Beleidsregel Wijkaccommodaties

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;

Besluit:

vast te stellen de beleidsregel Wijkaccommodaties.

Beleid

Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

Kerntakenboek.

Kadernota Welzijn.

Herijking van het gemeentelijke accommodatiebeleid 'Hart van de wijk' (raadsvoorstel no. 2013/074/1).

Doelstelling

Uitvoering geven aan gemeentelijk accommodatiebeleid, zoals beschreven in de Herijking van het gemeentelijke accommodatiebeleid 'Hart van de wijk' (raadsvoorstel no. 2013/074/1).

Subsidiegrondslag

Algemene Subsidieverordening Roermond 2008.

Subsidiecriteria

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient een activiteitenplan te bevatten waarin is beschreven wat de doelstelling van de desbetreffende accommodatie is en op welke wijze de voorgenomen activiteiten een bijdrage leveren aan deze doelstelling.

 • 2.

  Uit de subsidieaanvraag blijkt het exploitatieresultaat per accommodatie is (zonder subsidiebijdrage gemeente).

 • 3.

  Uit de subsidieaanvraag blijkt met welke inkomstenbronnen rekening is gehouden.

 • 4.

  Uit de subsidieaanvraag blijkt met welke kostenposten rekening is gehouden.

 • 5.

  Uit de subsidieaanvraag blijkt met welke optimalisatiemaatregelen er worden genomen om kostenposten zo laat mogelijk te houden.

 • 6.

  Uit de subsidieaanvraag blijkt wat de verwachte resultaatsontwikkeling is ten opzichte van voorgaande jaren.

 • 7.

  In de subsidieaanvraag wordt aangegeven voor hoeveel boekjaren (tot maximaal 4) subsidie wordt aangevraagd.

Soort subsidie

Budgetsubsidie.

Subsidiemethode

De subsidieaanvraag moet voldoen aan alle onder de subsidiecriteria genoemde voorwaarden.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 maart 2015.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders-de Leest

Naar boven