Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2015, 119715Overige overheidsinformatie

evaluatie- en adviescommissie bestuurlijk stelsel (2015, nr. 269/1250)

 

Nummer 269/1250

Publicatiedatum 27 november 2015

Agendapunt 8

Datum besluit B&W 6 oktober 2015

Onderwerp

Instellen van en opdrachtformulering voor de onafhankelijke evaluatie- en adviescommissie bestuurlijk stelsel

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1250);

Mede gezien de aangenomen motie van de raadsleden de heer Groot Wassink en de heer Poorter (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1250),

Besluit:

 • I.

  in te stemmen met het instellen van de onafhankelijke evaluatie- en adviescommissie bestuurlijk stelsel, voor de duur van de evaluatie, die haar eigen werkzaamheden en ondersteuning regelt en in beslotenheid vergadert, met een voorzitter en drie leden

 • II.

  in te stemmen met de opdrachtformulering voor de in te stellen onafhankelijke evaluatie- en adviescommissie bestuurlijk stelsel, zoals toegelicht in bijgevoegde nota (bijlage 1), waarvan de belangrijkste elementen zijn:

 • a.

  toekomstgerichte, open evaluatie- en adviesopdracht: bouwstenen voor de doorontwikkeling van het stelsel van verlengd lokaal bestuur, gebaseerd op inzicht in de werking van het stelsel;

 • b.

  het perspectief van burgers;

 • c.

  evaluatie op hoofdlijnen;

 • d.

  het college van burgemeester en wethouders vervult het opdrachtgeverschap;

 • e.

  uitvoering van de evaluatie in de eerste helft van 2016.

 • III.

  kennis te nemen dat het college van burgemeester en wethouders de benodigde informatie ter beschikking stelt aan de (ondersteuning van de) evaluatie- en adviescommissie, inclusief documenten waarop het college geheimhouding heeft opgelegd, waarbij de vertrouwelijke informatie vertrouwelijk blijft.

 • IV.

  kennis te nemen dat het college hiermee de motie uit 2013 met nummer 463 van de raadsleden mevrouw van Doorninck, mevrouw Moorman en de heer Paternotte inzake een nieuw bestuurlijk stelsel vanaf 2014 (evaluatie) als afgedaan beschouwt.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 25 november 2015.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe