Gemeente Raalte Wijziging Algemene plaatselijke verordening

De raad van de gemeente Raalte,

 

 • -

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

 • -

  gelet op artikel 4.11 lid 1 en 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte

B esluit:

 • 1.

  In te stemmen met het beperken van het vergunningvrij kappen van bomen tot een stamdiameter tot 35 cm.

 • 2.

  De extra kosten van € 17.000 bij de zomernota 2016 eenmalig te dekken t.l.v. de stelpost surplus bezuinigingen.

 • 3.

  Vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte

Artikel I wijziging Verordening

De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte wordt als volgt gewijzigd:

 

Huidig artikel

Nieuw artikel

Artikel 4.11 Kapverbod

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag houtopstand te vellen of te doen vellen.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor:

  • a.

   houtopstanden op een plaats, niet zijnde een openbare plaats, waarvan de stamdiameter 50 centimeter of minder is;

  • b.

   houtopstanden op een openbare plaats buiten de groenhoofdstructuur, als de stamdiameter 50 centimeter of minder is.

Artikel 4.11 Kapverbod

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag houtopstand te vellen of te doen vellen.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor:

  • a.

   houtopstanden op een plaats, niet zijnde een openbare plaats, waarvan de stamdiameter 35 centimeter of minder is;

  • b.

   houtopstanden op een openbare plaats buiten de groenhoofdstructuur, als de stamdiameter 35 centimeter of minder is.

Artikel II Inwerkingtreding Verordening

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgend op de datum waarop deze is bekendgemaakt.

 

Aldus besloten in de vergadering van 17 december 2015

de griffier

Jan Bouke Zijlstra

de voorzitter

Martijn Dadema

Naar boven