Vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Berg en Dal 2016 t/m 2020

De raad van de gemeente Groesbeek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek van 15 september 2015

 

overwegende dat:

de gemeente de zorgplicht heeft voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater;

de gemeente wettelijk verplicht is tot het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan.

b e s l u i t :

 

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Berg en Dal 2016 t/m 2020 vast te stellen. Daarmee in te stemmen met:

 • 1.

  de gewenste situatie en beleidsuitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 4;

 • 2.

  een tariefontwikkeling van de rioolheffing die een lastenverlichting impliceert voor de burger ten opzichte van de geschetste scenario’s in de oude GRP’n;

 • 3.

  een tariefontwikkeling van de rioolheffing die langjarig kostendekkend is;

 • 4.

  de inning van de rioolheffing bij de gebruiker op basis van drinkwaterverbruik. Daarbij de staffelindeling aan te houden van voormalig gemeente Groesbeek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Groesbeek op 22 oktober 2015.

De raadsgriffier,

J.A.M. van Workum

De voorzitter,

Mr. M. Slinkman

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Berg en Dal 2016 t/m 2020 ligt ter inzage bij de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Groesbeek (met ingang van 1 januari 2016 gemeente Berg en Dal geheten). Tevens is het als bijlage in pdf bij dit gemeenteblad gevoegd.

Naar boven