Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen (2003)

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Nijmegen en Wijchen ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat de gemeente Nijmegen en Wijchen, ter bevordering van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio Nijmegen, in 1992 hebben besloten tot een gezamenlijke ontwikkeling en exploitatie van het bedrijventerrein Bijsterhuizen;

 

overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen, in werking getreden op 1 januari 2015, redenen geeft om de bestaande gemeenschappelijke regeling op onderdelen te herzien;

BESLUITEN

 

vast te stellen de navolgende wijziging tot aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling Bijsterhuizen (2003).

 

Artikel I

In artikel 1, eerste lid, vervalt het onderdeel g. Daarmee komt de begripsomschrijving van de gemeentewet (oud) te vervallen.

Artikel II

In artikel 6, vierde lid, wordt de zin verwijderd 'Voor zover een door het samenwerkingsverband vastgestelde verordening voorziet in hetzelfde onderwerp als een verordening van een deelnemende gemeente, regelt eerstbedoelde verordening de onderlinge verhouding. Zij kan bepalen, dat de verordening der gemeente voor het gehele gebied dan wel voor een gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk ophoudt te gelden.'.

Artikel III

In artikel 6, vijfde lid, wordt gewijzigd in 'Het samenwerkingsverband is bevoegd, indien een onteigening in het belang van de ruimtelijke ordening en van de volkshuisvesting hiertoe aanleiding geeft, de Kroon te verzoeken tot onteigening over te gaan ten name van het samenwerkingsverband.'.

Artikel IV

Artikel 7, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

Artikel 7 Samenstelling

 • 1.

  Het algemeen bestuur bestaat uit 5 leden, als volgt te benoemen:

  • a.

   drie leden aangewezen door de raad uit het college van de gemeente Wijchen en

  • b.

   twee leden aangewezen door de raad uit het college van de gemeente Nijmegen.

Artikel 7 Samenstelling

 • 1.

  Het algemeen bestuur bestaat uit 6 leden, als volgt te benoemen:

  • a.

   drie leden aangewezen door de raad uit het college van de gemeente Wijchen en

  • b.

   drie leden aangewezen door de raad uit het college van de gemeente Nijmegen.

Artikel 7, tweede lid, wordt gewijzigd door het vervallen van de zin 'Een plaatsvervanging wordt medegedeeld aan de voorzitter op de wijze zoals bepaald in het in artikel 23 van deze regeling genoemde reglement van orde.'.

Artikel V

Artikel 10, derde lid, wordt gewijzigd door het vervallen van de zinsnede ', met uitzondering van de leden die door de raad van de Gemeente Nijmegen zijn aangewezen: zij hebben ieder drie stemmen.'.

Artikel 10, vijfde lid wordt gewijzigd als volgt:

 • 1)

  de onderdelen e, f, g en h vervallen;

 • 2)

  het onderdeel i wordt geletterd e.

Artikel VI

Artikel 15, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

 • 1)

  De onderdelen a t/m f worden geletterd b t/m g.

 • 2)

  Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • a.

   het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband;

 • 1)

  De onderdelen g en h worden geletterd i en j.

 • 2)

  Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • h.

   tot privaatrechtelijke rechtshandelingen te besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de wet;

 • 3)

  In onderdeel i vervalt de zinsnede 'een en ander voor zover de regeling niet anders bepaalt en'.

In artikel 15, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e.

  het heffen van rechten zoals bedoeld in artikel 6 lid 3.

Artikel VII

In artikel 17 vervalt, onder vernummering van het tweede t/m het vijfde lid, het eerste lid.

Artikel VIII

In artikel 20, vierde lid, komt de verwijzing naar artikel 50 van de Gemeentewet te vervallen, zodat het artikellid gaat luiden als volgt: 'Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dat geval is artikel 49 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.'.

Artikel IX

Artikel 25 komt te luiden:

Artikel 25. Personeel

 • 1.

  Op het personeel van het samenwerkingsverband, al dan niet werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, zijn de door het algemeen bestuur aan te wijzen arbeidsvoorwaardenregelingen, bezoldigingsregelingen en andere algemene voorschriften en bepalingen van de gemeente Wijchen van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Bij de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde regelingen en voorschriften treden in de plaats van de organen en functionarissen van de gemeente Wijchen de overeenkomstige organen, functionarissen van het samenwerkingsverband.

Artikel X

Artikel 26 komt te luiden:

Artikel 26. Secretaris

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan, met inachtneming van de door het algemeen bestuur te stellen regels, personeelsleden aanstellen.

 • 2.

  Tot het personeel van het samenwerkingsverband behoort de secretaris. Het dagelijks bestuur beslist over zijn benoeming, schorsing en ontslag en stelt zijn taken en bevoegdheden vast. De secretaris wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen op een door het dagelijks bestuur te bepalen wijze.

 • 3.

  De secretaris is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter in alles, dat de hun opgedragen taak aangaat, behulpzaam.

 • 4.

  Door de secretaris worden alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan mede ondertekend.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast.

Artikel XI

Artikel 27 vervalt.

Artikel XII

In artikel 34, zesde lid, wordt '15 juli' vervangen door: 1 augustus.

Artikel XIII

In artikel 41 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

 • 1.

  Het college van de gemeente Nijmegen maakt de besluiten tot wijziging, verlenging of opheffing van de regeling bekend in de deelnemende gemeenten door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

Artikel XIV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Besluitvorming gemeente Wijchen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Wijchen in de openbare raadsvergadering van 10 december 2015,

De voorzitter,

De griffier,

 

Aldus besloten door de burgemeester op 11 december 2015,

mr. J.Th.C.M. Verheijen

burgemeester

 

Aldus besloten door het college op 11 december 2015,

dr. G.W. Goedmakers

secretaris a.i.

mr. J.Th.C.M. Verheijen

burgemeester

besluitvormingen gemeente Nijmegen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Nijmegen in de openbare raadsvergadering van …

de Raad der Gemeente Nijmegen,

De voorzitter,

drs. H.M.F. Bruls

De Griffier,

drs. M.A.H. Heffels

 

Aldus besloten door het college op …

college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

De Gemeentesecretaris,

drs. B. van der Ploeg

Aldus besloten door de burgemeester op …

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

Toelichting op het wijzigingsbesluit

Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Als gevolg hiervan is een aantal bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2003) niet meer in overeenstemming met de wet. Deze artikelen moeten worden aangepast, uiterlijk op 1 januari 2016. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook enkele andere wijzigingen door te voeren in de regeling. De wijzigingen worden hieronder kort toegelicht.

 

Artikel I

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het niet meer nodig om te verwijzen naar de Gemeentewet (oud), zodat ook de definitie in de regeling kan worden verwijderd.

 

Artikel II

Deze bepaling kan vervallen omdat artikel 30 Wgr hierin al voorziet.

 

Artikel III

Deze bepaling wordt aangepast aan de Onteigeningswet. Bij Koninklijk Besluit wordt een besluit op het verzoek om onteigening genomen.

 

Artikel IV

Op grond van de Wgr mag het aantal DB leden mag niet de meerderheid vormen van het AB. Met een DB bestaande uit drie leden, zal het AB minimaal uit zes leden moeten bestaan. Teneinde de stemverhouding gelijk te houden, wordt ook artikel 10 aangepast.

 

Artikel V

Zie toelichting bij artikel IV. Daarnaast wordt artikel 10 gewijzigd door de privaatrechtelijke bevoegdheden die voorheen aan het Algemeen Bestuur waren toebedeeld, te verwijderen. Op grond van de Wgr liggen deze bevoegdheden bij het Dagelijks Bestuur.

 

Artikel VI

De bevoegdheden die het Dagelijks Bestuur krijgt toebedeeld zijn in overeenstemming gebracht met de Wgr. De bevoegdheid om te besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, is toegevoegd.

 

Artikel VII

Artikel 17 is aangepast aan de Wgr.

 

Artikel VIII

De verwijzing naar een niet meer geldende bepaling is verwijderd.

 

Artikel IX, X en XI

De artikelen 25, 26 en 27 zijn samengevoegd tot 2 bepalingen en aangepast aan de Wgr. Bevoegdheden met betrekking tot de organisatie en de benoeming en ontslag van medewerkers, ligt op grond van de wet bij het Dagelijks Bestuur.

 

Artikel XII

De regeling is aangepast aan de Wgr.

 

Artikel XIII

De regeling is aangepast aan de Wgr.

 

Artikel XIV

Deze bepaling regelt de inwerkingtreding van de wijzigingen.

Naar boven