WIJZIGINGSBESLUIT Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen

De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek (na 1 januari 2016 Berg en Dal geheten), ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek

 

overwegende dat:

 

 • -

  door de herindeling van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen een nieuwe gemeente is ontstaan per 1 januari 2015;

   

 • -

  de Wet gemeenschappelijke regeling is gewijzigd en deze gewijzigde wet bij Koninklijk besluit in werking is getreden per 1 januari 2015;

   

 • -

  het wenselijk is om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen vanwege de herindeling en de wetswijziging op onderdelen aan te passen en aan te vullen en tevens enkele overige wijzigingen daarin mee te nemen;

   

Gezien het daartoe strekkende verzoek van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de verkregen toestemming van de Provinciale Staten van de provincie Gelderland en van de Raad van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek (per 1 januari 2016 Berg en Dal geheten), Heumen, Nijmegen en Wijchen;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de navolgende eerste wijziging tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen:

 

DE EERSTE WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ODRN

 

ARTIKEL I

In artikel 1 lid 1 onder de begripsomschrijvingen wordt een omschrijving toegevoegd onder letter “n”

“BRIKS taken : de taken op het terrein van Bouwen, Ruimtelijke ordening, Inritvergunningen, Kappen en Slopen.”

 

In artikel 1 lid 1 wordt aan de begripsomschrijvingen toegevoegd onder letter “o”: Actualisatie van de begroting:

 • -

  Een deelnemer lopende een begrotingsjaar meer taken inbrengt dan in een begroting is voorzien en die niet leiden tot verhoging van de bijdragen van de andere deelnemers

Of

 • -

  Een verschuiving binnen de begrotingsposten plaatsheeft die niet leidt tot een verhoging van de bijdragen van de deelnemers

ARTIKEL II

Artikel 3 lid 1 wordt gewijzigd door in het woord “ORN” een “D” te plaatsen zodat het woord “ODRN” gaat luiden.

ARTIKEL III

Artikel 5 wordt gewijzigd. Geschrapt worden de woorden “bij het treffen van de regeling” en de zinsnede “onderbrengen bij het openbaar lichaam” wordt naar voren gehaald en daarna aanvullen met de woorden na waaronder “in ieder geval” en na onder het basistakenpakket, “ BRIKS-taken, taken betreffende de Huisvestingswet, Leegstandswet, Monumentenwet en Algemene plaatselijke verordening met betrekking tot de leefomgeving dan wel de daarvoor in de plaats getreden wet- en regelgeving.” zodat artikel 5 lid 1 komt te luiden als volgt: “Ter behartiging van het belang genoemd in artikel 2 kunnen de deelnemers de uitvoering onderbrengen bij het openbaar lichaam van de overige taken in het omgevingsrecht, waaronder in ieder geval begrepen de overige milieutaken niet vallend onder het basistakenpakket, BRIKS-taken, taken betreffende de Huisvestingswet, Leegstandswet, Monumentenwet en Algemene plaatselijke verordening met betrekking tot de leefomgeving dan wel de daarvoor in de plaats getreden wet- en regelgeving.”

ARTIKEL IV

Artikel 11 lid 1 het getal “9” wordt vervangen door “8” zodat het komt te luiden: “Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 personen, waaronder de voorzitter.”

 

Artikel 11 lid 2 wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: “Namens elke deelnemer maakt één deelnemer deel uit van het algemeen bestuur met uitzondering van de gemeente Nijmegen die twee leden kent.”

 

Artikel 11 lid 3 wordt gewijzigd door het schrappen van “Elke deelnemer wijst uit zijn midden een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan” en het invoegen van “Een lid van het algemeen bestuur kan niet tevens medewerker in dienst van of op grond van een overeenkomst van opdracht werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband” zodat het komt te luiden als volgt: “Een lid van het algemeen bestuur kan niet tevens medewerker in dienst van of op grond van een overeenkomst van opdracht werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband dan wel in dienst van de provincie Gelderland.”

 

Artikel 11 lid 4 wordt gewijzigd door aan het einde aan te vullen met: “met uitzondering van schriftelijke stemmingen.”

 

De tabel in artikel 11 lid 4 wordt gewijzigd en wel als volgt:

Deelnemer

Aantal stemmen

Gemeente Beuningen

3

Gemeente Druten

2

Gemeente Groesbeek

5

Gemeente Heumen

2

Gemeente Nijmegen

8

Gemeente Wijchen

2

Provincie Gelderland

4

ARTIKEL V

Artikel 12 lid 1 wordt gewijzigd door het schrappen van “in hun eerste vergadering na inwerkingtreding van deze regeling” zodat het komt te luiden als volgt: “De deelnemers wijzen de leden van het algemeen bestuur aan.”

 

Artikel 12 lid 2 wordt doorgenummerd van het huidige lid 2 tot lid 3 met doornummering van de andere leden door invoeging van een nieuw lid 2: “Elke deelnemer wijst uit zijn midden een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan.”

 

Artikel 12 lid 7 wordt gewijzigd door de huidige zin te vervangen door: “Alle overige leden van dit artikel zijn ook van toepassing op de plaatsvervangende leden.”

ARTIKEL VI

Artikel 14 wordt gewijzigd door het schrappen van de huidige leden 2, 3, 4 en 5. En het invoegen van een nieuw lid 2: “Het algemeen bestuur kan bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur tenzij de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet maar in ieder geval met uitzondering van de bevoegdheden tot het vaststellen van de begroting alsmede de wijzigingen daarvan en de jaarrekening.”

 

Artikel 14 lid 6 wordt vernummerd tot lid 3.

 

Artikel 14 lid 7 wordt geschrapt.

 

Artikel 14 lid 8 wordt vernummerd tot lid 4

ARTIKEL VII

Artikel 16 lid 1 wordt gewijzigd door te schrappen “in zijn eerste vergadering na inwerkingtreding van deze regeling” zodat het komt te luiden als volgt: “Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden de andere leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 15 eerste lid aan.”

 

Artikel 16 lid 7 wordt gewijzigd door te schrappen “,niet zijnde de voorzitter,” zodat het komt te luiden als volgt: “Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijke mededeling aan het algemeen bestuur. Het ontslag gaat in zodra in opvolging is voorzien.”

 

Artikel 16 lid 8 wordt gewijzigd door schrappen van “,niet zijnde de voorzitter,” en invoegen daarna van “waaronder begrepen” zodat het komt te luiden als volgt: “Het algemeen bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur , waaronder begrepen de voorzitter, ontslag verlenen of schorsen als het lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Het ontslag gaat onmiddellijk in.”

ARTIKEL VIII

Artikel 17 Lid 3 wordt gewijzigd door het vervangen van “ten minste” door “meer dan” zodat het komt te luiden als volgt: “In de vergadering van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten als meer dan de helft van de leden aanwezig is.”

 

Artikel 17 lid 4 wordt gewijzigd door het vervangen van “tweede” door het “derde” zodat het komt te luiden als volgt: “Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, schrijft de voorzitter een nieuwe vergadering uit waarop het derde lid niet van toepassing is. Tussen de twee vergaderingen zit minimaal een werkdag.”

 

Artikel 17 lid 5 wordt gewijzigd door het vervangen van “derde” door “vierde” zodat het komt te luiden als volgt: “ In een vergadering als bedoeld in het vierde lid kan alleen worden beraadslaagd en besloten over andere aangelegenheden dan die waarvoor de oorspronkelijke vergadering was belegd indien meer dan de helft van de leden aanwezig is.”

ARTIKEL IX

Artikel 18 lid 5 (oud) wordt artikel 18 lid 2 (nieuw).

 

Artikel 18 lid 2 huidig wordt gewijzigd door het schrappen van de huidige tekst en het invoegen van een nieuwe tekst: “Het dagelijks bestuur benoemt en ontslaat het personeel, waaronder begrepen de directeur. Onder benoeming van personeel wordt tevens verstaan de tewerkstelling op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.”

 

Artikel 18 lid 3 huidig wordt omgenummerd tot artikel 18 lid 5 nieuw.

 

Artikel 18 lid 3 nieuw wordt ingevoegd en komt te luiden als volgt: “Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het vaststellen van een regeling omtrent de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam, alsmede de rechtspositieregelingen voor de directeur en het overige personeel.”

 

Artikel 18 lid 4 wordt gewijzigd door het vervangen van de huidige tekst en het invoegen van de tekst van het oude lid 2 zodat het komt te luiden als volgt: “Het dagelijks bestuur bepaalt de wijze waarop de directeur bij verhindering of ontstentenis wordt vervangen.”

 

Artikel 18 wordt uitgebreid met een nieuw lid 6 dat luidt als volgt:” Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 55a van de Wet.”

 

Artikel 18 wordt uitgebreid met een nieuw lid 7 dat luidt als volgt: ”Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het voeren van rechtsgedingen namens de regeling.”

 

Artikel 18 wordt uitgebreid met een nieuw lid 8 dat luidt als volgt: “Het dagelijks bestuur stelt alle overige regelingen vast die noodzakelijk zijn.”

ARTIKEL X

Artikel 19 wordt gewijzigd door het in lid 1 schrappen ” in zijn eerste vergadering na inwerkingtreding van deze regeling”.

Tevens door het invoegen van een nieuw lid 3 onder vernummering van de leden 3 tot en met 4 tot 4 tot en met 5 met als tekst zodat lid 3 nieuw komt te luiden als volgt: “De voorzitter kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. Het ontslag gaat in zodra in opvolging is voorzien.”

ARTIKEL XI

Artikel 27 lid 1 wordt gewijzigd door het vervangen van “vóór 1 juli” door “niet eerder dan 8 weken nadat deze aan de raden en staten van de deelnemers is verzonden” zodat het komt te luiden als volgt: ”De vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur, zoals bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Wet geschiedt niet eerder dan 8 weken nadat deze aan de raden en staten van de deelnemers is verzonden in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.”

 

Artikel 27 lid 3 wordt gewijzigd door het vervangen van “1” door “15” zodat het komt te luiden als volgt: ”Onverminderd het bepaalde in artikel 59, eerste lid, van de Wet zorgt het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient voor de in dat lid bedoelde toezending van de ontwerpbegroting vergezeld van een behoorlijke toelichting.”

 

Artikel 27 lid 9 wordt gewijzigd door het vervangen van “15 juli” door “1 augustus” zodat het komt te luiden als volgt: “Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus aan de minister.”

 

Aan artikel 27 wordt een nieuw lid 10 toegevoegd met doornummering van lid 10 oud tot lid 11 nieuw:

“10. Een actualisatie van de begroting wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld zonder de toepassing van de procedure zoals omschreven in artikel 27 de leden 1 tot en met 9”.

 

Artikel 27 lid 11 nieuw wordt enigszins aangepast zodat het komt te luiden als volgt: “Artikel 27 de leden 1 tot en met 9 zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting met uitzondering van de in de leden vermelde data”.

ARTIKEL XII

Artikel 28 lid 2 wordt gewijzigd door het vervangen van “8 en 9” door “en 8” zodat het komt te luiden als volgt: “Artikel 27 leden 2, 3, en 8 van de regeling zijn van overeenkomstige toepassing.”

 

Artikel 28 lid 3 wordt gewijzigd door het invoegen van een nieuw lid 3 onder vernummering van de volgende leden tot 4, 5 en 6 zodat het komt te luiden als volgt: “Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli aan de minister.”

ARTIKEL XIII

Artikel 29 lid 1 wordt gewijzigd door het invoegen van een nieuw lid 1 en het vernummeren van het huidige lid 1 tot lid 3 zodat het komt te luiden als volgt: “Het dagelijks bestuur doet een voorstel tot verdeling van een batig exploitatiesaldo aan het algemeen bestuur en de deelnemers toekomen tegelijkertijd met het verzenden van de jaarrekening conform artikel 28 lid 2 juncto artikel 27 lid 3.”

 

Artikel 29 lid 2 wordt gewijzigd door het invoegen van een nieuw lid 2 en het vernummeren van het huidige lid 2 tot lid 4 zodat het komt te luiden als volgt: “Indien besloten wordt een batig saldo geheel of deels onder de deelnemers te verdelen geschiedt dit op basis van de mate van inbreng of gerealiseerde omzet van het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft”

 

Artikel 29 lid 1 huidig, vernummerd tot lid 3 nieuw, wordt gewijzigd door het vervangen van “wordt toegevoegd” door “kan worden toegevoegd” alsmede het schrappen van de zinsnede “van 2,5%...... de laatste van de twee” zodat het komt te luiden als volgt: “Een batig saldo van de jaarrekening kan worden toegevoegd aan de reserves tot een maximum van een bedrag dat conform het door het algemeen bestuur bepaalde weerstandsvermogen nodig is.”

 

Artikel 29 lid 3 huidig vernummerd tot lid 5 nieuw, wordt gewijzigd door het vervangen van “tweede” door “vierde” zodat het komt te luiden als volgt: “Het besluit als bedoeld in het vierde lid, sub b en c, behoeft tweederde van de uitgebrachte stemmen.”

ARTIKEL XIV

Artikel 33 wordt gewijzigd door na het woord “dan na vijf jaar na” in te voegen “de eerste”.

ARTIKEL VV

Artikel 35 wordt gewijzigd door het toevoegen van een nieuw lid 2 met als tekst: “Het algemeen bestuur kan besluiten tot aansluiting bij een regionale ombudsfunctie in plaats van aansluiting bij de Nationale ombudsman.”

ARTIKEL XVI

Artikel 38 wordt gewijzigd door na ”….waarop” de zin verder te schrappen. In de plaats daarvan de volgende zinsnede op te nemen: “deze op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.”

In lid 2 wordt aan het einde toegevoegd “en publicatie” zodat artikel 38 komt te luiden als volgt:

“1. De regeling of een wijziging daarvan treedt in werking een dag nadat deze op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.”

2.Gedeputeerde staten dragen zorg voor de in artikel 26 van de Wet bedoelde toezending en publicatie.”.

ARTIKEL XVII

Schrappen van artikel 40 huidig met het vernummeren van artikel 41 huidig tot artikel 40 nieuw.

TOELICHTING OP DE EERSTE WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ODRN

Algemeen

Herindeling

De herindeling van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen tot de nieuwe gemeente Groesbeek (na 1 januari 2016 Berg en Dal geheten) maakt het noodzakelijk dat een aantal bepalingen uit de tekst gewijzigd dient te worden zoals het aantal leden van het bestuur en de stemverhouding. Op basis van de Wet algemene regels herindeling dient een tekst binnen zes maanden nadat een herindeling heeft plaatsgevonden te zijn aangepast.

 

Wetswijziging

Tevens is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen door het parlement goedgekeurd en is deze bij Koninklijk besluit op 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wetswijziging heeft ook gevolgen voor de tekst van de ODRN. De meeste gewijzigde artikelen hebben rechtstreekse werking en gelden van de dag van inwerkingtreding. Wel is het daarbij dan van belang de tekst van de ODRN daarop aan te passen.

 

Overige wijzigingen

Daarnaast zijn een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht die los staan van de herindeling resp, wetswijziging.

 

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur heeft het wenselijk geacht dat de tekst dient te worden gewijzigd en heeft dit aan het Algemeen Bestuur laten weten. Dit laatste bestuur heeft ingestemd met de wenselijkheid en heeft het Dagelijks Bestuur opdracht verstrekt te komen tot invulling van de wijziging en deze in procedure te brengen bij de deelnemers.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Bij de begripsomschrijvingen is het woord BRIKS ander omschreven en toegevoegd. Tevens is toegevoegd het begrip actualisatie van de begroting . Voor een actualisatie van de begroting is niet de begrotingsprocedure van toepassing maar vaststelling plaats door het Algemeen Bestuur zonder de toepassing van de begrotingsprocedure.

Artikel 3

In de huidige tekst stond nog vermeld dat de afkorting van de omgevingsdienst ORN was. Dat moet zijn ODRN.

Artikel 5

In artikel 5 worden ter verduidelijking een aantal taken vermeld die onder de overige taken van het omgevingsrecht worden begrepen die door de ODRN kunnen worden uitgeoefend.

Artikel 11

Door de herindeling neemt het aantal deelnemers af. Van de huidige deelnemers blijven er 7 over. In de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het aantal leden van het dagelijks bestuur nooit de meerderheid van de leden van het algemeen bestuur mag uitmaken. Het algemeen en dagelijks bestuur van de ODRN zijn van mening dat een dagelijks bestuur van 4 leden gelet op de jonge zich ontwikkelende organisatie gewenst is. Echter door de bepaling uit de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen zou dat niet meer kunnen. De oplossing die hiervoor gevonden is is het aantal leden van het algemeen bestuur te verhogen van 7 naar 8 door de gemeente Nijmegen twee leden te laten aanwijzen. Daarmee komt het aantal leden van het algemeen bestuur op 8 en maken de 4 leden van het dagelijks bestuur niet meer de meerderheid uit. Overigens dient dit onderscheiden te worden van het stemmental per deelnemer. Dit wordt separaat geregeld. Zie tabel in de tekst van de gemeenschappelijke regeling.

 

Artikel 11 lid 3 wordt hier geschrapt en geplaatst in artikel 12 waar het gaat over de aanwijzing van de bestuursleden.

 

Bij het opstellen van de tekst van de GR in 2012 is een bepaling opgenomen waarbij bepaald is dat naast een meerderheid tevens nodig is dat 3 deelnemers voor zijn. Deze bepaling kan in de praktijk problemen geven bij schriftelijke stemmingen. Het kenmerk van schriftelijke stemmingen is dat deze geheim zijn. Dat houdt in dat niet bekend mag en kan zijn wie wat gestemd heeft. Indien alle deelnemers aanwezig zijn is het, gelet op het aantal stemmen dat nodig is voor een meerderheid te bepalen, mogelijk te bepalen dat minstens drie deelnemers voor hebben gestemd. Indien niet elke deelnemer aanwezig is en er wel een meerderheid is, is het niet mogelijk te bepalen of drie deelnemers voor hebben gestemd. Het aantal schriftelijke stemmingen is beperkt en betreft personen. In de praktijk zal het niet veel voorkomen. Bij de niet-schriftelijke stemmingen kan het blijven bestaan omdat elke deelnemer zich uitspreekt voor of tegen en op die wijze kan bepaald worden of drie deelnemers voor hebben gestemd. Overigens zijn voor belangrijke beslissingen gekwalificeerde meerderheden vereist die altijd met drie of meer deelnemers pas mogelijk zijn.

 

De tabel met de stemmentallen per deelnemer is ook aangepast. Daarvoor is de inbreng van elke deelnemer gebruikt. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen aan het stemmental. Het meest opvallende is de wijziging van de nieuwe gemeente Groesbeek. Door de samenvoeging en de grotere inbreng neemt het stemmental van deze gemeente toe. De provincie Gelderland brengt wel minder in maar blijft binnen de marge van de staffel. Door een verfijning van de staffel om er voor te zorgen dat minimaal drie deelnemers nodig zijn voor een meerderheid veranderen de stemmentallen voor de meeste andere deelnemers ook enigszins.

De nieuwe staffel is als volgt:

0-2%

1

2-5%

2

5-10%

3

10-15%

4

15-20%

5

20-30%

6

30-50%

7

50%plus

8

Artikel 12

Deze bepaling is gewijzigd omdat de regeling inmiddels in werking is getreden en de aanwijzing van de leden niet meer plaatsheeft in de eerste vergadering na de inwerkingtreding. Tevens is hier toegevoegd dat de deelnemers tevens plaatsvervangende leden aanwijzen met doornummering van de andere leden. Deze bepaling was het artikel 11 lid 3 oud.

Artikel 14

In de bevoegdheden is het nodige gewijzigd. In de nieuwe wet worden meer bevoegdheden toegewezen aan het dagelijks bestuur in plaats van het algemeen bestuur om de organisatie van een gemeenschappelijke regeling meer in overeenstemming te brengen met het dualisme dat al is ingevoerd bij de gemeenten en provincies. Daarmee vervallen verscheidene bevoegdheden voor het algemeen bestuur. Zie ook artikel 18 over de bevoegdheden van het dagelijks bestuur. Tevens is nu een algemene bepaling opgenomen die het mogelijk maakt dat het algemeen bestuur bevoegdheden overdraagt aan het dagelijks bestuur. Onder de oude wet mocht dit alleen voor bevoegdheden die als zodanig in de tekst zelf werden genoemd. Een aantal bevoegdheden mag het algemeen bestuur niet overdragen en die betreffen met name de financiële zaken.

Artikel 16

Hiervoor geldt hetzelfde als gesteld bij artikel 12 met uitzondering van het aanwijzen van plaatsvervangende leden omdat een dagelijks bestuur deze niet kent.

Tevens heeft de nieuwe wet het mogelijk gemaakt dat individuele leden van het dagelijks bestuur kunnen worden ontslagen. Dat was in de oude wet alleen mogelijk indien het nadrukkelijk in de tekst van de Gemeenschappelijke regeling stond zoals bij de ODRN. Nieuw echter daarbij is dat ook de voorzitter kan worden ontslagen. Dat was voorheen niet mogelijk. Om die reden wordt nu dit vermeld in de passage over ontslag.

Artikel 17

Artikel 17 lid 3 is in overeenstemming gebracht met de formulering in de Provinciewet. In de tekst van artikel 17 lid 4 stond nog een onjuiste verwijzing. De verwijzing in dat lid moest zijn naar het derde lid terwijl daar een verwijzing naar het tweede lid stond. Ditzelfde geldt voor de wijziging van artikel 17 lid 5. Daarin stond een verkeerde verwijzing vermeld.

Artikel 18

In dit artikel worden de nieuwe bevoegdheden van het dagelijks bestuur vermeld. Tevens zijn de leden daardoor wat van plaats verschoven. Het betreft het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel inclusief de directeur, het opstellen van allerlei regelingen voor het personeel, het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen zoals het oprichten en deelnemen in rechtspersonen zoals stichtingen, maatschappen en vennootschappen. Deze zijn in beperkte gevallen alleen toegestaan door het algemeen bestuur echter door het bepaalde van artikel 9 sub e is de ODRN hiertoe niet bevoegd. Tevens is het dagelijks bestuur bevoegd tot het voeren van rechtsgedingen en het vaststellen van alle overige regelingen.

Artikel 19

Hier is toegevoegd dat ook de voorzitter ontslag kan nemen. Deze bepaling ontbrak.

Artikel 27

Voor de begroting zijn een aantal bepalingen gewijzigd. De begroting mag niet eerder dan na 8 weken nadat de begroting is opgestuurd worden vastgesteld door het algemeen bestuur. In de oude bepaling stond vermeld dat de begroting vóór 1 april moest worden opgestuurd. Dit is aangepast en gesteld op 15 april conform de nieuwe wet. Overigens wordt daar gesproken over de begrotingskaders maar die worden al eerder in de regio Nijmegen door het regionaal portefeuillehouders overleg Financiën vastgesteld voor alle gemeenschappelijke regelingen. In de plaats van het zenden van de kaders wordt de begroting al verzonden. Ook de datum dat de begroting moet worden opgestuurd aan het ministerie is verschoven en gesteld op 1 augustus in plaats van 15 juli. De bedoeling van de wijziging in de wet is om de deelnemers beter in staat te stellen de begroting door te nemen en zienswijzen op te stellen.

Tevens wordt het begrip actualisatie van de begroting geïntroduceerd. Voor een omschrijving van het begrip wordt verwezen naar artikel 1 lid 1 sub o. Het wordt hierdoor mogelijk om beperkte wijzigingen binnen de begroting die niet leiden tot een wijziging van de bedragen van de deelnemers door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen zonder de brede procedure van zienswijzen.

Doordat het begrip actualisatie van de begroting wordt ingevoerd is niet geheel artikel 27 van toepassing op wijzigingen van de begroting. Dit is ook verwoord in artikel 17 lid 11 nieuw.

Artikel 28

Hier zijn ook wat data veranderd. Doordat de rekening wel vóór 15 juli moet worden opgestuurd aan het ministerie is de verwijzing naar lid 9 van artikel 27 vervallen. Daarvoor in de plaats is een nieuw lid 3 van artikel 28 opgesteld.

Artikel 29

In de huidige tekst stond niet vermeld dat bij het aanbieden van de jaarrekening ook een voorstel wordt gedaan tot het verdelen van een batig exploitatiesaldo. Daar is nu verandering gekomen. Tevens wordt nu bepaald dat indien een (deel)verdeling onder de deelnemers wordt voorgesteld dit naar de mate van inbreng dan wel realiseerde omzet zal zijn die elke deelnemer heeft gegenereerd bij de ODRN. Met het laatste wordt vooruit gelopen op de output financiering per 1 januari 2016.

In lid 3 van dit artikel is opgenomen dat een batig saldo ook kan worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen zoals dat door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. Het ministerie van BZK heeft laten weten dat aan de hoogte van het weerstandsvermogen van de omgevingsdiensten nadrukkelijk aandacht dient te worden besteed. In het bij artikel 27 al genoemde overleg van de portefeuillehouders Financiën is hier ook aandacht aanbesteed.

Artikel 33

Om te voorkomen dat de termijn van 5 jaren altijd door blijft lopen wordt hier gesteld dat de vijf jaren ingaat op de eerste inwerkingtreding, zijnde eind 2012.

Artikel 35

De ODRN heeft een eigen klachtenregeling opgesteld. Omdat in de regeling van de ODRN niet stond vermeld dat een aansluiten van de regeling bij een regionale ombudsfunctie tot de mogelijkheden behoorde was de ODRN automatisch aangesloten bij de Nationale ombudsman. Echter om voor de toekomst de mogelijkheid van aansluiting bij een regionale ombudsfunctie mogelijk te maken wordt deze nu vermeld in de tekst van de regeling. Daarmee is niet gezegd dat ODRN aansluit bij een regionale regeling maar de mogelijkheid wordt geschapen. Of dat ook daadwerkelijk geschiedt zal bij separaat besluit van het algemeen bestuur moeten gebeuren op voorstel van het dagelijks bestuur.

Artikel 38

De wijze van bekendmaken en daarmee in werking treden is gewijzigd. De regeling dient in de Staatscourant te worden gepubliceerd om in werking te kunnen treden. Tevens dient de regeling te worden ingeschreven in de daartoe bestemde registers.

Artikel 40

Dit artikel kan vervallen omdat de ODRN op 7 november 2012 in werking is getreden en de eerste begroting al is opgesteld.

 

Artikel 41 oud wordt omgenummerd tot artikel 40 nieuw.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Groesbeek op 26 november 2015.

De raadsgriffier,

J.A.M. van Workum

De voorzitter,

Mr. M. Slinkman

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Groesbeek op 27 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Gemeente Groesbeek,

De secretaris

J.W. Looijen

De burgemeester

Mr. M. Slinkman

Ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft.

De geconsolideerde versie van de GR ODRN betreft: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBAAR LICHAAM OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Regio Nijmegen

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek (na 1 januari 2016 Berg en Dal geheten), Heumen, Nijmegen, Wijchen en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

Overwogen hebbende dat

 • -

  De deelnemers bevoegdheden uit oefenen op grond van onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waaronder bevoegdheden tot het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunningen, het houden van toezicht en het beslissen over bestuursrechtelijke handhaving van wettelijke voorschriften.

   

 • -

  De minister van VROM aangedrongen heeft op de vorming van uitvoeringsdiensten op regionale schaal en de provincie verzocht een proces te organiseren waarin dat gestalte krijgt .

   

 • -

  Naar aanleiding daarvan de colleges van alle Gelderse gemeenten en het college van gedeputeerde staten op 3 november 2009 een intentieverklaring hebben ondertekend waarin als uitgangspunten zijn opgenomen:

  • o

   dat de op te richten omgevingsdiensten de vorm van een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgen;

  • o

   dat de omgevingsdiensten zelf geen beleidstaken uitvoeren en dat de bestuurlijke bevoegdheden door de bevoegde gezagen zelf moeten worden uitgevoerd;

  • o

   dat voor wat de omvang van het werkterrein van de omgevingsdiensten betreft de samenwerking wordt gebaseerd op de bestaande regionale samenwerkingsverbanden in Gelderland (de Gelderse maat).

    

 • -

  De deelnemers in het licht van de Intentieverklaring gezamenlijk besloten hebben tot oprichting van een omgevingsdienst (regionale uitvoeringsdienst) die de juridische vorm heeft van een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen welke omgevingsdienst onderdeel is van een stelsel van uitvoeringsdiensten in de provincie Gelderland, waarbij bepaalde taken op bovenregional e schaal kunnen worden belegd.

Getroffen hebbende

de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen welke regeling in werking is getreden op 7 november 2012 een dag nadat zij in de Provinciale registers is ingeschreven.

 

Gelet op

de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeentelijke herindeling van de ge- meenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen tot één gemeente alsmede enkele tekstuele correcties.

 

Gelet op

de toestemming als bedoeld in artikel 51 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen verleend door de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek (na 1 januari 2016 Berg en Dal geheten), Heumen, Nijmegen, Wijchen en Provinciale Staten van de provincie Gelderland;

 

Gelet op

de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Provinciewet en de Gemeentewet;

 

Besluiten:

De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen te wijzigen zodat zij komt te luiden als volgt:

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.In deze regeling wordt verstaan onder:

 

a. basistaken:

taken bedoeld in versie 2.3 van het Basistakenpakket regionale uitvoeringsorganisaties omgevingsrecht zoals vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu op 25 mei 2011;

 

b. bovenregionale taken:

taken die ten behoeve van de deelnemers en van deelnemers aan andere regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland worden verricht, niet zijnde basistaken;

 

c. burgemeester en wethouders:

de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten;

 

d. complexe taken:

basistaken ten aanzien van

 • o

  inrichtingen die worden ingedeeld in milieucategorie 4.2 en hoger als bedoeld in de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering, editie 2009;

 • o

  inrichtingen waartoe een gpbv-installatie behoort als bedoeld in artikel 1.1., derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; of

 • o

  inrichtingen die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.

 

e. directeur:

directeur van het openbaar lichaam;

 

f. Gedeputeerde Staten:

het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland;

 

g. gemeenteraden:

de raden van de gemeenten waartoe burgemeester en wethouders behoren;

 

h. openbaar lichaam:

het openbaar lichaam omgevingsdienst Regio Nijmegen;

 

i. deelnemers:

de bestuursorganen die deze regeling hebben vastgesteld;

 

j. Provinciale Staten:

Provinciale Staten van Gelderland;

 

k. regeling:

de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Regio Nijmegen;

 

l. robuust:

in overeenstemming met de KPMG Kwaliteitscriteria, versie 2.0;

 

m. Wet:

Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

n. BRIKS-taken:

de taken op het terrein van Bouwen, Ruimtelijke ordening, Inritvergunningen, Kappen en Slopen

 

o. Actualisatie van de begroting:

een deelnemer lopende een begrotingsjaar meer taken inbrengt dan in een begroting is voorzien en die niet leiden tot verhoging van de bijdragen van de andere deelnemers of een verschuiving binnen de begrotingsposten plaatsheeft die niet leidt tot een verhoging van de bijdragen van de deelnemers

 

2. Onder openbaar lichaam worden tevens de organen (algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter) en de medewerkers van het openbaar lichaam verstaan.

3. Onder deelnemers worden tevens begrepen de rechtspersonen waarvan deelnemers bestuursorgaan zijn.

 

Artikel 2. Belang

De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverleni ng, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Artikel 3. Openbaar lichaam

 • 1.

  Er is een openbaar lichaam, genaamd openbaar lichaam Omgevingsdienst Regio Nijmegen(ODRN).

 • 2.

  Het openbaar lichaam is gevestigd in Nijmegen.

 • 3.

  Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

 

Hoofdstuk 2. Taken, bevoegdheden en bijdragen

Artikel 4. Basistaken

 • 1.

  Ter behartiging van het belang genoemd in artikel 2 brengen de deelnemers de uitvoering van de basistaken onder bij het openbaar lichaam.

 • 2.

  Deelnemers kunnen ook coördinerende, adviserende en ondersteunende taken in verband met de basistaken onderbrengen bij het openbaar lichaam.

 • 3.

  Over het uitvoeren van de taken bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten tussen de deelnemer en het openbaar lichaam.

Artikel 5. Overige taken in het omgevingsrecht

 • 1.

  Ter behartiging van het belang genoemd in artikel 2 kunnen de deelnemers de uitvoering onderbrengen bij het openbaar lichaam van overige taken in het omgevingsrecht, waaronder in ieder geval begrepen de overige milieu taken niet vallend onder het basistakenpakket, BRIKS-taken, taken betreffende de Huisvestingswet, Leegstandswet, Monumenten- wet en Algemene plaatselijke verordening met betrekking tot de leefomgeving dan wel de daarvoor in de plaats getreden wet- en regelgeving..

 • 2.

  Deelnemers kunnen ook coördinerende, adviserende en ondersteunende taken in verband met die taken onderbrengen bij het openbaar lichaam.

 • 3.

  Het besluit van een deelnemer tot deelname aan de regeling bevat een opgave van de taken bedoeld in het eerste lid.

 • 4.

  Over het uitvoeren van de taken bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten tussen de deelnemer die het aangaat en het openbaar lichaam.

Artikel 6. Andere taken

 • 1.

  Op verzoek van een deelnemer voert het openbaar lichaam andere uitvoerende, coördinerende, adviserende en ondersteunende taken op het gebied van het omgevingsrecht uit.

 • 2.

  Over de uitvoering van de andere taken worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten tussen de deelnemer en het openbaar lichaam.

Artikel 7. Bovenregionale taken en complexe taken

 • 1.

  Het openbaar lichaam is gehouden bovenregionale taken en complexe taken die niet robuust kunnen worden uitgevoerd door het openbaar lichaam, te laten uitvoeren door andere regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland die de taken aan zich hebben getrokken.

 • 2.

  Het openbaar lichaam is gehouden bovenregionale taken en complexe taken die het openbaar lichaam aan zich heeft getrokken, uit te voeren voor andere regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland.

 • 3.

  De taken worden uitgevoerd tegen vergoeding van de tussen de regionale uitvoeringsdiensten overeen gekomen kosten.

 • 4.

  Over de uitvoering van bovenregionale en complexe taken worden overeenkomsten gesloten tussen het openbaar lichaam en andere uitvoeringsdiensten in Gelderland.

 • 5.

  Over de uitvoering van complexe taken en bovenregionale taken kunnen in daarvoor in het bijzonder aangewezen gevallen samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten tussen het open baar lichaam en andere publiekrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 8. Bevoegdheden

 • 1.

  De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.

 • 2.

  De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het openbaar lichaam.

Artikel 9. Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

Het openbaar lichaam is behoudens instemming van alle deelnemers niet bevoegd tot:

 • a.

  het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

 • b.

  het afgeven van garanties of andere waarborgen;

 • c.

  het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

 • d.

  het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

 • e.

  het oprichten van en het deelnemen in een rechtspersoon;

 • f.

  commerciële dienstverlening aan private partijen.

Artikel 10. Bijdragen

 • 1.

  In de begroting wordt aangegeven de door elke deelnemer voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft verschuldigde bijdrage.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt met eenparigheid van stemmen een verordening vast over de wijze waarop de door de deelnemers verschuldigde bijdrage wordt berekend.

 • 3.

  De deelnemers betalen bij wijze van voorschot jaarlijks vóór 16 januari, vóór 16 april, vóór 16 juli en vóór 16 oktober telkens een kwart van de in lid 1 bedoelde bijdrage.

 • 4.

  De deelnemers dragen er zorg voor dat het samenwerkingsverband te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

 • 5.

  De deelnemers zijn gezamenlijk garant voor de juiste betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van de door het samenwerkingsverband af te sluiten langlopende leningen, kasgeldleningen en in rekening courant op te nemen gelden, naar verhouding van de in lid 1 bedoelde bijdrage op 1 januari van het jaar waarin de rente en aflossing is verschuldigd.

Hoofdstuk 3. Algemeen bestuur

Artikel 11. Samenstelling en stemverhouding

 • 1.

  Het algemeen bestuur bestaat uit 8 personen, waaronder de voorzitter.

 • 2.

  Namens elke deelnemer maakt één deelnemer deel uit van het algemeen bestuur met uitzondering van de gemeente Nijmegen die twee leden kent.

 • 3.

  Een lid van het algemeen bestuur kan niet tevens medewerker in dienst van of op grond van een overeenkomst van opdracht werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband dan wel in dienst van de provincie Gelderland.

 • 4.

  Besluiten worden door het algemeen bestuur genomen met normale meerderheid van de uitgebrachte stemmen tenzij in deze regeling anders wordt bepaald. Voor alle besluiten zijn daarenboven de voorstemmen van minimaal 3 deelnemers vereist met uitzondering van schriftelijke stemmingen.

De leden van het algemeen bestuur hebben op basis van de staffel een stemrecht als volgt:

Deelnemer

Aantal stemmen

Gemeente Beuningen

3

Gemeente Druten

2

Gemeente Groesbeek

5

Gemeente Heumen

2

Gemeente Nijmegen

8

Gemeente Wijchen

2

Provincie Gelderland

4

Artikel 12. Aanwijzing, schorsing en ontslag leden algemeen bestuur

 • 1.

  De deelnemers wijzen de leden van het algemeen bestuur aan.

 • 2.

  Elke deelnemer wijst uit zijn midden een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan.

 • 3.

  Als tussentijds een vacature in het algemeen bestuur ontstaat, wijst de deelnemer in zijn eerstvolgende vergadering of ten spoedigste daarna een nieuw lid aan.

 • 4.

  Een lid van het algemeen bestuur kan door de deelnemer die hem heeft aangewezen ontslag worden verleend of worden geschorst als dit lid het vertrouwen van die deelnemer niet meer bezit. Het ontslag gaat onmiddellijk in.

 • 5.

  Van elke aanwijzing, schorsing of ontslag geeft de deelnemer die het aangaat terstond kennis aan de voorzitter.

 • 6.

  Een lid van het algemeen bestuur kan ontslag nemen. Hij stelt de voorzitter en de deelnemer die hem heeft aangewezen hiervan tijdig op de hoogte. Het ontslag gaat in zodra in opvolging is voorzien.

 • 7.

  Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege zodra het lid geen lid meer is van de deelnemer die hem heeft aangewezen.

 • 8.

  Alle overige leden van dit artikel zijn ook van toepassing op de plaatsvervangende leden.

Artikel 13. Werkwijze

 • 1.

  Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig oordeelt of twee leden van het algemeen bestuur daarom verzoeken, doch ten minste twee maal per jaar.

 • 2.

  In de vergadering van het algemeen bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten als ten minste de helft van de leden aanwezig is.

 • 3.

  Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, schrijft de voorzitter een nieuwe vergadering uit waarop het tweede lid niet van toepassing is. Tussen de twee vergaderingen zit minimaal een werkdag.

 • 4.

  In een vergadering als bedoeld in het derde lid kan alleen worden beraadslaagd en besloten over andere aangelegenheden dan die waarvoor de oorspronkelijke vergadering was belegd indien meer dan de helft van de leden aanwezig is, de voorzitter niet meegerekend.

 • 5.

  Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden.

Artikel 14. Bevoegdheden

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast.

 • 2.

  Het algemeen bestuur kan bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur tenzij de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet maar in ieder geval met uitzondering van de bevoegdheden tot het vaststellen van de begroting alsmede de wijzigingen daarvan en de jaarrekening.

 • 3.

  Het algemeen bestuur kan instructies geven voor de werkwijze van het dagelijks bestuur.

 • 4.

  Het algemeen bestuur beslist over alle andere aangelegenheden waarvoor de bevoegdheid niet op grond van de Wet of deze regeling aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter toekomt.

Hoofdstuk 4. Dagelijks bestuur

Artikel 15. Samenstelling en stemverhouding

 • 1.

  Het dagelijks bestuur bestaat naast de voorzitter uit drie andere leden.

 • 2.

  De leden van het dagelijks bestuur hebben ieder een stem. Ingeval van het staken van de uitgebrachte stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 16. Aanwijzing, schorsing en ontslag leden dagelijks bestuur

 • 1.

  Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden de andere leden van het dagelijks bestuur als be- doeld in artikel 15, eerste lid, aan.

 • 2.

  Eén lid wordt aangewezen op bindende voordracht van burgemeester en wethouders van Nijmegen, één lid wordt aangewezen op bindende voordracht van Gedeputeerde Staten. De andere twee leden dienen afkomstig te zijn uit de overige deelnemers.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid doet de deelnemer waaruit de voorzitter afkomstig is geen voordracht tot aanwijzing van een lid van het dagelijks bestuur, dan wel dient slechts een lid afkomstig te zijn uit de overige deelnemers indien de voorzitter afkomstig is uit de overige deelnemers.

 • 4.

  Van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de wet om leden van het dagelijks bestuur aan te wijzen van buiten de kring van het algemeen bestuur wordt niet eerder gebruik gemaakt dan na twee jaren na inwerkingtreding van de regeling.

 • 5.

  Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt zodra het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt of wanneer een ontslag uit het dagelijks bestuur ingaat.

 • 6.

  Als tussentijds een vacature in het dagelijks bestuur ontstaat, wijst het algemeen bestuur in zijn eerstvolgende vergadering of ten spoedigste daarna een nieuw lid aan.

 • 7.

  Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. Het ontslag gaat in zodra in opvolging is voorzien.

 • 8.

  Het algemeen bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur ontslag verlenen of schorsen als dat lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Het ontslag gaat onmiddellijk in.

Artikel 17. Werkwijze

 • 1.

  Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of een lid van het dagelijks bestuur hierom verzoekt.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen.

 • 3.

  In de vergadering van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten als meer dan de helft van de leden aanwezig is.

 • 4.

  Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, schrijft de voorzitter een nieuwe vergadering uit waarop het derde lid niet van toepassing is. Tussen de twee vergaderingen zit minimaal een werkdag.

 • 5.

  In een vergadering als bedoeld in het vierde lid kan alleen worden beraadslaagd en besloten over andere aangelegenheden dan die waarvoor de oorspronkelijke vergadering was belegd indien meer dan de helft van de leden aanwezig is.

 • 6.

  De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

Artikel 18. Bevoegdheden

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is belast met en bevoegd tot het voeren van het dagelijks bestuur, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

  • a.

   het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter beraadslaging en besluitvorming wordt voorgelegd;

  • b.

   het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;

  • c.

   het voorstaan van de belangen van de regeling en het openbaar lichaam bij andere overheden, instellingen en diensten waarmee, of personen met wie contact met het dagelijks bestuur van belang is;

  • d.

   het beheer van activa en passiva van het openbaar lichaam;

  • e.

   het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht en eigendom;

 • 2.

  Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel, waaronder begrepen de directeur. Onder benoeming van personeel wordt tevens verstaan de tewerkstelling op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het vaststellen van een regeling omtrent de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam, alsmede de rechtspositieregelingen voor de directeur en het overige personeel.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur bepaalt de wijze waarop de directeur bij verhindering of ontstentenis wordt vervangen.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur stelt voor de directeur een instructie vast die ten minste de taken van de directeur en de aansturing van het personeel betreft.

 • 6.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 55a van de Wet.

 • 7.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het voeren van rec htsgedingen namens de regeling.

 • 8.

  Het dagelijks bestuur stelt alle overige regelingen vast die noodzakelijk zijn.

Hoofdstuk 5. Voorzitter

Artikel 19. Voorzitter

 • 1.

  Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter aan.

 • 2.

  Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan die de voorzitter vervangt bij diens verhindering of ontstentenis.

 • 3.

  De voorzitter kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. Het ontslag gaat in zodra in opvolging is voorzien.

 • 4.

  Als tussentijds de functie van de voorzitter vacant wordt, wijst het algemeen bestuur in zijn eerstvolgende vergadering of ten spoedigste daarna de nieuwe voorzitter aan.

 • 5.

  De voorzitter is lid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Artikel 20. Bevoegdheden

 • 1.

  De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 2.

  De voorzitter ondertekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.

 • 3.

  De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.

Artikel 21. Samenwerking tussen uitvoeringsdiensten

 • 1.

  De voorzitter voert geregeld overleg met de voorzitters van de dagelijkse besturen van de andere regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland. Het overleg heeft als doel het bevorderen van een goede samenwerking tussen de uitvoeringsdiensten.

 • 2.

  De voorzitter van de regionale uitvoeringsdienst De Vallei zit dit overleg voor.

 • 3.

  Het overleg doet zo nodig voorstellen aan de deelnemers voor de programmering van bovenregionale taken.

Hoofdstuk 6. Informatie en verantwoording

Artikel 22. Dagelijks bestuur en voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur

 • 1.

  De leden van het dagelijks bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

 • 2.

  Zij geven gevraagd en ongevraagd aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.

 • 3.

  Zij geven tezamen en ieder afzonderlijk inlichtingen aan het algemeen bestuur wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt.

Artikel 23. Algemeen en dagelijks bestuur ten opzichte van de gemeenteraden en Provinciale Staten

 • 1.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven aan de gemeenteraden en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.

 • 2.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de gemeenteraden en Provinciale Staten alle inlichtingen die door een of meer leden van die gemeenteraden of Provinciale Staten worden verlangd.

 • 3.

  Een lid van het algemeen bestuur geeft alle inlichtingen waarom is verzocht door een of meer leden van de gemeenteraad van de deelnemer die hem heeft aangewezen, respectievelijk een of meer leden van Provinciale Staten in het geval het lid is aangewezen door Gedeputeerde Staten. Hij is bovendien aan de gemeenteraad of Provinciale Staten verantwoording verschuldigd door het door hem gevoerde bestuur.

Artikel 24. Leden algemeen bestuur ten opzichte van deelnemers

 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur verschaft de deelnemer die hem als lid heeft aangewezen alle inlichtingen die door die deelnemer of door een of meer leden van die deelnemer worden verlangd.

 • 2.

  Alvorens de gevraagde inlichtingen zoals bedoeld in het eerste lid te verstrekken, kan het lid zich daarover laten adviseren door het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Een lid van het algemeen bestuur is de deelnemer die hem als lid heeft aangewezen verantwoording verschuldigd voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die deelnemer aangegeven wijze.

Hoofdstuk 7. Directeur

Artikel 25. Directeur

 • 1.

  De directeur is ambtelijk secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur bij de uitoefening van hun taak terzijde.

 • 2.

  De directeur is in de vergadering van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig.

 • 3.

  De directeur ondertekent mede de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.

 • 4.

  De directeur is hoofd van de ambtelijke organisatie.

Artikel 26. Samenwerking tussen uitvoeringsdiensten

 • 1.

  De directeur voert geregeld overleg met de directeuren van de andere regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland. Het overleg heeft als doel het bevorderen van een goede samenwerking tussen de diensten.

 • 2.

  De directeur van de regionale uitvoeringsdienst De Vallei zit dit overleg voor.

Hoofdstuk 8. Financiële bepalingen

Artikel 27. Begrotingsprocedure

 • 1.

  De vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur, zoals bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Wet geschiedt niet eerder dan 8 weken nadat deze aan de raden en staten van de deelnemers is verzonden in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

 • 2.

  Het besluit tot vaststelling van de begroting behoeft tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 59, eerste lid, van de Wet zorgt het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient voor de in dat lid bedoelde toezending van de ontwerpbegroting vergezeld van een behoorlijke toelichting.

 • 4.

  In de begroting wordt het door elk van de deelnemers over het desbetreffende jaar verschuldigde bedrag opgenomen.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur houdt bij het opstellen van de ontwerpbegroting rekening met de door de deelnemers opgestelde begrotingsrichtlijnen.

 • 6.

  De ontwerpbegroting wordt door de deelnemers voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis gegeven.

 • 7.

  Provinciale Staten en de gemeenteraden vergaderen niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving over de ontwerpbegroting. Zij kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen, voorzien van zijn reactie, toe aan de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 8.

  Terstond na de vaststelling van de begroting zendt het algemeen bestuur de begroting aan Provinciale Staten en de gemeenteraden, die ter zake bij de minister hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

 • 9.

  Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus aan de minister.

 • 10.

  Een actualisatie van de begroting wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld zonder de toepassing van de procedure zoals omschreven in artikel 27 de leden 1 tot en met 9.

 • 11.

  Artikel 27 de leden 1 tot en met 9 zijn overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting met uitzondering van de in de leden vermelde data.

Artikel 28. Jaarrekening

 • 1.

  De vaststelling van de jaarrekening als bedoeld in artikel 58, derde lid, van de Wet geschiedt vóór 1 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 2.

  Artikel 27 leden 2, 3, en 8 van de regeling zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli aan de minister.

 • 4.

  Vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot decharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

 • 5.

  In de rekening wordt het door elk van de deelnemers over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.

 • 6.

  Verrekening van het verschil tussen hetgeen op grond van artikel 10 van deze regeling is bepaald enerzijds en hetgeen op basis van de rekening is verschuldigd anderzijds vindt plaats zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de rekening met inachtneming van artikel 29.

Artikel 29. Verdeling saldo

 • 1.

  Het dagelijks bestuur doet een voorstel tot verdeling van een batig exploitatiesaldo aan het algemeen bestuur en de deelnemers toekomen tegelijkertijd met het verzenden van de jaarrekening conform artikel 28 lid 2 juncto artikel 27 lid 3.

 • 2.

  Indien besloten wordt een batig saldo geheel of deels onder de deelnemers te verdelen geschiedt dit op basis van de mate van inbreng of gerealiseerde omzet van het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft

 • 3.

  Een batig saldo van de begroting of jaarrekening kan worden toegevoegd aan de reserves tot een maximum van een bedrag dat conform het door het algemeen bestuur bepaalde weerstandsvermogen nodig is.

 • 4.

  Het algemeen bestuur beslist dat een nadelig saldo van de jaarrekening:

  • a.

   Eerst geheel of gedeeltelijk ten laste van bestaande reserves wordt gebracht

  • b.

   Bij ontoereikende reserves over de termijn waarbinnen het tekort door het openbaar lichaam moet worden inverdiend en vervolgens

  • c.

   Voor welk deel het nadelig saldo ten laste van de deelnemers wordt gebracht die naar rato van de begroting daarin bijdragen

 • 5.

  Het besluit als bedoeld in het vierde lid, sub b en c, behoeft tweederde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 30. Financieel beheer

Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de administratie en het beheer van de vermogenswaarden. Deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, doelmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.

Hoofdstuk 9. Archief

Artikel 31. Zorg en beheer archief

 • 1.

  Ten aanzien van de zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden van het openbaar lichaam, alsmede ten aanzien van het toezicht op het beheer zijn de voorschriften van Nijmegen van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  De aan de uitvoering van het eerste lid verbonden kosten komen ten laste van het openbaar lichaam.

 • 3.

  Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden is Nijmegen de archiefbewaarplaats.

 • 4.

  Als beheerseenheden worden aangemerkt de door het dagelijks bestuur als zodanig aangewezen organisatieonderdelen.

Hoofdstuk 10. Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 32. Toetreding

 • 1.

  De deelnemers zijn bevoegd te beslissen over toetreding van nieuwe deelnemers tot de regeling. Het algemeen bestuur wordt in de gelegenheid gesteld hierover zijn zienswijze bekend te maken.

 • 2.

  De deelnemers regelen de voorwaarden voor toetreding.

Artikel 33. Uittreding

 • 1.

  Een deelnemer kan uittreden uit de regeling na een daartoe strekkend besluit van de deelnemer, doch niet eerder dan na vijf jaar na de eerste inwerkingtreding van de regeling.

 • 2.

  Het besluit tot uittreding wordt niet later genomen dan een jaar voorafgaand aan de datum waarop de uittreding plaatsvindt. Uittreding is slechts mogelijk met ingang van 1 januari .

 • 3.

  Uittreding is slechts mogelijk onder de voorwaarde dat tussen het openbaar lichaam en de uittredende deelnemer voor de resterende financiële verplichtingen van de uittredende deelnemer een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten.

 • 4.

  Over de vaststellingsovereenkomst als bedoeld in het derde lid wordt besloten door het algemeen bestuur. Het besluit inzake de vaststellingsovereenkomst behoeft een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur ziet toe op de uittreding en de vereffening van de financiële verplichtingen.

Artikel 34. Wijziging en opheffing

 • 1.

  De regeling kan tussentijds worden gewijzigd of opgeheven als ten minste tweederde van de deelnemers daartoe besluit.

 • 2.

  Deelnemers en het algemeen bestuur zijn bevoegd een wijziging in de regeling aan de deelnemers in overweging te geven via een daartoe strekkend voorstel. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel van het algemeen bestuur toe aan de deelnemers.

 • 3.

  Ingeval van opheffing van de regeling stelt het algemeen bestuur vooraf, na overleg met de deelnemers, een liquidatieplan vast waarin in ieder geval wordt aangegeven wat de gevolgen zijn die de beëindiging heeft voor het personeel en de wijze waarop het positieve of negatieve saldo van het openbaar lichaam over de deelnemers wordt verdeeld. Het besluit tot vaststelling van het liquidatieplan behoeft tweederde van de uitgebrachte stemmen.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur is belast met de vereffening van de financiële verplichtingen.

 • 5.

  Zo nodig blijven de organen van de regeling na het tijdstip van opheffing in functie totdat de liquidatie is voltooid.

Hoofdstuk 11. Klachten

Artikel 35. Klachtenregeling

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt, met inachtneming van hoofdstuk 9, titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht, een interne klachtenregeling vast.

 • 2.

  Het algemeen bestuur kan besluiten tot aansluiting bij een regionale ombudsfunctie in plaats van aansluiting bij de Nationale ombudsman.

Hoofdstuk 12. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 36. Bijlagen

Het Basistakenpakket regionale uitvoeringsorganisaties omgevingsrecht, versie 2.3, zoals vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu op 25 mei 2011 en KPMG kwaliteitscriteria, versie 2.0 zijn als bijlagen bij deze regeling gevoegd en maken daarvan onderdeel uit.

Artikel 37. Zaakgericht werken

 • 1.

  Het openbaar lichaam zorgt ervoor dat de deelnemers met ingang van 1 januari 2013 of zoveel later als hij aanvangt zijn taken uit te voeren, op ieder moment kunnen beschikken over informatie met betrekking tot de in hoofdstuk 2 van deze regeling genoemde taken waarvoor zij bevoegd bestuursorgaan zijn.

 • 2.

  Ten aanzien van de taken als bedoeld in hoofdstuk 2 van deze regeling geldt dat de wijze van benadering en ontsluiting van de op die taken betrekking hebbende informatie door het openbaar lichaam is afgestemd met die van de andere regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland..

Artikel 38. Inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling of een wijziging daarvan treedt in werking een dag nadat deze op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

 • 2.

  Gedeputeerde staten dragen zorg voor de in artikel 26 van de Wet bedoelde toezending en publicatie.

Artikel 39. Duur van de regeling

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 40. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio

Nijmegen.

Naar boven