Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)

De Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek (per 1 januari 2016 Berg en Dal geheten), Heumen, Nijmegen en Wijchen

 

Overwegende

 • -

  dat door de herindeling van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen een nieuwe gemeente is ontstaan per 1 januari 2015;

 • -

  dat de Wet gemeenschappelijke regeling is gewijzigd en deze gewijzigde wet bij Koninklijk besluit in werking is getreden per 1 januari 2015;

 • -

  dat het wenselijk is om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen vanwege de herindeling en de wetswijziging op onderdelen aan te passen en aan te vullen en tevens enkele overige wijzigingen daarin mee te nemen;.

 

Gezien het daartoe strekkende verzoek van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de verkregen toestemming van de Provinciale Staten van de provincie Gelderland en van de Raad van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek (per 1 januari 2016 Berg en Dal geheten), Heumen, Nijmegen en Wijchen;

BESLUIT

 

Vast te stellen de navolgende eerste wijziging tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

ARTIKEL I

In artikel 1 lid 1 onder de begripsomschrijvingen wordt een omschrijving toegevoegd onder letter ‘n’

‘BRIKS taken : de taken op het terrein van Bouwen, Ruimtelijke ordening, Inritvergunningen, Kappen en Slopen.’

In artikel 1 lid 1 wordt aan de begripsomschrijvingen toegevoegd onder letter ‘o’: Actualisatie van de begroting:

 • -

  Een deelnemer lopende een begrotingsjaar meer taken inbrengt dan in een begroting is voorzien en die niet leiden tot verhoging van de bijdragen van de andere deelnemers

Of

 • -

  Een verschuiving binnen de begrotingsposten plaatsheeft die niet leidt tot een verhoging van de bijdragen van de deelnemers

ARTIKEL II

Artikel 3 lid 1 wordt gewijzigd door in het woord ‘ORN’ een ‘D’ te plaatsen zodat het woord ‘ODRN’ gaat luiden.

ARTIKEL III

Artikel 5 wordt gewijzigd. Geschrapt worden de woorden ‘bij het treffen van de regeling’ en de zinsnede ‘onderbrengen bij het openbaar lichaam’ wordt naar voren gehaald en daarna aanvullen met de woorden na waaronder ‘in ieder geval’ en na onder het basistakenpakket, ‘ BRIKS-taken, taken betreffende de Huisvestingswet, Leegstandswet, Monumentenwet en Algemene plaatselijke verordening met betrekking tot de leefomgeving dan wel de daarvoor in de plaats getreden wet- en regelgeving.’ zodat artikel 5 lid 1 komt te luiden als volgt: ‘Ter behartiging van het belang genoemd in artikel 2 kunnen de deelnemers de uitvoering onderbrengen bij het openbaar lichaam van de overige taken in het omgevingsrecht, waaronder in ieder geval begrepen de overige milieutaken niet vallend onder het basistakenpakket, BRIKS-taken, taken betreffende de Huisvestingswet, Leegstandswet, Monumentenwet en Algemene plaatselijke verordening met betrekking tot de leefomgeving dan wel de daarvoor in de plaats getreden wet- en regelgeving.’

ARTIKEL IV

Artikel 11 lid 1 het getal ‘9’ wordt vervangen door ‘8’ zodat het komt te luiden: ‘Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 personen, waaronder de voorzitter.’

 

Artikel 11 lid 2 wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: ‘Namens elke deelnemer maakt één deelnemer deel uit van het algemeen bestuur met uitzondering van de gemeente Nijmegen die twee leden kent.’

 

Artikel 11 lid 3 wordt gewijzigd door het schrappen van ‘Elke deelnemer wijst uit zijn midden een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan’ en het invoegen van ‘Een lid van het algemeen bestuur kan niet tevens medewerker in dienst van of op grond van een overeenkomst van opdracht werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband’ zodat het komt te luiden als volgt: ‘Een lid van het algemeen bestuur kan niet tevens medewerker in dienst van of op grond van een overeenkomst van opdracht werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband dan wel in dienst van de provincie Gelderland.’

 

Artikel 11 lid 4 wordt gewijzigd door aan het einde aan te vullen met: ‘met uitzondering van schriftelijke stemmingen.’

 

De tabel in artikel 11 lid 4 wordt gewijzigd en wel als volgt:

Deelnemer

Aantal stemmen

Gemeente Beuningen

3

Gemeente Druten

2

Gemeente Groesbeek

5

Gemeente Heumen

2

Gemeente Nijmegen

8

Gemeente Wijchen

2

Provincie Gelderland

4

ARTIKEL V

Artikel 12 lid 1 wordt gewijzigd door het schrappen van ‘in hun eerste vergadering na inwerkingtreding van deze regeling’ zodat het komt te luiden als volgt: ‘De deelnemers wijzen de leden van het algemeen bestuur aan.’

 

Artikel 12 lid 2 wordt doorgenummerd van het huidige lid 2 tot lid 3 met doornummering van de andere leden door invoeging van een nieuw lid 2: ‘Elke deelnemer wijst uit zijn midden een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan.’

 

Artikel 12 lid 7 wordt gewijzigd door de huidige zin te vervangen door: ‘Alle overige leden van dit artikel zijn ook van toepassing op de plaatsvervangende leden.’

ARTIKEL VI

Artikel 14 wordt gewijzigd door het schrappen van de huidige leden 2, 3, 4 en 5. En het invoegen van een nieuw lid 2: ‘Het algemeen bestuur kan bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur tenzij de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet maar in ieder geval met uitzondering van de bevoegdheden tot het vaststellen van de begroting alsmede de wijzigingen daarvan en de jaarrekening.’

 

Artikel 14 lid 6 wordt vernummerd tot lid 3.

 

Artikel 14 lid 7 wordt geschrapt.

 

Artikel 14 lid 8 wordt vernummerd tot lid 4

ARTIKEL VII

Artikel 16 lid 1 wordt gewijzigd door te schrappen ‘in zijn eerste vergadering na inwerkingtreding van deze regeling’ zodat het komt te luiden als volgt: ‘Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden de andere leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 15 eerste lid aan.’

 

Artikel 16 lid 7 wordt gewijzigd door te schrappen ‘,niet zijnde de voorzitter,’ zodat het komt te luiden als volgt: ‘Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijke mededeling aan het algemeen bestuur. Het ontslag gaat in zodra in opvolging is voorzien.’

 

Artikel 16 lid 8 wordt gewijzigd door schrappen van ‘,niet zijnde de voorzitter,’ en invoegen daarna van ‘waaronder begrepen’ zodat het komt te luiden als volgt: ‘Het algemeen bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur , waaronder begrepen de voorzitter, ontslag verlenen of schorsen als het lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Het ontslag gaat onmiddellijk in.’

ARTIKEL VIII

Artikel 17 Lid 3 wordt gewijzigd door het vervangen van ‘ten minste’ door ‘meer dan’ zodat het komt te luiden als volgt: ‘In de vergadering van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten als meer dan de helft van de leden aanwezig is.’

 

Artikel 17 lid 4 wordt gewijzigd door het vervangen van ‘tweede’ door het ‘derde’ zodat het komt te luiden als volgt: ‘Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, schrijft de voorzitter een nieuwe vergadering uit waarop het derde lid niet van toepassing is. Tussen de twee vergaderingen zit minimaal een werkdag.’

 

Artikel 17 lid 5 wordt gewijzigd door het vervangen van ‘derde’ door ‘vierde’ zodat het komt te luiden als volgt: ‘ In een vergadering als bedoeld in het vierde lid kan alleen worden beraadslaagd en besloten over andere aangelegenheden dan die waarvoor de oorspronkelijke vergadering was belegd indien meer dan de helft van de leden aanwezig is.’

ARTIKEL IX

Artikel 18 lid 2 wordt gewijzigd door het schrappen van de huidige tekst en het invoegen van een nieuwe tekst: ‘Het dagelijks bestuur benoemt en ontslaat het personeel, waaronder begrepen de directeur. Onder benoeming van personeel wordt tevens verstaan de tewerkstelling op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.’

 

Artikel 18 lid 3 huidig wordt omgenummerd tot artikel 18 lid 5 nieuw.

 

Artikel 18 lid 3 nieuw wordt ingevoegd en komt te luiden als volgt: ‘Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het vaststellen van een regeling omtrent de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam, alsmede de rechtspositieregelingen voor de directeur en het overige personeel.’

 

Artikel 18 lid 4 wordt gewijzigd door het vervangen van de huidige tekst en het invoegen van de tekst van het oude lid 2 zodat het komt te luiden als volgt: ‘Het dagelijks bestuur bepaalt de wijze waarop de directeur bij verhindering of ontstentenis wordt vervangen.’

 

Artikel 18 wordt uitgebreid met een nieuw lid 6 dat luidt als volgt:‘ Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 55a van de Wet.’

 

Artikel 18 wordt uitgebreid met een nieuw lid 7 dat luidt als volgt: ‘Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het voeren van rechtsgedingen namens de regeling.’

 

Artikel 18 wordt uitgebreid met een nieuw lid 8 dat luidt als volgt: ‘Het dagelijks bestuur stelt alle overige regelingen vast die noodzakelijk zijn.’

ARTIKEL X

Artikel 19 wordt gewijzigd door het in lid 1 schrappen ‘ in zijn eerste vergadering na inwerkingtreding van deze regeling’.

Tevens door het invoegen van een nieuw lid 3 onder vernummering van de leden 3 tot en met 4 tot 4 tot en met 5 met als tekst zodat lid 3 nieuw komt te luiden als volgt: ‘De voorzitter kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. Het ontslag gaat in zodra in opvolging is voorzien.’

ARTIKEL XI

Artikel 27 lid 1 wordt gewijzigd door het vervangen van ‘vóór 1 juli’ door ‘niet eerder dan 8 weken nadat deze aan de raden en staten van de deelnemers is verzonden’ zodat het komt te luiden als volgt: ‘De vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur, zoals bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Wet geschiedt niet eerder dan 8 weken nadat deze aan de raden en staten van de deelnemers is verzonden in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.’

 

Artikel 27 lid 3 wordt gewijzigd door het vervangen van ‘1’ door ‘15’ zodat het komt te luiden als volgt: ‘Onverminderd het bepaalde in artikel 59, eerste lid, van de Wet zorgt het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient voor de in dat lid bedoelde toezending van de ontwerpbegroting vergezeld van een behoorlijke toelichting.’

 

Artikel 27 lid 9 wordt gewijzigd door het vervangen van ‘15 juli’ door ‘1 augustus’ zodat het komt te luiden als volgt: ‘Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus aan de minister.’

 

Aan artikel 27 wordt een nieuw lid 10 toegevoegd met doornummering van lid 10 oud tot lid 11 nieuw:

‘10. Een actualisatie van de begroting wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld zonder de toepassing van de procedure zoals omschreven in artikel 27 de leden 1 tot en met 9’.

 

Artikel 27 lid 11 nieuw wordt enigszins aangepast zodat het komt te luiden als volgt: ‘Artikel 27 de leden 1 tot en met 9 zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting met uitzondering van de in de leden vermelde data’.

ARTIKEL XII

Artikel 28 lid 2 wordt gewijzigd door het vervangen van ‘8 en 9’ door ‘en 8’ zodat het komt te luiden als volgt: ‘Artikel 27 leden 2, 3, en 8 van de regeling zijn van overeenkomstige toepassing.’

 

Artikel 28 lid 3 wordt gewijzigd door het invoegen van een nieuw lid 3 onder vernummering van de volgende leden tot 4, 5 en 6 zodat het komt te luiden als volgt: ‘Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli aan de minister.’

ARTIKEL XIII

Artikel 29 lid 1 wordt gewijzigd door het invoegen van een nieuw lid 1 en het vernummeren van het huidige lid 1 tot lid 3 zodat het komt te luiden als volgt: ‘Het dagelijks bestuur doet een voorstel tot verdeling van een batig exploitatiesaldo aan het algemeen bestuur en de deelnemers toekomen tegelijkertijd met het verzenden van de jaarrekening conform artikel 28 lid 2 juncto artikel 27 lid 3.’

 

Artikel 29 lid 2 wordt gewijzigd door het invoegen van een nieuw lid 2 en het vernummeren van het huidige lid 2 tot lid 4 zodat het komt te luiden als volgt: ‘Indien besloten wordt een batig saldo geheel of deels onder de deelnemers te verdelen geschiedt dit op basis van de mate van inbreng of gerealiseerde omzet van het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft’

 

Artikel 29 lid 1 huidig, vernummerd tot lid 3 nieuw, wordt gewijzigd door het vervangen van ‘wordt toegevoegd’ door ‘kan worden toegevoegd’ alsmede het schrappen van de zinsnede ‘van 2,5%...... de laatste van de twee’ zodat het komt te luiden als volgt: ‘Een batig saldo van de jaarrekening kan worden toegevoegd aan de reserves tot een maximum van een bedrag dat conform het door het algemeen bestuur bepaalde weerstandsvermogen nodig is.’

 

Artikel 29 lid 3 huidig vernummerd tot lid 5 nieuw, wordt gewijzigd door het vervangen van ‘tweede’ door ‘vierde’ zodat het komt te luiden als volgt: ‘Het besluit als bedoeld in het vierde lid, sub b en c, behoeft tweederde van de uitgebrachte stemmen.’

ARTIKEL XIV

Artikel 33 wordt gewijzigd door na het woord ‘dan na vijf jaar na’ in te voegen ‘de eerste’.

ARTIKEL VV

Artikel 35 wordt gewijzigd door het toevoegen van een nieuw lid 2 met als tekst: ‘Het algemeen bestuur kan besluiten tot aansluiting bij een regionale ombudsfunctie in plaats van aansluiting bij de Nationale ombudsman.’

ARTIKEL XVI

Artikel 38 wordt gewijzigd door na ‘….waarop’ de zin verder te schrappen. In de plaats daarvan de volgende zinsnede op te nemen: ‘deze op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.’

In lid 2 wordt aan het einde toegevoegd ‘en publicatie’ zodat artikel 38 komt te luiden als volgt:

‘1. De regeling of een wijziging daarvan treedt in werking een dag nadat deze op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.’

2.Gedeputeerde staten dragen zorg voor de in artikel 53 van de Wet bedoelde toezending en publicatie.’.

ARTIKEL XVII

Schrappen van artikel 40 huidig met het vernummeren van artikel 41 huidig tot artikel 40 nieuw.

 

Aldus besloten door de burgemeester op 11 december 2015,

mr. J.Th.C.M. Verheijen

burgemeester

Aldus besloten door het college op 11 december 2015,

dr. G.W. Goedmakers

secretaris a.i.

mr. J.Th.C.M. Verheijen

burgemeester

TOELICHTING OP DE EERSTE WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NAAM INVULLEN

Algemeen

Herindeling

De herindeling van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen tot de nieuwe gemeente Groesbeek (na 1 januari 2016 Berg en Dal geheten) maakt het noodzakelijk dat een aantal bepalingen uit de tekst gewijzigd dient te worden zoals het aantal leden van het bestuur en de stemverhouding. Op basis van de Wet algemene regels herindeling dient een tekst binnen zes maanden nadat een herindeling heeft plaatsgevonden te zijn aangepast.

Wetswijziging

Tevens is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen door het parlement goedgekeurd en is deze bij Koninklijk besluit op 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wetswijziging heeft ook gevolgen voor de tekst van de ODRN. De meeste gewijzigde artikelen hebben rechtstreekse werking en gelden van de dag van inwerkingtreding. Wel is het daarbij dan van belang de tekst van de ODRN daarop aan te passen.

Overige wijzigingen

Daarnaast zijn een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht die los staan van de herindeling resp, wetswijziging.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur heeft het wenselijk geacht dat de tekst dient te worden gewijzigd en heeft dit aan het Algemeen Bestuur laten weten. Dit laatste bestuur heeft ingestemd met de wenselijkheid en heeft het Dagelijks Bestuur opdracht verstrekt te komen tot invulling van de wijziging en deze in procedure te brengen bij de deelnemers.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Bij de begripsomschrijvingen is het woord BRIKS ander omschreven en toegevoegd. Tevens is toegevoegd het begrip actualisatie van de begroting . Voor een actualisatie van de begroting is niet de begrotingsprocedure van toepassing maar vaststelling plaats door het Algemeen Bestuur zonder de toepassing van de begrotingsprocedure.

Artikel 3

In de huidige tekst stond nog vermeld dat de afkorting van de omgevingsdienst ORN was. Dat moet zijn ODRN.

Artikel 5

In artikel 5 worden ter verduidelijking een aantal taken vermeld die onder de overige taken van het omgevingsrecht worden begrepen die door de ODRN kunnen worden uitgeoefend.

Artikel 11

Door de herindeling neemt het aantal deelnemers af. Van de huidige deelnemers blijven er 7 over. In de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het aantal leden van het dagelijks bestuur nooit de meerderheid van de leden van het algemeen bestuur mag uitmaken. Het algemeen en dagelijks bestuur van de ODRN zijn van mening dat een dagelijks bestuur van 4 leden gelet op de jonge zich ontwikkelende organisatie gewenst is. Echter door de bepaling uit de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen zou dat niet meer kunnen. De oplossing die hiervoor gevonden is is het aantal leden van het algemeen bestuur te verhogen van 7 naar 8 door de gemeente Nijmegen twee leden te laten aanwijzen. Daarmee komt het aantal leden van het algemeen bestuur op 8 en maken de 4 leden van het dagelijks bestuur niet meer de meerderheid uit. Overigens dient dit onderscheiden te worden van het stemmental per deelnemer. Dit wordt separaat geregeld. Zie tabel in de tekst van de gemeenschappelijke regeling.

 

Artikel 11 lid 3 wordt hier geschrapt en geplaatst in artikel 12 waar het gaat over de aanwijzing van de bestuursleden.

 

Bij het opstellen van de tekst van de GR in 2012 is een bepaling opgenomen waarbij bepaald is dat naast een meerderheid tevens nodig is dat 3 deelnemers voor zijn. Deze bepaling kan in de praktijk problemen geven bij schriftelijke stemmingen. Het kenmerk van schriftelijke stemmingen is dat deze geheim zijn. Dat houdt in dat niet bekend mag en kan zijn wie wat gestemd heeft. Indien alle deelnemers aanwezig zijn is het, gelet op het aantal stemmen dat nodig is voor een meerderheid te bepalen, mogelijk te bepalen dat minstens drie deelnemers voor hebben gestemd. Indien niet elke deelnemer aanwezig is en er wel een meerderheid is, is het niet mogelijk te bepalen of drie deelnemers voor hebben gestemd. Het aantal schriftelijke stemmingen is beperkt en betreft personen. In de praktijk zal het niet veel voorkomen. Bij de niet-schriftelijke stemmingen kan het blijven bestaan omdat elke deelnemer zich uitspreekt voor of tegen en op die wijze kan bepaald worden of drie deelnemers voor hebben gestemd. Overigens zijn voor belangrijke beslissingen gekwalificeerde meerderheden vereist die altijd met drie of meer deelnemers pas mogelijk zijn.

 

De tabel met de stemmentallen per deelnemer is ook aangepast. Daarvoor is de inbreng van elke deelnemer gebruikt. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen aan het stemmental. Het meest opvallende is de wijziging van de nieuwe gemeente Groesbeek. Door de samenvoeging en de grotere inbreng neemt het stemmental van deze gemeente toe. De provincie Gelderland brengt wel minder in maar blijft binnen de marge van de staffel. Door een verfijning van de staffel om er voor te zorgen dat minimaal drie deelnemers nodig zijn voor een meerderheid veranderen de stemmentallen voor de meeste andere deelnemers ook enigszins.

De nieuwe staffel is als volgt:

0-2%

1

2-5%

2

5-10%

3

10-15%

4

15-20%

5

20-30%

6

30-50%

7

50%plus

8

Artikel 12

Deze bepaling is gewijzigd omdat de regeling inmiddels in werking is getreden en de aanwijzing van de leden niet meer plaatsheeft in de eerste vergadering na de inwerkingtreding. Tevens is hier toegevoegd dat de deelnemers tevens plaatsvervangende leden aanwijzen met doornummering van de andere leden. Deze bepaling was het artikel 11 lid 3 oud.

Artikel 14

In de bevoegdheden is het nodige gewijzigd. In de nieuwe wet worden meer bevoegdheden toegewezen aan het dagelijks bestuur in plaats van het algemeen bestuur om de organisatie van een gemeenschappelijke regeling meer in overeenstemming te brengen met het dualisme dat al is ingevoerd bij de gemeenten en provincies. Daarmee vervallen verscheidene bevoegdheden voor het algemeen bestuur. Zie ook artikel 18 over de bevoegdheden van het dagelijks bestuur. Tevens is nu een algemene bepaling opgenomen die het mogelijk maakt dat het algemeen bestuur bevoegdheden overdraagt aan het dagelijks bestuur. Onder de oude wet mocht dit alleen voor bevoegdheden die als zodanig in de tekst zelf werden genoemd. Een aantal bevoegdheden mag het algemeen bestuur niet overdragen en die betreffen met name de financiële zaken.

Artikel 16

Hiervoor geldt hetzelfde als gesteld bij artikel 12 met uitzondering van het aanwijzen van plaatsvervangende leden omdat een dagelijks bestuur deze niet kent.

Tevens heeft de nieuwe wet het mogelijk gemaakt dat individuele leden van het dagelijks bestuur kunnen worden ontslagen. Dat was in de oude wet alleen mogelijk indien het nadrukkelijk in de tekst van de Gemeenschappelijke regeling stond zoals bij de ODRN. Nieuw echter daarbij is dat ook de voorzitter kan worden ontslagen. Dat was voorheen niet mogelijk. Om die reden wordt nu dit vermeld in de passage over ontslag.

Artikel 17

Artikel 17 lid 3 is in overeenstemming gebracht met de formulering in de Provinciewet. In de tekst van artikel 17 lid 4 stond nog een onjuiste verwijzing. De verwijzing in dat lid moest zijn naar het derde lid terwijl daar een verwijzing naar het tweede lid stond. Ditzelfde geldt voor de wijziging van artikel 17 lid 5. Daarin stond een verkeerde verwijzing vermeld.

Artikel 18

In dit artikel worden de nieuwe bevoegdheden van het dagelijks bestuur vermeld. Tevens zijn de leden daardoor wat van plaats verschoven. Het betreft het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel inclusief de directeur, het opstellen van allerlei regelingen voor het personeel, het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen zoals het oprichten en deelnemen in rechtspersonen zoals stichtingen, maatschappen en vennootschappen. Deze zijn in beperkte gevallen alleen toegestaan door het algemeen bestuur echter door het bepaalde van artikel 9 sub e is de ODRN hiertoe niet bevoegd. Tevens is het dagelijks bestuur bevoegd tot het voeren van rechtsgedingen en het vaststellen van alle overige regelingen.

Artikel 19

Hier is toegevoegd dat ook de voorzitter ontslag kan nemen. Deze bepaling ontbrak.

Artikel 27

Voor de begroting zijn een aantal bepalingen gewijzigd. De begroting mag niet eerder dan na 8 weken nadat de begroting is opgestuurd worden vastgesteld door het algemeen bestuur. In de oude bepaling stond vermeld dat de begroting vóór 1 april moest worden opgestuurd. Dit is aangepast en gesteld op 15 april conform de nieuwe wet. Overigens wordt daar gesproken over de begrotingskaders maar die worden al eerder in de regio Nijmegen door het regionaal portefeuillehouders overleg Financiën vastgesteld voor alle gemeenschappelijke regelingen. In de plaats van het zenden van de kaders wordt de begroting al verzonden. Ook de datum dat de begroting moet worden opgestuurd aan het ministerie is verschoven en gesteld op 1 augustus in plaats van 15 juli. De bedoeling van de wijziging in de wet is om de deelnemers beter in staat te stellen de begroting door te nemen en zienswijzen op te stellen.

Tevens wordt het begrip actualisatie van de begroting geïntroduceerd. Voor een omschrijving van het begrip wordt verwezen naar artikel 1 lid 1 sub o. Het wordt hierdoor mogelijk om beperkte wijzigingen binnen de begroting die niet leiden tot een wijziging van de bedragen van de deelnemers door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen zonder de brede procedure van zienswijzen.

Doordat het begrip actualisatie van de begroting wordt ingevoerd is niet geheel artikel 27 van toepassing op wijzigingen van de begroting. Dit is ook verwoord in artikel 17 lid 11 nieuw.

Artikel 28

Hier zijn ook wat data veranderd. Doordat de rekening wel vóór 15 juli moet worden opgestuurd aan het ministerie is de verwijzing naar lid 9 van artikel 27 vervallen. Daarvoor in de plaats is een nieuw lid 3 van artikel 28 opgesteld.

Artikel 29

In de huidige tekst stond niet vermeld dat bij het aanbieden van de jaarrekening ook een voorstel wordt gedaan tot het verdelen van een batig exploitatiesaldo. Daar is nu verandering gekomen. Tevens wordt nu bepaald dat indien een (deel)verdeling onder de deelnemers wordt voorgesteld dit naar de mate van inbreng dan wel realiseerde omzet zal zijn die elke deelnemer heeft gegenereerd bij de ODRN. Met het laatste wordt vooruit gelopen op de output financiering per 1 januari 2016.

In lid 3 van dit artikel is opgenomen dat een batig saldo ook kan worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen zoals dat door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. Het ministerie van BZK heeft laten weten dat aan de hoogte van het weerstandsvermogen van de omgevingsdiensten nadrukkelijk aandacht dient te worden besteed. In het bij artikel 27 al genoemde overleg van de portefeuillehouders Financiën is hier ook aandacht aanbesteed.

Artikel 33

Om te voorkomen dat de termijn van 5 jaren altijd door blijft lopen wordt hier gesteld dat de vijf jaren ingaat op de eerste inwerkingtreding, zijnde eind 2012.

Artikel 35

De ODRN heeft een eigen klachtenregeling opgesteld. Omdat in de regeling van de ODRN niet stond vermeld dat een aansluiten van de regeling bij een regionale ombudsfunctie tot de mogelijkheden behoorde was de ODRN automatisch aangesloten bij de Nationale ombudsman. Echter om voor de toekomst de mogelijkheid van aansluiting bij een regionale ombudsfunctie mogelijk te maken wordt deze nu vermeld in de tekst van de regeling. Daarmee is niet gezegd dat ODRN aansluit bij een regionale regeling maar de mogelijkheid wordt geschapen. Of dat ook daadwerkelijk geschiedt zal bij separaat besluit van het algemeen bestuur moeten gebeuren op voorstel van het dagelijks bestuur.

Artikel 38

De wijze van bekendmaken en daarmee in werking treden is gewijzigd. De regeling dient in de Staatscourant te worden gepubliceerd om in werking te kunnen treden. Tevens dient de regeling te worden ingeschreven in de daartoe bestemde registers.

Artikel 40

Dit artikel kan vervallen omdat de ODRN op 7 november 2012 in werking is getreden en de eerste begroting al is opgesteld.

 

Artikel 41 oud wordt omgenummerd tot artikel 40 nieuw.

Naar boven