Gemeenteblad van Schiedam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiedamGemeenteblad 2015, 17227Beschikkingen | afhandeling
Besluit intrekking van de aanwijzing als gemeentelijk monument
Het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Schiedam,
gelet op artikel 9 van de Erfgoedverordening 2010 Schiedam,
heeft op 24 februari 2015 besloten de aanwijzing van 7 september 2004 van het pand, plaatselijk bekend als Makkersstraat 4 (monumentnummer 330) in te trekken.
Overweging:
De in onderzoek vastgestelde monumentale waarde is slechts een gemiddeld. Een dergelijke waarde is, mede afgezet tegen andere beschermde gemeentelijke monumenten, onvoldoende is om handhaving op de gemeentelijke monumentenlijst te rechtvaardigen. Het pand ligt binnen het beschermde stadsgezicht, waardoor de beeldkwaliteit ter plaatse afdoende is gewaarborgd.
Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA te Schiedam.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres van belanghebbende; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; de gronden van het bezwaar en een volmacht, indien het bezwaar niet door de belanghebbende maar door een ander, namens hem, wordt ingediend.
U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht mee te zenden.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking.
De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Wij adviseren u daarbij een afschrift van deze beslissing mee te zenden.