Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2015, 119618Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: wijziging van de Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering Stadskanaal 2015 in verband met het nieuwe beloningshoofdstuk 3 in de CAR-UWO

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;

 

Gelet op de gevolgen van invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk 3 in de CAR-UWO;

 

Gelezen de ledenbrieven van het Landelijk Overleg over Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 2 oktober 2014, kenmerk ECWGO/U201401849. Van 5 juni 2014, kenmerk ECWGO/U201500965 en van 7 juli 2015, kenmerk ECWGO/U201501194;

 

b e s l u i t :

 

De Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering Stadskanaal 2015, vastgesteld op 24 maart 2015, als volgt te wijzigen:

 

A. In de aanhef:

de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), de Uitvoeringsovereenkomst (UWO) en het beloningsreglement van de gemeente Stadskanaal;

 

B. Artikel 5 lid 4

De directeur maakt aan de functiehouder schriftelijk bekend welke (norm- of lokale) functiebeschrijving hij voornemens is op de functie van toepassing te verklaren (het indelingsbesluit). In het voorgenomen indelingsbesluit zijn tevens de gevolgen opgenomen voor de inschaling, het salaris en/of salaristoelagen.

 

Artikel 5 lid 9

Binnen een termijn van vier weken na ontvangst van het advies van de toetsingscommissie, neemt de directeur een indelingsbesluit, met inachtneming van dit advies. Schriftelijk en gemotiveerd wordt kenbaar gemaakt aan de functiehouder, in welke functiebeschrijving de functie van de functiehouder is ingedeeld en wat de gevolgen zijn voor de inschaling, salaris en/of salaristoelagen. Deze mededeling is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan de functiehouder schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het college.

 

Artikel 9 lid 3

De inschaling en salariëring en toekenning van salaristoelagen vindt plaats met in achtneming van de bepalingen in de CAR/UWO en het beloningsreglement of indien van toepassing het sociaal statuut.

 

Deze wijzigingen treden met ingang van 1 januari 2016 in werking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 november 2015.

 

Burgemeester en wethouders

 

de heer G.J. van der Zanden

mevrouw B.A.H. Galama

secretaris

burgemeester