Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2015, 119368Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: Intrekking Regeling vergoeding consignatiediensten

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de wens tot en noodzakelijkheid van het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;

 

Gelet op de gevolgen van invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk 3 in de CAR-UWO;

 

Gelezen de ledenbrieven van het Landelijk Overleg over Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 2 oktober 2014, kenmerk ECWGO/U201401849. Van 5 juni 2014, kenmerk ECWGO/U201500965 en van 7 juli 2015, kenmerk ECWGO/U201501194;

 

b e s l u i t :

 

de Regeling vergoeding consignatiediensten, vastgesteld op 17 december 2002, in te trekken.

 

Deze wijziging treedt met ingang van 1 januari 2016 in werking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 november 2015.

 

Burgemeester en wethouders

 

de heer G.J. van der Zanden

mevrouw B.A.H. Galama

secretaris

burgemeester