Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2015, 130918Overige besluiten van algemene strekking

Vaststellen van het Uitvoeringsbesluit De Boelelaan Oost Zuidas (2015, nr. 320/1356)

 

Nummer 320/1356

Publicatiedatum 18 december 2015

Agendapunt 10

Datum besluit B&W 10 november 2015

Onderwerp

Vaststellen van het Uitvoeringsbesluit De Boelelaan Oost Zuidas

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1356);

Gelet op Gemeentewet Artikel 147 lid 2 jo 108 lid 1,

Besluit:

 • I.

  vast te stellen het Uitvoeringsbesluit met het Definitief Ontwerp (bijlage 1) voor de herprofilering van de De Boelelaan Oost. Hierin zijn de uitgangspunten en inrichtingseisen uit de Nota van Uitgangspunten, de scope van het project en het maaiveld ontwerp, opgenomen. Waarbij de De Boelelaan onder meer een volwaardig profiel van 2 keer 2 rijstroken krijgt, ruime voetpaden en vrij liggende éénrichting fietspaden en bomenstroken aan weerszijden van de weg. En waarin wordt ingegaan op de financiën, de uitvoering, fasering en de planning van het project en de herprofilering van de weg;

 • II.

  kennis te nemen van de (Kabinet) Nota van Beantwoording waarin de inspraakreacties op de Nota van Uitgangspunten herprofilering Boelelaan Oost zijn opgenomen en de beantwoording van deze reacties zijn verwerkt (bijlage 2);

 • III.

  kennis te nemen van het advies van het Algemeen Bestuur van stadsdeel Zuid op de Nota van Uitgangspunten voor de herprofilering Boelelaan Oost (bijlage 3) en de bestuurlijke reactie hierop (bijlage 4);

 • IV.

  in te stemmen met de bij het Uitvoeringsbesluit behorende financiële paragraaf met investeringsraming en dekking (kabinet) (bijlage 5);

 • V.

  in te stemmen de kredietaanvraag ter grootte van 13,8 miljoen te dekken uit de Grondexploitatie Vivaldi (580.08) het functioneel deelplan hoofdinfra (580.13) en het MIP (MeerjarenInvesteringsPlan) nr: 95.14.0056. welke beheerd zal worden door de Zuidas;

 • VI.

  de raad besluit de geheimhouding van de kabinet bijlage financiële paragraaf met investeringsraming en dekking (bijlage 5) tot na realisatie op grond van artikel 10 lid 2 onder b vanwege de financiële belangen van de Gemeente in combinatie met gemeentewet art 55 te bekrachtigen. Evenals de geheimhouding van de kabinet bijlage Nota van beantwoording Uitvoeringsbesluit Boelelaan Oost (bijlage 2) op grond van artikel 10 lid 1.d Wet openbaarheid van bestuur in het kader van de bescherming persoonsgegevens.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 16 december 2015.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe