10.000 m³ tot en met 50.000 m³
€ 22,00
per eenheid boven de 50.000 m³ tot en met 100.000 m³
€ 17,00
per eenheid boven de 100.000 m³.
€ 12,00
Statistische overzichten
16.9
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van:
16.9.1
een exemplaar van een statistisch jaarboek;
€ 7,70
16.9.2
een exemplaar van een statistisch jaarboek bestemd voor instellingen, die ten algemene nutte werkzaam zijn, die godsdienstige, filantropische, wetenschappelijke dan wel onderwijsdoeleinden nastreven;
€ 3,55
16.9.3
statistische informatie, waarvoor een uitgebreid onderzoek
noodzakelijk is, voor elke bladzijde of gedeelte daarvan;
€ 5,70
16.9.4
informatie over wijk- en buurtindeling;
€ 5,70
16.9.5
overige statistische informatie, per bladzijde
met een maximum van;
€ 0,20
€ 2,10
16.9.6
het tarief voor het verrichten van onderzoek voor het verstrekken
van specifieke gegevens bedraagt, per mensuur.
€ 53,60
Raadplegen kadaster
16.10
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor het raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken:
16.10.1
indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente wordt verkregen, per kwartier of gedeelte daarvan;
€ 10,77
16.10.2
in de overige gevallen per kwartier of een gedeelte daarvan ongeacht het resultaat;
€ 10,77
16.10.3
voor het verkrijgen van een af- of overdruk of fotokopie van kadastrale stukken, per perceel;
€ 10,77
16.10.4
voor het verstrekken, anders dan schriftelijk, van gegevens uit het kadaster, per perceel.
€ 1,51
Overige stukken
16.11
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken voor zover daarvoor niet elders in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen;
€ 15,15
16.12
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot indicatiestelling voor definitieve opname in een bejaardenoord dan wel tijdelijke of definitieve opname in een verpleeghuis door de indicatiecommissie Regio IJssel-Vecht met dien verstande dat indien sprake is van meer dan één aanvraag door of namens dezelfde betrokkene binnen een termijn van 12 maanden, dit tarief slechts éénmaal verschuldigd is;
€ 245,20
16.13
Het tarief bedraagt voor het verrichten van onderzoek en het verstrekken van advies bij archieven anders dan het gemeentearchief, per opgevraagd item;
€ 7,70
16.14
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van elke niet in deze tabel genoemde vergunning, ontheffing of beschikking hoe ook genaamd, welke ter uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift wordt afgegeven, of afschrift daarvan, per in de desbetreffende beschikking begrepen vergunning, ontheffing of beschikking.
€ 96,85
Milieu
16.15
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ontheffing hogere grenswaarde.
€ 722,20
Kinderopvang
17
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het registreren van kinderopvang bij een nieuwe aanvraag of verhuizing:
17.1
voor de gastoudervoorziening (GOV);
€ 76,20
17.2
voor de kinderdagverblijven (KDV), incl. peuterspeelvoorzieningen, buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureau’s (GOB) en peuterspeelzalen (PSZ);
€ 152,40
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving
2.1.1
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
2.1.1.1
Aanlegkosten:
De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.
2.1.1.2
Bouwkosten:
De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699:2013 nl, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.
2.1.1.3
Wabo:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
2.1.1.4
Wro:
Wet ruimtelijke ordening
2.1.2
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
2.1.3
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift.
Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag
2.2.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
2.2.1
tot het verkrijgen van een verklaring vergunningvrij bouwen:
€ 101,00
2.2.2
tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning, ongeacht de uitkomst daarvan:
€ 152,00
2.2.2.1
In het geval er voor de beoordeling van de conceptaanvraag een advies uit het oogpunt van welstand moet worden gevraagd, wordt het onder 2.2.2 vermelde tarief verhoogd met
€ 76,00
2.2.2.2
In het geval dat de conceptaanvraag in strijd is met het bestemmingsplan en er sprake is van een buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, punt 3, van de Wabo (POV, voorheen projectbesluit) of de aanvrager aangeeft dat de conceptaanvraag tevens als een conceptaanvraag tot wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan is bedoeld, wordt voor de quickscan naar de haalbaarheid van het project het onder 2.2.2 vermelde tarief verhoogd met
€ 85200
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.
2.3.1
Bouwactiviteiten
2.3.1.1
Het tarief voor een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt:
2.3.1.1.1
Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 2.250,00
€ 352,00
2.3.1.1.2
Indien de bouwkosten € 2.250,00 tot € 225.000,00 bedragen:
vermeerderd met 2,89% van het bedrag waarmee die bouwkosten
€ 2.250,00 te boven gaan.
€ 352,00
2.3.1.1.3
Indien de bouwkosten € 225.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:
vermeerderd met 2,33% van het bedrag waarmee die bouwkosten
€ 225.000,00 te boven gaan.
€ 6.789,00
2.3.1.1.4
Indien de bouwkosten € 1.000.000,00 of meer bedragen:
vermeerderd met 2,20% van het bedrag waarmee die bouwkosten
€ 1.000.000,00 te boven gaan.
€ 24.846,00
2.3.1.1.5
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een eerder verleende omgevingsvergunning als gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging van het project, worden geheven over de hogere bouwkosten ten opzichte van de bouwkosten bij de eerder verleende omgevingsvergunning en overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3.1.1, met dien verstande dat de leges niet minder bedragen dan
€ 305,00
Dit artikel vindt geen toepassing als de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld sprake is van een nieuw bouwplan.
Welstand
2.3.1.2
De tarieven, genoemd onder 2.3.1.1, worden, indien voor de aanvraag advies is aangevraagd uit het oogpunt van welstand, vermeerderd met:
2.3.1.2.1
3,25 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 0,00 tot en met € 225.000,00 plus
2.3.1.2.2
0,7 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 225.000,00 tot en met € 500.000,00 plus
2.3.1.2.3
0,35 ‰ van het deel van de bouwkosten dat ligt tussen € 500.000,00 tot en met € 1.000.000,00 plus
2.3.1.2.4
0,125 ‰ van het deel van de bouwkosten dat de € 1.000.000,00 te boven gaat
2.3.1.2.5
Het onder 2.3.1.2 vermelde tarief bedraagt minimaal
€ 76,00
Extra advies: welstand
2.3.1.3
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.2 bedraagt het tarief
indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets nodig is
€ 76,00
Achteraf ingediende aanvraag
2.3.1.4
(GERESERVEERD)
2.3.1.5
Doorbreking aanhouding
2.3.1.5.1
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief indien artikel 3.3, derde of zesde lid van de Wabo wordt toegepast (doorbreking aanhouding bestemmingsplan of beschermd stads- of dorpsgezicht):
€ 254,00
2.3.1.5.2
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief indien artikel 3.5, derde lid van de Wabo wordt toegepast (doorbreking aanhouding exploitatieplan):
€ 254,00
2.3.2
Aanlegactiviteiten
Het tarief voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt:
2.3.2.1
voor een oppervlakte kleiner dan 1.000 m²
€ 195,00
2.3.2.2
voor een oppervlakte van 1.000 m² en meer
€ 508,00
2.3.3
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:
2.3.3.1
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
€ 381,00
2.3.3.2
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
€ 381,00
2.3.3.3
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking (voorheen: projectbesluit)):
€ 16.693,00
2.3.3.4
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
€ 381,00
2.3.3.5
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):
€ 381,00
2.3.3.6
Indien artikel 3.38, vierde lid Wro wordt toegepast (ontheffing beheersverordening):
€ 381,00
2.3.3.7
Indien een aanvraag betrekking heeft op een project waarvoor een uitsluitend op dat individuele project gerichte (partiële) herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wro moet worden genomen:
€ 16.439,00
2.3.3.8
Geen leges als bedoeld in 2.3.3 worden geheven, indien en voor zover het betreft een goedkeuring van Gedeputeerde Staten op een wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied Zwolle” overeenkomstig artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wro ten behoeve van het vergroten van een zogenaamd klein agrarisch bouwperceel.
2.3.4
Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.4.1
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):
€ 381,00
2.3.4.2
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
€ 381,00
2.3.4.3
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking (voorheen: projectbesluit)):
€ 16.693,00
2.3.4.4
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):
€ 381,00
2.3.4.5
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):
€ 381,00
2.3.4.6
Indien artikel 3.38, vierde lid Wro wordt toegepast (ontheffing beheersverordening):
€ 381,00
2.3.5
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
2.3.5.1
Het tarief voor een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt:
2.3.5.1.1
Indien het een nieuwe aanvraag betreft:
Vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven.
Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:
Categorie
Aantal m²
Toeslag
1 bouwwerk
0 t/m 100
€ 326
2 bouwwerken
101 t/m 500
€ 134 + € 1,93 per m²
3 bouwwerken
501 t/m 2000
€ 747 + € 0,72 per m²
4 bouwwerken
2001 t/m 5000
€ 1.861 + € 0,16 per m²
5 bouwwerken
5001 t/m 50000
€ 2.628 + € 0,04 per m²
6 bouwwerken
Meer dan 50.000
€ 4.081 + € 0,02 per m²
€ 322,00
2.3.5.1.2
Indien het een aanvraag tot wijziging of uitbreiding van een reeds eerder verleende vergunning betreft:
2.3.5.1.2.1
Indien het betreft een uitbreiding van het bouwwerk, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.
2.3.5.1.2.2
Indien het betreft een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van het gehele bouwwerk, dan wel een deel van het bouwwerk, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het te wijzigen deel van het bouwwerk.
2.3.5.2
Het tarief voor het adviseren met betrekking tot brandveiligheid, anders dan in geval van een aanvraag als bedoeld in punt 2.3.5.1, bedraagt per uur:
€ 93,00
2.3.6
Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten
2.3.6.1
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 9 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
2.3.6.1.1
Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:
€ 296,00
2.3.6.1.2
Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:
€ 296,00
2.3.6.2
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 9 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
€ 221,00
2.3.6.2.1
Het bedrag onder 2.3.6.2 wordt voor elk tweede en volgende bouwwerk verhoogd met:
€ 95,00
2.3.7
Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht
2.3.7.1
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:
€ 221,00
2.3.7.1.1
In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo:
€ 221,00
2.3.7.1.3
Het bedrag onder 2.3.7.1.1 en 2.3.7.1.2 wordt voor elk tweede en volgende bouwwerk verhoogd met:
€ 95,00
2.3.8
Aanleggen of veranderen weg (GERESERVEERD)
2.3.8.1
Het tarief voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het maken of veranderen van een uitweg, waarvoor op grond van artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt:
De aanlegkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
€ 165,00
Kappen
2.3.9
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning, die betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in de plaatselijke APV of bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo bedraagt:
2.3.9.1
Voor de eerste boom:
€ 111,00
2.3.9.2
Voor elke volgende boom:
€ 40,00
2.3.9.3
Met een maximum van:
€ 5.080,00
2.3.9A
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring voor het vergunningvrij vellen van houtopstand bedraagt:
€ 50,00
Handelsreclame
2.3.10
Het tarief voor een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge artikel 4.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1 (bouwactiviteit) bedraagt:
2.3.10.1
Indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder g, van de Wabo:
2.3.10.1.1
Indien de offertekosten minder dan € 2.250,00 bedragen:
€ 146,00
2.3.10.1.2
Indien de offertekosten € 2.250,00 of meer bedragen:
vermeerderd met 1,6% van het bedrag waarmee die offertekosten
€ 2.250,00 te boven gaan. De vermeerdering wordt toegepast over maximaal € 22.500,00 van de offertekosten.
€ 144,00
2.3.10.2
Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:
2.3.10.2.1
Indien de offertekosten minder dan € 2.250,00 bedragen:
€ 146,00
2.3.10.2.2
Indien de offertekosten € 2.250,00 of meer bedragen:
vermeerderd met 1,6% van het bedrag waarmee die offertekosten
€ 2.250,00 te boven gaan. De vermeerdering wordt toegepast over maximaal € 22.500,00 van de offertekosten.
€ 144,00
2.3.11
Opslag van roerende zaken (GERESERVEERD)
2.3.12
Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (GERESERVEERD)
2.3.13
Handelingen in het kader van de Flora- en faunawet (GERESERVEERD)
2.3.14
Andere activiteiten
Voor een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:
2.3.14.1
Behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:
€ 152,00
2.3.14.2
Behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.14.2.1
Als het een gemeentelijke verordening betreft:
€ 152,00
2.3.14.2.2
Als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:
€ 152,00
2.3.15
Omgevingsvergunning in twee fasen
Het tarief voor een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning die op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt:
2.3.15.1
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;
2.3.15.2
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.
2.3.16
Beoordeling bodemrapport (GERESERVEERD)
2.3.17
Advies (GERESERVEERD)
2.3.18
Verklaring van geen bedenkingen (GERESERVEERD)
Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges, met uitzondering van kosten genoemd onder 2.2.2.1 en 2.2.2.2, in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.
2.4.2
(GERESERVEERD)
2.4.3
Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning buiten behandeling wordt gelaten wordt 25% van de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 in rekening gebracht.
2.4.4
Indien op de aanvraag om een omgevingsvergunning niet binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijn wordt besloten (vergunning van rechtswege), wordt 75% van de aan de betreffende activiteit gerelateerde leges in rekening gebracht.
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten
2.5.1
Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen:
2.5.1.1
Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan: 25 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit(en) verschuldigde leges, met een minimum van € 56,00 en een maximum van € 4.500,00. Tevens worden indien van toepassing de kosten zoals genoemd onder 2.3.1.2 en 2.3.1.3 in rekening gebracht.
2.5.1.2
Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken na het in behandeling nemen ervan doch voor het nemen van een besluit op de aanvraag: 40 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit(en) verschuldigde leges. Tevens worden indien van toepassing de kosten zoals genoemd onder 2.3.1.2 en 2.3.1.3 in rekening gebracht. Bovendien wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten waarvoor kosten zoals genoemd onder 2.3.3 zijn gemaakt, 50% van de kosten zoals genoemd onder 2.3.3 in rekening gebracht.
2.5.1.3
Indien de aanvraag op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken en binnen vier maanden gevolgd wordt door een nieuwe aanvraag die voldoet aan het advies, dan worden de leges zoals genoemd onder 2.5.1.1 en 2.5.1.2 in mindering gebracht op de verschuldigde leges voor de nieuwe aanvraag.
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit of het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
2.5.1A
Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.4 en 2.3.5 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen 50% van de leges zoals genoemd onder 2.3.4 en 2.3.5.
2.5.2
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten (GERESERVEERD)
2.5.3
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten
2.5.3.1
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen:
40 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit(en) verschuldigde leges. Tevens worden indien van toepassing de kosten zoals genoemd onder 2.3.1.2 en 2.3.1.3 in rekening gebracht. Bovendien wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten waarvoor kosten zoals genoemd onder 2.3.3 zijn gemaakt, 50% van de kosten zoals genoemd onder 2.3.3 in rekening gebracht.
2.5.3.2
Onder een weigering als bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit of het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid
2.5.3A
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit of het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheidals bedoeld in de onderdelen 2.3.4 en 2.3.5 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De in rekening te brengen legeskosten bedragen: 50 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.
2.5.4
Minimumbedrag voor teruggaaf (GERESERVEERD)
2.5.5
Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen (GERESERVEERD)
2.6
Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in 2.3.1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag tot intrekking van de vergunning binnen 24 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de vergunning is verleend, door de gemeente is ontvangen en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 20%, waarbij pas tot teruggaaf wordt overgegaan als het bedrag minimaal € 200,00 is.
2.7
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project (GERESERVEERD)
2.8
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.8.1
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wro bedraagt
€ 18.848,00
2.8.2
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro bedraagt
€ 14.001,00
2.8.3
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wro bedraagt
€ 14.001,00
2.9
Hoofdstuk 9 Sloopmelding (GERESERVEERD)
10
Hoofdstuk 10 Gedoogbeschikking
10.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het verstrekken van een gedoogbeschikking, niet zijnde een gedoogbeschikking als bedoeld in 3.5.2 (koffieshops)
€ 1.690,00
10.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek zoals in 2.10.1 genoemd in situaties waarin sprake is van calamiteiten, overmacht of omstandigheden, die niet aan de vergunningplichtige kunnen worden toegerekend
€ 160,00
Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking
11
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, niet in deze titel benoemde beschikking bedraagt
€ 47,45
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:
3.1.1
vergunningen, als bedoeld in de Drank- en Horecawet;
€ 805,00
3.1.1.1
vergunningen Drank- en Horecawet voor paracommerciële
horecabedrijven conform artikel 4, lid 1 van de Drank- en
Horecawet;
€ 402,00
3.1.2
exploitatievergunning;
€ 805,00
3.1.2.1
exploitatievergunning voor paracommerciële horecabedrijven conform artikel 4, lid 1 van de Drank- en Horecawet;
€ 402,00
3.1.3
overschrijving exploitatievergunning;
€ 95,00
3.1.4
wijziging leidinggevende;
€ 287,00
3.1.5
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet;
€ 86,00
3.1.6
wijziging lokaliteit.
€ 287,00
3.1.7
Indien voor een vergunning zoals genoemd onder 3.1 een toets in het kader van de wet BIBOB nodig is, wordt het tarief verhoogd met:
€ 508,00
3.1.8
Als een aanvrager zijn aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning bedoelt als in artikel 3.1 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Indien de aanvraag binnen twee weken na de aanvraag wordt ingetrokken zullen de in rekening te brengen kosten 25% van de bedragen onder 3.1.1 t/m 3.1.6 bedragen, met een minimum van € 56,00.
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
3.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning, ontheffing, verklaring, beschikking voor het:
3.2.1
openstellen voor het publiek van een circus (artikel 2.2.2 APV);
€ 318,00
3.2.2
openstellen voor publiek van een kermis (artikel 2.2.2 APV), per
jaar;
€ 405,00
3.2.2.1
houden van een zomerkermis;
€ 965,00
3.2.3
houden van:
3.2.3.1
een groot evenement;
€ 773,00
3.2.3.2
een middelgroot evenement;
€ 289,00
3.2.3.3
een klein evenement;
€ 192,00
3.2.4
houden van snuffelmarkten (artikel 5.2.4 APV).
€ 245,00
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:
3.3.1
een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf;
€ 3.363,00
3.3.1.1
een vervolgaanvraag voor een seksinrichting of escortbedrijf.
€ 1.275,00
3.3.2
wijziging beheerder;
€ 287,00
3.3.3
Indien voor een vergunning zoals genoemd onder 3.3.1 een toets in het kader van de wet BIBOB nodig is, wordt het tarief verhoogd met
€ 508,00
Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening
3.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
3.4.1
tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1.1, lid 1, van de Brandbeveiligingsverordening ten behoeve van het gebruik van een in dat artikel omschreven inrichting niet zijnde bouwwerk € 317,- vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven.
Voor een inrichting met een gebruiksoppervlakte:
Categorie
Aantal m²
Toeslag
1 inrichting
0 t/m 100
€ 326,--
2
101 t/m 500
€ 134,-- + € 1,93 per m²
3
501 t/m 2.000
€ 747,-- + € 0,72 per m²
4
001 t/m 5.000
€ 1.861,-- + € 0,16 per m²
5
001 t/m 50.000
€ 2.628,-- + € 0,04 per m²
6
meer dan 50.000
€ 4.081,-- + € 0,02 per m²
3.4.2
Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in 3.4.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief, indien het betreft:
3.4.2.1
uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat: het legestarief vermeld in onderdeel 3.4.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.
3.4.2.2
herindeling, interne verbouwing, of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld onder 3.4.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het te wijzigen deel van de inrichting.
3.4.3
indien een aanvraag om ontheffing of vergunning tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken worden de volgens de onderdelen 3.4.1 en 3.4.2 berekende leges, met 50% verminderd.
3.4.4
voor het adviseren met betrekking tot brandveiligheid, anders dan in geval van een aanvraag voor een gebruiksvergunning voor een bouwwerk of inrichting als bedoeld in onderdeel 3.4.1 respectievelijk 3.4.2, per uur.
€ 93,00
Hoofdstuk 5 Diversen
3.5.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning / ontheffing:
3.5.1.1
voor straatartiest / dienstverlener;
€ 95,00
3.5.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een beschikking:
3.5.2.1
voor het gedogen van koffieshops;
€ 13.791,00
3.5.2.2
vervolgaanvraag voor het gedogen van koffieshops;
€ 805,00
3.5.2.3
wijziging beheerder
€ 287,00
3.5.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor:
3.5.3.1
het exploiteren van speelgelegenheden (artikel 2.3.2.1 APV)
€ 287,00
3.5.4
Indien voor een vergunning zoals genoemd onder 3.5.2 of 3.5.3 een toets in het kader van de wet BIBOB nodig is, wordt het tarief verhoogd met
€ 508,00
Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
€ 47,45
Deze tarieventabel behoort bij de Legesverordening 2015, vastgesteld door de gemeenteraad op 8-12-2014.