Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2015, 116133Overige overheidsinformatie

Bekendmaking subsidieplafonds 2016

 

 

 

Op basis van de op 12 november 2015 door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor 2016 hebben wij de subsidieplafonds vastgesteld. Wij maken op grond van artikel 4:26 en met toepassing van artikel 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht deze subsidieplafonds voor het jaar 2016 bekend. De subsidieplafonds geven het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor 2016 aan. De verleende subsidies kunnen lager zijn. De wijze van verdeling is geregeld in de Beleidsregels gemeente Vlissingen.

Voor incidentele activiteiten zijn in het jaar 2016 drie budgetten beschikbaar: ‘Sport’, ‘Gezond in Bossenburgh’ en ‘het Aanjaagfonds Cultuur’.

 

 

Minderhedenbeleid €  39.220

Armoedebeleid €  35.037

Sport €   892.500

WMO verstrekkingen € 401.659

WMO beleid €  23.376

Sociaal cultureel werk €  942.367

Jeugd €  148.191

Maatschappelijke zorg €  1.841.721

Kind- en peuteropvang €  396.931

Milieubeleid €  673

Openbare orde en veiligheid €  89.566

Amateurkunst €  36.778

Kunst en cultuur €   849.408

Oudheidkunde en museum €  366.406

Recreatie €  25.000

Lokale Omroep €  29.000

Bevordering toerisme €  149.667

Sport incidenteel € 33.562

Gezond in Bossenburgh €  52.000

Aanjaagfonds Cultuur 2016 € 25.000

 

Het subsidieprogramma 2016, waarop bovenstaande subsidieplafonds zijn gebaseerd, ligt vanaf 9 december 2015 tot eind december 2016 ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 en wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/subsidies.

 

In het subsidieprogramma staat per organisatie het voor 2016 geldende subsidieplafond. De te verlenen subsidies kunnen lager zijn, niet hoger.

 

 

Vlissingen, 1 december 2015

Burgemeester en Wethouders van Vlissingen

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen