Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 17227

Gepubliceerd op 27 februari 2015 09:00Besluit intrekking van de aanwijzing als gemeentelijk monument
Het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Schiedam,
gelet op artikel 9 van de Erfgoedverordening 2010 Schiedam,
heeft op 24 februari 2015 besloten de aanwijzing van 7 september 2004 van het pand, plaatselijk bekend als Makkersstraat 4 (monumentnummer 330) in te trekken.
Overweging:
De in onderzoek vastgestelde monumentale waarde is slechts een gemiddeld. Een dergelijke waarde is, mede afgezet tegen andere beschermde gemeentelijke monumenten, onvoldoende is om handhaving op de gemeentelijke monumentenlijst te rechtvaardigen. Het pand ligt binnen het beschermde stadsgezicht, waardoor de beeldkwaliteit ter plaatse afdoende is gewaarborgd.
Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA te Schiedam.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres van belanghebbende; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; de gronden van het bezwaar en een volmacht, indien het bezwaar niet door de belanghebbende maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.
U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking.
De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Wij adviseren u daarbij een afschrift van deze beslissing mee te zenden.
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl