Nadere regels voorwerpen op of aan de weg gemeente Zoetermeer

Het college besluit:

 

In te stemmen met de geactualiseerde Nadere regels voor voorwerpen op of aan de weg en deze vast te stellen.

Voor heel Zoetermeer, m.u.v. de Dorpsstraat, gelden de volgende regels:

 • 1.

  Tussen de gevel van het winkelpand en de uitstalling dient een minimale vrije doorgang van 1.80 meter te worden aangehouden. Dit onder andere om een vrije doorgang te garanderen voor mensen met een beperking. Indien zich er een rij lichtmasten, kolommen en bomen bevindt, dan dient de uitstalling tussen deze rij te worden geplaatst.

 • 2.

  De opstelling van de uitstalling moet zodanig zijn, dat:

  • a.

   de aanwezige brandkranen en bluswatervoorzieningen steeds onbelemmerd bereikbaar blijven;

  • b.

   de in-, uit- en nooduitgangen en trappen onbelemmerd blijven en bereikbaar zijn;

  • c.

   een snelle en veilige ontruiming onder alle omstandigheden is gewaarborgd;

  • d.

   tussen de uitstalling en de tegenoverliggende uitstalling op de hoofdroutes/wegen 3,50 meter in breedte en 4,20 meter in hoogte vrij blijft voor de hulpverleningsdiensten zoals brandweer, ambulance en de reinigingsdienst. Wanneer dit ertoe leidt dat een uitstalling niet op 1.80 meter uit de gevel kan worden geplaatst dan moet de uitstalling tegen de gevel aan worden geplaatst.

 • 3.

  De uitstalling dient minimaal 0,5 meter vanuit de grens (zijwanden) van de winkelunit te worden geplaatst;

 • 4.

  De uitstalling mag niet op de sierpiitdrainage (aangelegd voor de bomen), afwatering zoals lijn- of molgoot of op een inspectieput of doorspuitput staan;

 • 5.

  Uitstallingen mogen slechts gedurende de tijden waarop de winkel is geopend op straat staan;

 • 6.

  Verkoop vanaf de uitstalling is niet toegestaan;

 • 7.

  De aard van de uitstalling dient een relatie te hebben met de in de winkel aangeboden waren of diensten;

 • 8.

  Een ondernemer mag slechts uitstallen voor de gevel van zijn eigen winkel. De uitstalling mag daarentegen niet voor de entreedeur van een winkel staan (een ruimte van 1.20 meter breed moet vrij blijven i.v.m. vluchtroute uit de winkel).

 • 9.

  Het terrein mag niet op enigerlei wijze worden beschadigd en/of verontreinigd.

 • 10.

  De uitstalling mag niet worden verankerd in de weg;

 • 11.

  De uitstalling mag geen scherpe delen of gevaarlijke elementen bevatten;

 • 12.

  De uitstalling moet zodanig zwaar of verzwaard zijn dat deze niet om waait;

 • 13.

  De uitstalling mag geen hinderlijk licht verspreiden of geluidsoverlast veroorzaken;

 • 14.

  Kabels of leidingen van de winkel naar de uitstalling zijn niet toegestaan;

 • 15.

  De openbare orde mag door het gebruik van de uitstalling niet worden verstoord en het publiek mag niet worden lastig gevallen.

 • 16.

  De houder/gebruiker van de uitstalling is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat de gemeente Zoetermeer dan wel derden als gevolg van het gebruik van de uitstalling schade lijden.

 • 17.

  Alle aanwijzingen en bevelen van of vanwege de teamchef van politie, de commandant van de brandweer en/of van de handhavers van de gemeente Zoetermeer, gegeven in het belang van de openbare orde en/of veiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Stadshart

Voor het Stadshart stellen wij de volgende aanvullende regels op de bovenstaande algemene regels vast. Deze regels gelden voor ondernemers met een eigen ingang.

 • 1.

  Per winkel mag er één uitstalling worden geplaatst.

 • 2.

  Deze uitstalling mag maximaal 1 meter bij 0.80 meter zijn.

 • 3.

  De maximale hoogte van de uitstalling bedraagt 2 meter met uitzondering van reclameborden waarbij de totale constructie niet hoger mag zijn dan 1,50 meter.

 • 4.

  Een uitstalling in het Stadshart moet zich minimaal 2 meter van de gevel van de winkelunit bevinden.

Kantoorunits met een gezamenlijke ingang kunnen geen gebruik maken van het plaatsen van een uitstalling, maar kunnen reclame maken in de daarvoor geplaatste vitrinekasten

Containers (met een container wordt gelijkgesteld: een keetwagen, (chemische) toiletten, steigers en ander materiaal voor opslag) en kraanwagens (met een kraanwagen wordt gelijkgesteld: een hoogwerker, mobiele betonpompen, zuig- en blaasvoertuigen, grote transportwagens en andere voertuigen met een dergelijke omvang)

Voor het plaatsen van een container en/of een kraanwagen op de openbare weg van de gemeente Zoetermeer gelden de volgende algemene regels:

 • 1.

  Indien ten behoeve van bouw- of sloopwerkzaamheden een container en/of kraanwagen op de openbare weg moet worden geplaatst (indien ruimte op particuliere eigendom van degene voor wie de werkzaamheden worden uitgevoerd bestaat, moet de container daar geplaatst worden), gelden hiervoor de richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond- Water-, en Wegenbouw en Verkeerstechniek (CROW), getiteld Markering onverlichte obstakels. In ieder geval moet worden gezorgd voor een goede zichtbare afzetting/markering van de container en/of kraanwagen (ook tussen zonsondergang en zonsopgang) door bijvoorbeeld reflecterende markeringsstrepen, bebording, geleidebakens, verlichting e.d. Tevens moet de houder/gebruiker van de container en/of kraanwagen er voor zorgen dat er niets van de container en/of kraanwagen kan weg- of afwaaien e.d.

 • 2.

  Indien er ruimte op een parkeerplaats aanwezig is, is het verboden een container en/of kraanwagen op de rijbaan te plaatsen.

  • -

   Het is niet toegestaan een container en/of kraanwagen op een gehandicapten-parkeerplaats te plaatsen of voor een in- of uitrit.

 • 3.

  De veiligheid van fietsers en voetgangers dient te worden gewaarborgd (maatregelen conform de richtlijnen publicatie van de C.R.O.W.)

 • 4.

  Het college kan in het belang van voorkoming of vermindering van overlast voor weggebruikers en andere belanghebbenden of ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving, of vanwege parkeerdruk aanwijzingen geven, dan wel de plaatsing op de voorgenomen plaats verbieden.

 • 5.

  Een minimale vrije doorgang van 3,50 meter op de weg en 4,20 meter in hoogte voor voertuigen van de hulpverleningsdienst dient altijd gewaarborgd te zijn.

 • 6.

  Brandkranen, andere bluswaterwinplaatsen en inspectieputten van het riool moeten worden vrijgehouden voor toegang en gebruik door blusvoertuigen of gemeentewerken.

 • 7.

  Groenstroken en plantsoenen mogen niet worden beschadigd. De gemeente verhaalt de kosten op de houder/gebruiker van de container en/of kraanwagen.

 • 8.

  De houder/gebruiker van de container en/of kraanwagen is verplicht alle redelijkerwijs mogelijk maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat de gemeente Zoetermeer dan wel derden als gevolg van het plaatsen van de container en/of kraanwagen schade lijden.

 • 9.

  De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het plaatsen van een container en/of kraanwagen.

 • 10.

  Schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid van de container en/of kraanwagen of door de werkzaamheden moeten bij de gemeente worden gemeld en worden verhaald op de houder/gebruiker van de container en/of kraanwagen.

 • 11.

  Indien de container en/of kraanwagen in een parkeer(schijf)zone gebied of betaald parkeergebied wordt geplaatst, dient dit te worden aangemeld bij de parkeerbeheerder (P1).

Voor containers gelden de volgende aanvullende regels:

 • 1.

  Op de container is de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of de verhuurder aangegeven.

 • 2.

  Een container mag niet op de openbare weg worden geplaatst indien de container door een ondernemer wordt gebruikt als opslag voor te verkopen goederen, tenzij de ondernemer zijn winkel aan het verbouwen is en aan hem hiervoor een bouwvergunning is verleend.

 • 3.

  Het verkopen van goederen vanuit een container is verboden, tenzij hiervoor een bouwvergunning is verleend.

 • 4.

  Indien een container langer dan 7 dagen op de openbare weg zal worden geplaatst, moet het voornemen tot plaatsing van (een) container(s) minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de plaatsing bij de gemeente worden gemeld met opgave van locatie, aard en afmetingen van de container en de wijze waarop de container wordt verlicht, dan wel hoe de in lid 1 bedoelde CROW richtlijnen en bepalingen over markering worden nageleefd.

 • 5.

  Containers die op de verharding komen te staan moeten op hout worden geplaatst.

 • 6.

  In winkelcentra mogen geen containers groter dan 6 m3 worden geplaatst.

Voor kraanwagens gelden de volgende aanvullende regels:

 • 1.

  In het Stadshart en de Dorpsstraat mogen geen voertuigen zwaarder dan 15 ton worden geplaatst.

 • 2.

  Het voornemen tot plaatsing van (een) kraanwagen(s) dient minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de plaatsing bij de gemeente worden gemeld met opgave van locatie, aard en afmetingen van de kraanwagen en de wijze waarop de kraanwagen wordt verlicht, dan wel hoe de in lid 1 bedoelde CROW richtlijnen en bepalingen over markering worden nageleefd.

Bankjes, bloembakken (en andere sier- of gebruiksvoorwerpen)

Voor het plaatsen van een bloembak en of gevelbank op de openbare weg van de gemeente Zoetermeer gelden de volgende algemene regels, waarbij wordt opgemerkt dat voor vergelijkbare situaties en andere sier- of gebruiksvoorwerpen dezelfde regels gelden;

 • 1.

  Het plaatsen van een gevelbank en of een bloembak mag alleen door een particulier.

 • 2.

  De gevelbank en/of bloembak mag niet in winkelcentra worden geplaatst.

 • 3.

  De gevelbank dan wel de bloembak moet zodanig zijn, dat:

  • a.

   de aanwezige brandkranen en bluswatervoorzieningen steeds onbelemmerd bereikbaar blijven;

  • b.

   de in-, uit- en nooduitgangen en trappen onbelemmerd blijven en bereikbaar zijn;

  • c.

   een vrije doorgang van 3,50 meter op de weg en 4,20 meter in hoogte voor voertuigen van de hulpverleningsdienst is gewaarborgd;

  • d.

   een snelle en veilige ontruiming onder alle omstandigheden is gewaarborgd.

 • 4.

  Een gevelbank en bloembak mag alleen tegen de gevel van de woning van de initiatiefnemer worden geplaatst. Beide worden zo dicht mogelijk tegen de gevel van de woning geplaatst.

 • 5.

  Het terrein mag op geen enkele wijze worden beschadigd.

 • 6.

  De maximale afmeting (lengte x breedte) van een bloembak bedraagt 0.75 x 0.75 meter, en die van een gevelbank 1.50 x 0.50 meter.

 • 7.

  Een bloembak mag geen hoogopgaande begroeiing bevatten waar bovenbewoners hinder van kunnen ondervinden.

 • 8.

  De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het plaatsen van bloembakken en/of gevelbanken.

 • 9.

  Schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid van de bloembakken en/of gevelbanken worden verhaald op de initiatiefnemer.

 • 10.

  Alle aanwijzingen en bevelen van of vanwege de teamchef van politie, de commandant van de brandweer en/of de handhavers van de gemeente Zoetermeer, gegeven in het belang van de openbare orde en/of veiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Spandoek

Een spandoek mag alleen worden opgehangen indien de eigenaar van het gebouw waaraan het spandoek wordt gehangen hiervoor toestemming heeft verleend. Het spandoek dient altijd en overal over de gehele lengte op een minimale hoogte van 4,20 meter te hangen.

Zonneschermen

Zonneschermen, voor zover ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg, zijn toegestaan mits:

 • 1.

  elk onderdeel zich hoger dan 2,30 meter boven dat gedeelte bevindt; en

 • 2.

  elk onderdeel, in welke stand ook, zich op meer dan 0,5 meter afstand bevindt van het voor rijverkeer bestemde gedeelte van de weg;

 • 3.

  elk onderdeel, in welke stand ook, minder dan 1,5 meter uit de gevel reikt.

Regels ten aanzien van het gehele Stadshart

Op grond van artikel 2:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer (APV) kan het college gebieden aanwijzen waarvoor aanvullende regels gelden. Voor het Stadshart is het noodzakelijk aanvullende regels vast te stellen, omdat deze zowel voor evenementen als voor (ideële) standplaatsen wordt gebruikt. De vergunningvrije 'voorwerpen' kunnen zonder aanvullende regels conflicteren met de vergunde evenementen en standplaatsen die op dezelfde plaats willen staan. Om deze reden worden het Stadshart aangewezen als gebied waarvoor de volgende aanvullende regels gelden:

 • 1.

  Het voornemen tot plaatsing van een voorwerp op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan, moet minimaal 10 werkdagen voorafgaande aan de plaatsing bij de gemeente worden gemeld. Daarbij wordt vermeld om welke plaats het gaat, wat het voorwerp is en voor welke periode.

 • 2.

  Het college kan in het belang van voorkoming of verminderen van overlast voor weggebruikers en andere belanghebbende of ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving aanwijzingen geven, dan wel de plaatsing op de voorgenomen plaats verbieden.

 • 3.

  Het voorwerp kan worden geplaatst indien het college niet binnen 6 werkdagen na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste plaatsing van het voorwerp op of aan de weg wordt verboden.;

 • 4.

  De belanghebbenden dienen op de hoogte te worden gesteld van de te houden activiteiten;

 • 5.

  Voor het overige gelden de regels van de APV en de door het college vastgestelde nadere regels op grond van de APV.

Zoetermeer, 8 december 2015.

Naar boven