Gemeenteblad van Edam-Volendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamGemeenteblad 2015, 124425Verordeningen

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2016

 

Voorstel no.105-2015

Agenda no. 5L

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

gelet op het bepaalde in artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening kwijtschelding gemeenteli jke belastingen Edam-Volendam 201 6 .

 

 

Artikel 1 Kosten van bestaan

 • 1.

  Op grond van artikel 255, lid 4, van de Gemeentewet, en artikel 1 van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen worden de kosten van bestaan gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van pensioengerechtigden gesteld op 100% van de uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Artikel 2 Kosten kinderopvang

Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding worden tevens de kosten van kinderopvang in aanmerking genomen. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, lid 3, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor de ingangsdatum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De ingangsdatum van dit besluit is 1 januari 2016.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016”.

 

 

Aldus besloten door de raad van de

gemeente Edam-Volendam in zijn openbare

vergadering gehouden op 15 december 2015

De griffier,

De voorzitter,