Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2015, 115166Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)

Het college van burgemeester en wethouders;

Gelezen de ledenbrief arbeidsvoorwaarden garantiebanen, kenmerk ECWGO/U201501380, Lbr. 15/069, CvA/LOGA 15/12.

Gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;

b e s l u i t :

 • 1.

  De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) als volgt te wijzigen:

 • A.

  na artikel 1:2b wordt een nieuw artikel ingevoegd; artikel 1:2c luidende als volgt:

  Aanstellingen op grond van banenafspraak

  Artikel 1:2c

  • 1.

   In afwijking van artikel 3:1, tweede lid, onderdeel b kan het college salarisschaal A in bijlage IIa vaststellen voor de ambtenaar die op grond van de Wet banenafspraak een aanstelling krijgt omdat hij onder de Participatiewet valt en door beperkingen niet het wettelijk minimumloon kan verdienen.

  • 2.

   In afwijking van artikel 3:1, tweede lid, onderdeel b kan het college vaststellen dat de ambtenaar die op grond van de Wet banenafspraak een aanstelling krijgt omdat hij Wajonger is met arbeidsvermogen en voor wie een loonwaarde van minder dan 100% is vastgesteld, recht heeft op een door zijn loonwaarde bepaald percentage van het salaris. Is het door het loonwaarde bepaalde percentage van het salaris lager dan het wettelijk minimumloon, dan is het salaris van de ambtenaar gelijk aan het wettelijk minimumloon.

  • 3.

   Voor de in het eerste lid genoemde ambtenaar geldt niet het in artikel 3:6, eerst lid genoemde minumbedrag voor de eindejaarsuitkering.

  • 4.

   Voor de in het eerste lid genoemde ambtenaar geldt niet het in de toelichting op artikel 6:3, tweede lid, genoemde minimumbedrag voor de vakantietoelage.

  • 5.

   Voor de in het eerste lid genoemde ambtenaar geldt niet het in artikel 6a:7, eerste lid genoemde minimumbedrag voor de levensloopbijdrage.

  • 6.

   Voor de in het tweede lid genoemde ambtenaar geldt als minimumbedrag voor de eindejaarsuitkering het in artikel 3:6, eerste lid genoemde minimumbedrag naar rato van de loonwaarde en de deeltijdfactor.

  • 7.

   Voor de in het tweede lid genoemde ambtenaar geldt als minimumbedrag voor de vakantietoelage het in de toelichting op artikel 6:3, tweede lid genoemde minimumbedrag naar rato van de loonwaarde en de deeltijdfactor.

  • 8.

   Voor de in het tweede lid genoemde ambtenaar geldt als minimumbedrag voor de levensloopbijdrage het in artikel 6a:7 eerste lid genoemde minimumbedrag naar rato van de loonwaarde en de deeltijdfactor.

  • 9.

   Indien het college voor de in het tweede lid genoemde ambtenaar loondispensatie op grond van de Wajong ontvangt, past het college deze loondispensatie toe op het salaris en de daarop gebaseerde toelagen en vergoedingen.

 • B.

  aan de tabel in bijlage IIa wordt de volgende tekst toegevoegd:

  Voor de ambtenaar die valt onder de definitie van artikel 1:2c, eerste lid geldt een aparte schaal: schaal A. Het bedrag van de periodiek 0 is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Het bedrag van de periodiek 11 is gelijk aan 120% van het wettelijk minimumloon. De salarisbedragen voor schaal A worden geïndexeerd op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari vastgesteld door het LOGA.

 • C.

  Aan bijlage IIa wordt de volgende Salarisschaal A voor arbeidsbeperkten toegevoegd. De bedragen in schaal A zijn per 1 september 2015:

  periodiek

  schaal A

  0

  1.507,80

  1

  1.529,13

  2

  1.556,47

  3

  1.583,80

  4

  1.611,13

  5

  1.638,46

  6

  1.665,80

  7

  1.693,13

  8

  1.720,46

  9

  1.747,79

  10

  1.775,13

  11

  1.802,46

 • 2.

  De wijzigingen genoemde bij de onderdelen A, B en C treden in werking één dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 september 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 november 2015.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

lsecretaris

mevrouw B.A.H. Galama

burgemeester