Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2015, 128175Overige besluiten van algemene strekking

WIJZIGINGSBESLUIT Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, d.d. 7 oktober 2015

 

 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid , d.d. 7 oktober 2015

De raden, colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Overwegende dat:

 • -

  het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid op 28 juni 2012 heeft ingestemd met een nieuwe topstructuur van de veiligheidsregio, waarbij een algemeen directeur ambtelijk eindverantwoordelijk is voor de gehele ambtelijke organisatie van de veiligheidsregio;

 • -

  per 1 januari 2013 de nationale politie in werking is getreden;

 • -

  per 1 oktober 2013 een Directeur Publieke Gezondheid is benoemd voor de GHOR;

 • -

  de voorzitter VRGZ bij koninklijk besluit is benoemd;

 • -

  de Wet Gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd;

 • -

  alle deelnemende gemeenten hebben besloten tot regionalisering van de brandweer als gevolg van de Wet veiligheidsregio’s;

 • -

  de bestuurssecretaris onderdeel uitmaakt van de veiligheidsregio en onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur functioneert;

 • -

  deze besluiten aanleiding geven de vigerende gemeenschappelijke regeling op onderdelen aan te passen;

Gelet op:

 • -

  de Wet veiligheidsregio’s

 • -

  de Gemeentewet

 • -

  de Wet gemeenschappelijke regelingen

 • -

  Wet publieke gezondheid

 • -

  Tijdelijke wet ambulancezorg

 • -

  Politiewet 2012

B E S L U I T E N

vast te stellen de navolgende wijziging tot aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Artikel I

Ten aanzien van de gehele regeling wordt het volgende bepaald:

 • a.

  De eerste alinea van de aanhef komt te luiden als volgt: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Berg en Dal, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel:

 • b.

  “gemeentewet” en “gemeentewet (oud)” worden vervangen door: Gemeentewet;

 • c.

  “wet Veiligheidsregio’s” wordt vervangen door: Wet veiligheidsregio’s.

Artikel II

In artikel 1, eerste lid, vervallen de onderdelen f en g.

In artikel 1, tweede lid, wordt “bestuurssecretaris” vervangen door: algemeen directeur.

Artikel III

In artikel 2, tweede lid, wordt “Groesbeek” vervangen door: Berg en Dal. Voorts vervallen de gemeentenamen “Millingen aan de Rijn” en “Ubbergen”.

Artikel IV

In artikel 5, onderdeel y, wordt de zinsnede “in gemeenten” vervangen door: in de gemeenten.

Voorts vervalt de zinsnede “ waarvan het college heeft besloten deze taken over te dragen aan de veiligheidsregio.”.

Artikel 5 wordt voorts gewijzigd als volgt:

 • 1)

  Het onderdeel z wordt geletterd aa.

 • 2)

  Er wordt een onderdeel z ingevoegd, luidende:

  • z.

   het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming overeenkomstig artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen;.

Artikel V

Artikel 6 vervalt.

Artikel VI

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8 Wijziging van ondergeschikt belang

Het algemeen bestuur kan zelfstandig besluiten tot wijziging van deze gemeenschappelijke regeling, indien de voorgestelde wijziging van ondergeschikt belang is, geen uitbreiding betreft van de overgedragen bevoegdheden en als daartoe door het algemeen bestuur wordt besloten met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal stemmen.

Artikel VII

In artikel 9, eerste lid wordt na het woord regeling toegevoegd “en bij wet”.

In artikel 9 vervalt onderdeel h, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel g door een punt.

Artikel VIII
 • a)

  In artikel 11 vervalt het vierde lid, onder vernummering van de overige artikelleden.

 • b)

  In artikel 11, vierde lid (voorheen vijfde lid) vervalt de zinsnede “en artikel 23 van de gemeentewet (oud)”.

 • c)

  Artikel 11, vijfde lid (voorheen zesde lid) komt te luiden:

  • 5.

   De hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Oost-Nederland, eenvertegenwoordiger van de politie Oost-Nederland, de Regionaal Militair Commandant West en de voorzitter van het waterschap Rivierenland ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan vergaderingen van het algemeen bestuur. Zij hebben geen stemrecht.

 • d)

  In artikel 11, zevende lid (voorheen achtste lid) wordt “Commissaris van de Koningin” vervangen door: commissaris van de Koning.

 • e)

  In artikel 11, negende lid (voorheen tiende lid), wordt “behoudens het bepaalde in lid 11” vervangen door: behoudens het bepaalde in lid 10.

Artikel IX

Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1)

  De onderdelen d t/m h worden geletterd i t/m l.

 • 2)

  De volgende onderdelen worden ingevoegd, luidende:

  • d.

   regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam;

  • e.

   ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

  • f.

   tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de veiligheidsregio te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31A van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • g.

   het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

  • h.

   te besluiten namens de veiligheidsregio rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;

Artikel X

In artikel 14 vervalt het derde lid, onder vernummering van de overige artikelleden.

Artikel XI
 • a)

  Artikel 15, eerste lid, komt te luiden als volgt:

  • 1.

   De voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur wordt, in afwijking van artikel 13, negende lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, bij koninklijk besluit, gehoord het algemeen bestuur, benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio. De voorzitter kan bij koninklijk besluit worden geschorst en ontslagen.

 • a)

  In artikel 15, derde lid, wordt “plaatsvervangend korpsbeheerder van de politieregio Gelderland-Zuid” vervangen door: plaatsvervanger.

 • b)

  In artikel 15, vijfde lid, wordt “bestuurssecretaris” vervangen door: algemeen directeur.

Voorts wordt na “algemeen directeur” ingevoegd: of een andere ambtenaar.

 • a)

  In artikel 15, zesde lid, wordt “gemachtigde” vervangen door: persoon.

 • b)

  In artikel 15, zevende lid, wordt “artikel 28” vervangen door: artikel 24.

 • c)

  Artikel 15, achtste lid, vervalt.

Artikel XII

In artikel 17, tweede lid, wordt “na verkregen verklaring van geen bezwaar van de raden van elk van de deelnemende gemeenten” vervangen door: nadat de raden van de deelnemende gemeenten van dit voornemen op de hoogte zijn gesteld en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het algemeen bestuur.

Artikel XIII

Er wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, onder vernummering van de overige hoofdstukken, luidende:

HOOFDSTUK 7 DE SECRETARIS

Artikel XIV

Er wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 17a De secretaris

 • 1.

  De algemeen directeur is de secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur.

 • 2.

  De secretaris staat het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter bij in de uitoefening van hun taak terzijde en is in de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur aanwezig.

 • 3.

  De algemeen directeur wordt door een ambtelijk secretaris bijgestaan.

 • 4.

  Stukken die van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur uitgaan worden door de secretaris medeondertekend.

Artikel XV

In artikel 18, vierde lid, wordt de zinsnede “Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen” vervangen door: Uitgezonderd de voorzitter kan een lid van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur worden ontslagen.

Artikel XVI

In artikel 20, leden 1 en 2 wordt de zinsnede “..verschaft aan zijn raad die hij vertegenwoordigt, met inachtneming van artikel 16 van de wet alle inlichtingen,…” vervangen door “..verschaft aan zijn raad met inachtneming van artikel 19 van de wet alle inlichtingen,…”

Artikel XVII
 • a)

  Het opschrift van hoofdstuk 10 wordt gewijzigd in AMBTELIJKE ORGANISATIE.

 • b)

  Artikel 24 komt te luiden als volgt:

Artikel 24 Algemeen directeur

 • 1.

  De algemeen directeur is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de taken van de veiligheidsregio.

 • 2.

  De algemeen directeur is namens het dagelijks bestuur belast met de integrale dagelijks leiding over de organisatie en de procesvoering ten aanzien van de geïntegreerde voorbereiding en uitvoering van de taken zoals bedoeld in artikel 5.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de algemeen directeur wordt deze vervangen door een daartoe door de algemeen directeur aan te wijzen functionaris.

  • a)

   Artikel 25 komt te luiden als volgt:

Artikel 25 Directie en overig personeel

 • 1.

  Het dagelijks bestuur besluit omtrent de benoeming, schorsing en ontslag van het personeel.

 • 2.

  Voor de benoeming, schorsing en ontslag van de Directeur Publieke Gezondheid besluit het algemeen bestuur in overeenstemming met het bestuur van de GGD Gelderland-Zuid, voor zover deze functionaris is belast met de operationele leiding van de GHOR als bedoeld in artikel 32 van de Wet veiligheidsregio’s.

Artikel XVIII

Aan artikel 32 wordt een nieuw lid 9 toegevoegd, luidende:

9.Op besluiten van het algemeen bestuur tot begrotingswijzigingen die niet leiden tot een extra financiële bijdrage van gemeenten en niet leiden tot verschuivingen tussen reeds door het bestuur goedgekeurde programma’s is dit artikel niet van toepassing.

Artikel XIX

In artikel 37, derde lid, wordt “het college” vervangen door: het college van burgemeester en wethouders.

Voorts wordt in artikel 37 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

1.Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen maakt de besluiten tot wijziging of opheffing van de regeling bekend in alle deelnemende gemeenten door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

Artikel XX

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking hiervan en werkt terug tot 1 januari 2016.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 25 november 2015 in de gemeente Nijmegen,

De griffier,

drs. M.A.H. Heffels

De voorzitter,

drs. H.M.F. Bruls

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 in de gemeente Nijmegen,

De secretaris,

drs. B. van der Ploeg

De burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

 

Aldus besloten door de burgemeester op 10 november 2015 in de gemeente Nijmegen,

De burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls.