Wijziging Afvalstoffenverordening Schouwen-Duiveland 2009

 

 

Raadsvergadering

:

24 september 2015

Agendapunt

:

0

Afdeling

:

Openbare Werken

Onderwerp

:

Eerste wijziging van Afvalstoffenverordening 2009

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 augustus 2015;

gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer;

gezien het advies van de raadscommissie openbare ruimte d.d. 7 september 2015;

overwegende dat het Afvalfonds Verpakkingen heeft besloten de inzameling en recycling van drankenkartons door gemeenten als aparte afvalstroom te vergoeden en dat daarvoor voor de jaren 2015, 2016 en 2017 een vergoeding aan gemeenten wordt betaald;

dat met de afvalverwerker Indaver overeenstemming is bereikt om de afvalstroom drankenkartons vanaf 1 juli 2015 aan te bieden voor sortering en verwerking;

besluit:

vast te stellen de Verordening tot 1e wijziging van de Afvalstoffenverordening 2009

Artikel I

Aan artikel 3 wordt toegevoegd: “n. drankenkartons”.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel III

Deze verordening kan worden aangehaald als “eerste wijziging van de Afvalstoffenverordening 2009”

Vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland in zijn vergadering van 24 september 2015.

 

 

T.van Oostenbrugge

G.C.G.M. Rabelink

griffier

voorzitter

Deze wijzigingsverordening is bekendgemaakt op:

Naar boven