Rectificatie Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016 gemeente Lingewaal

De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2015, vastgesteld op 11 december 2014 in de openbare vergadering van de raad der gemeente Lingewaal, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, derde lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Grondslagen

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats:

  de acht gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Lingewaal, te weten:

  Asperen, de algemene begraafplaats aan de Leerdamseweg;

  Heukelum, de algemene begraafplaats aan de Torenstraat 1;

  Heukelum, de algemene begraafplaats aan de Achterweg;

  Herwijnen, de algemene begraafplaats aan de Peperstraat;

  Spijk, de algemene begraafplaats aan de Zuiderlingedijk 184;

  Spijk, de algemene begraafplaats aan de Spijkse Steeg;

  Vuren, de algemene begraafplaats aan de Graaf Reinaldweg;

  Vuren, de algemene begraafplaats aan de Waaldijk 125.

 • b.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van overleden personen van 12 jaar en ouder;

  • 2.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van overleden kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar

  • 3.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 4.

   het doen verstrooien van as.

 • c.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • d.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • f.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • g.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  algemene urnennis: een nis, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden

  • 1.

   tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • k.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • l.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • n.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en  hekwerken;

 • o.

  grafbeplanting: winterharde beplanting.

 • p.

  voorwerpen:

  • a.

   een grafkelder;

  • b.

   gedenktekenen en kruisen;

  • c.

   een zerk;

  • d.

   bomen, heesters en andere gewassen;

 • q.

  onderhoud; het door of vanwege de gemeente onderhouden van voorwerpen als bedoeld  onder p.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het begraven of bijzetten van asbussen van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de moeder in één kist worden begraven;

 • b.

  het op rechterlijk gezag lichten en weder in hetzelfde graf begraven van een lijk of asbus.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten genoemd in artikel 4.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in artikel 5 zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  De rechten moeten, in afwijking van de Invorderingswet 1990, worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde rechten.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2015” vastgesteld op 11 december 2014 in de openbare vergadering van de raad der gemeente Lingewaal, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie in het Lingewaaljournaal.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten 2016”.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 december 2015.

De griffier,

H.H. Dame

de voorzitter,

L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Tarieventabel  

behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2016”

 

Hoofdstuk 1 – Verlenen van rechten

 

Vanaf 1 januari 2016

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 20 jaar, wordt geheven:

 

 

1.2.1

Indien het betreft een graf dat gelegen is op (een deel van) de begraafplaats waar alleen begraven kan worden in één begraaflaag voor het daarin begraven van één lijk

 

 

1.335,--

1.2.2

Indien het betreft een graf geschikt voor het daarin begraven van twee lijken boven elkaar

 

2.515,--

1.2.3

indien het betreft een graf geschikt voor het daarin begraven van een lijk van een kind beneden de 12 jaar

 

 

515,--

 

1.3

Voor het verlenen van het recht op een particuliere urnenruimte wordt geheven:

voor een urnengraf:

 

 

1.3.2

 

1.3.4

 

1.3.5

 

voor een periode van 20 jaar

voor een urnennis voor één persoon:

voor een periode van 20 jaar

voor een urnennis voor twee personen:

voor een periode van 20 jaar

 

875,--

 

740,--

 

1.320,--

1.4

Verlengingen:

 

 

1.4.1

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.1 met ten hoogste 10 jaar wordt geheven

 

 

670,--

1.4.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.2 met ten hoogste 10 jaar wordt geheven

 

 

1.255,--

1.4.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2.3 met ten hoogste 10 jaar wordt geheven

 

 

260,--

1.4.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.2 met ten hoogste 10 jaar wordt geheven.

 

 

445,--

1.4.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.4 met ten hoogste 10 jaar wordt geheven.

 

 

375,--

1.4.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3.5 met ten hoogste 10 jaar wordt geheven.

 

 

670,--

 

Hoofdstuk 2 – Begraven

 

2.1

Voor het begraven van

een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

 

 

895,--

2.2

Voor het begraven van

een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt geheven

 

 

295,--

 

2.3

Voor het begraven van

een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

 

 

595,--

2.4

Voor het begraven op buitengewone uren

wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3. verhoogd met

 

 

295,--

2.5

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

op zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 – Bijzetten van asbussen

 

3.1

Voor het bijzetten van

een asbus c.q. het plaatsen van een urn van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder, in zowel een particulier urnengraf/urnennis als een algemeen urnengraf/urnennis, wordt geheven

 

 

 

 

295,--

3.3

 

Voor het bijzetten van

een asbus c.q. het plaatsen van een urn van een lijk van een kind beneden 1 jaar, in zowel een particulier urnengraf/urnennis als een algemeen urnengraf/urnennis, wordt geheven

 

 

 

115,--

3.4

Voor het bijzetten van

een asbus c.q. het plaatsen van een urn van een lijk van een kind beneden 12 jaar, in zowel een particulier urnengraf/urnennis als een algemeen urnengraf/urnenis, wordt geheven

 

 

 

 

205,--

3.5

Voor het verstrooien van de as op een verstrooiingsplaats wordt geheven

 

185,--

3.6

Voor het bijzetten van

een asbus c.q. het plaatsen van een urn of het verstrooien van as op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5 verhoogd met

 

 

 

240,--

3.7

 

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 – Grafbedekking en onderhoud

 

4.1

Voor het afgeven van een vergunning

tot het plaatsen van voorwerpen bedoeld in artikel 20 en 24 van de Beheersverordening begraafplaatsen Lingewaal 2012 wordt geheven

 

 

 

 

 

 

4.1.1

Voor het plaatsen van een grafbedekking

 

105,--

4.1.2

Voor het aanbrengen van een grafkelder

 

105,--

 

4.2

Voor het afgeven van een vergunning

tot het vernieuwen van voorwerpen bedoeld in artikel 24 van de Beheersverordening begraafplaatsen Lingewaal 2012 wordt geheven

 

 

 

105,--

 

4.3

 

 

 

 

 

4.3.1

4.3.2

Voor het verplicht door of vanwege de gemeente onderhouden

van het graf en voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen zoals bedoeld in artikel 25 van de Beheersverordening begraafplaatsen Lingewaal 2012, wordt een eenmalig recht berekend dat is gebaseerd op het type graf en de duur van het grafrecht of grafgebruik:

-graven voor volwassenen

voor een algemeen graf, per begraaflaag voor een periode van 10 jaar

voor een particulier graf, per graf, voor een periode van 20 jaar

 

 

 

 

 

 

 

215,--

845,--

4.3.3

voor een particulier graf, per graf, voor een periode van 10 jaar (bij verlenging)

 

430,--

 

-kindergraven

 

 

4.3.4

4.3.5

4.3.6

voor een algemeen graf, per begraaflaag voor een periode van 10 jaar

voor een particulier graf, per graf, voor een periode van 20 jaar

voor een particulier graf, per graf, voor een periode van 10 jaar (bij verlenging

 

 

55,--

215,--

115,--

 

Hoofdstuk 5 – Lijkschouwing

 

5.1

Voor het schouwen van een lijk

door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven

 

 

 

290,--

 

Hoofdstuk 6 – Opgraven en ruimen

 

6.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

 

 

6.1.1

van een kind beneden 1 jaar of doodgeboren

 

295,--

6.1.2

van een kind beneden 12 jaar

 

595,--

6.1.3

van personen van 12 jaar en ouder

 

895,--

6.2

Voor het opnieuw begraven van een lijk wordt geheven:

 

 

6.2.1

van een kind beneden 1 jaar doodgeboren

 

295,--

6.2.2

van een kind beneden 12 jaar

 

595,--

6.2.3

van personen van 12 jaar en ouder

 

895,--

 

 

 

 

6.3

Voor het ruimen van een graf

op verzoek van een rechthebbende en voor het wederbegraven van overblijfselen van lijken en kisten in hetzelfde graf of op een ander deel van de begraafplaats, wordt geheven:

 

 

6.3.1

van een kind beneden 1 jaar of doodgeboren

 

295,--

6.3.2

van een kind beneden 12 jaar

 

595,--

6.3.3

van personen van 12 jaar en ouder

 

895,--

6.4

Voor het opnieuw begraven van restanten van lijken wordt geheven:

 

 

6.4.1

van een kind beneden 1 jaar doodgeboren

 

295,--

6.4.2

van een kind beneden 12 jaar

 

595,--

6.4.3

van personen van 12 jaar en ouder

 

895,--

 

6.5

Voor het ruimen van een urnenvoorziening

op verzoek van een rechthebbende en voor het wederbegraven van overblijfselen in hetzelfde graf of op een ander deel van de begraafplaats, wordt geheven:

 

 

6.5.1

voor het verwijderen van een asbus of urn

 

295,--

6.5.2

voor het opnieuw bijzetten van een asbus of urn

 

295,--

 

Hoofdstuk 7 – Klokluiden

7.1

Voor het van gemeentewege luiden van de klok wordt geheven

 

115,--

 

 

Naar boven