Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2015, 122896Verordeningen

Regeling beschikbaarheid

 

 

De Cao afspraken over beschikbaarheid zijn vastgele gd in hoofdstuk 3 van de CAR . Daarnaast geldt de regelgeving zoals die is opgenomen in de Arbeidstijdenwet. Voor wat betreft de algemene bepalingen en begripsbepalingen wordt verwezen naar de bepalingen zoals die gelden voor de CAR-UWO en de aanvullende lokale bepalingen.

In aansluiting op hoofdstuk 3 is een aantal zaken op lokaal niveau uitgewerkt en/of aangevuld. Deze lokaal geldende rege ling is hieronder opgenomen.

De colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, na overleg en met instemming van de ondernemingsraad, d.d. 2 december 2015, tot het vaststellen van de regeling Beschikbaarheid.

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

calamiteiten: situaties of voorvallen die zich binnen het openbaar gebied of de

gebouwen van de werkgever voordoen, waarbij het inschakelen van een medewerker noodzakelijk is voor het afhandelen of te doen afhandelen van die situaties of voorvallen;

leidinggevende: de leidinggevende van het organisatieonderdeel waarbinnen de medewerker functioneert;

medewerker: de ambtenaar die door de werkgever is aangesteld om in openbare dienst

werkzaam te zijn alsmede de ambtenaar met wie een arbeidsovereenkomst

naar burgerlijk recht is aangegaan;

werkgever: de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en/of de BEL Combinatie.

Artikel 1Beschikbaarheidsdienst
 • 1.

  Tijdens een beschikbaarheidsdienst houdt de medewerker zich buiten de werktijd beschikbaar voor gladheidbestrijding of om calamiteiten die geen uitstel dulden af te handelen of te laten afhandelen.

 • 2.

  De dienst, genoemd in lid 1, omvat in totaal een aaneengesloten periode van 7 dagen waarin de medewerker beschikbaar is om op oproep zo spoedig mogelijk bepaalde werkzaamheden te verrichten.

 • 3.

  Tijdens een beschikbaarheidsdienst houdt de medewerker zich buiten de werktijd beschikbaar voor gladheidbestrijding of om calamiteiten die geen uitstel dulden af te handelen of te laten afhandelen.

 • 4.

  De dienst, genoemd in lid 1, omvat in totaal een aaneengesloten periode van 7 dagen waarin de medewerker beschikbaar is om op oproep zo spoedig mogelijk bepaalde werkzaamheden te verrichten.

 • 5.

  De dienst begint op maandag bij afloop van de reguliere werktijd en eindigt op de daarop volgende maandag bij aanvang van de reguliere werktijd.

Artikel 2Rooster

1.De beschikbaarheidsdienst wordt bij toerbeurt verricht door de daarvoor in aanmerking komende

medewerkers, op basis van een vooraf door de leidinggevende opgesteld rooster.

 • 1.

  Het ruilen van een beschikbaarheidsperiode (per dag) is mogelijk in overleg met de leidinggevende.

 • 2.

  Er is een rooster voor beschikbaarheid ten behoeve van calamiteiten (52 weken per jaar) en voor gladheidbestrijding (week 43 tot en met week 15).

Artikel 3Vergoedingen
 • 1.

  Voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten als bedoeld in deze regeling, worden vergoedingen toegekend conform hoofdstuk 3 van de CAR.

 • 2.

  Wanneer de medewerker wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte of andere vormen van verlof verhinderd is om tot daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten over te gaan, ontvangt deze geen vergoeding. De medewerker die deze dienst overneemt, ontvangt hiervoor een vergoeding als bedoeld in deze regeling.

 • 3.

  De medewerker geniet voor werkzaamheden die worden verricht in het kader van de beschikbaarheidsdienst, een overwerkvergoeding conform het gestelde in hoofdstuk 3 van de CAR.

 • 4.

  Voor het bepalen van de duur van een oproep alsmede van de duur van het daaruit voortvloeiende overwerk wordt verwezen naar de Arbeidstijdenwet.

Artikel 4Reiskosten

Het feitelijk aantal kilometers, gemaakt ten behoeve van de werkzaamheden in het kader van de beschikbaarheidsdiensten en waarvoor een vergoeding krachtens deze regeling is toegekend, komt voor vergoeding in aanmerking. Deze vergoeding is gelijk aan de vergoeding voor dienstreizen.

Artikel 5Beschikbaarheid
 • 1.

  Van de medewerker die volgens rooster is aangewezen voor het verrichten van beschikbaarheids- dienst, wordt verlangd dat hij onder normale omstandigheden binnen 30 minuten na oproep op de plaats van de calamiteit c.q. voorval aanwezig kan zijn en dat hij net als tijdens de normale werksituatie, inzetbaar is.

 • 2.

  Voor gladheidbestrijding wordt verlangd dat men zo spoedig mogelijk op de gemeentewerf aanwezig is.

 • 3.

  Onverkort geldt dat de medewerker te allen tijde bereikbaar dient te zijn.

 • 4.

  Wanneer de medewerker medicijnen of andere middelen gebruikt/heeft gebruikt, die van invloed zijn op de rijvaardigheid, is de medewerker verplicht dit aan zijn leidinggevende te melden.

Artikel 6Leeftijdsgrens
 • 1.

  Het verrichten van beschikbaarheidsdienst kan worden verlangd tot de leeftijd van 55 jaar ten behoeve van gladheidbestrijding en tot de leeftijd van 60 jaar ten behoeve van calamiteiten.

 • 2.

  Na het bereiken van de in het 1e lid genoemde leeftijd waarop de beschikbaarheidsdienst eindigt, wordt er geen beroep meer gedaan op de betreffende medewerker. Met instemming van de medewerker kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 7 Rusttijden

Voor de aan te houden rusttijden wordt verwezen naar de Arbeidstijdenwet.

Artikel 8Hardheidsclausule

In geval van bijzondere omstandigheden dan wel in geval een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van de werkgever in strijd zou zijn met de redelijkheid of de billijkheid, kan van deze regeling worden afgewezen.

Artikel 9Inwerkingtreding

Deze regeling treedt na publicatie en bekendmaking in werking met ingang van 1 januari 2016 en kan worden aangehaald als Regeling beschikbaarheid.

Eerdere afspraken en regelingen rondom bereikbaarheid en beschikbaarheid komen met de inwerkingtreding van deze regeling te vervallen.