Gemeenteblad van De Bilt

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De BiltGemeenteblad 2015, 110921Plannen | overig
Gemeente De Bilt – Intrekken aanwijzing als gemeentelijk monument van het pand Dr. Welfferweg 70 te Westbroek
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de aanwijzing als gemeentelijk monument van het pand Dr. Welfferweg 68-70 te Westbroek in te trekken.
Besluit : Afvoeren van het pand Dr. Welfferweg 70 te Westbroek van de gemeentelijke monumentenlijst.
Locatie: Dr. Welfferweg 70 te Westbroek
Datum besluit : 10 november 2015
Bezwaar
Het besluit inclusief de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken ter inzage.
Voor het bekijken van de ter inzage liggende stukken kunt u een afspraak maken bij het informatiecentrum van de afdeling Publiekszaken op (030) 228 94 11 of via de website www.debilt.nl/afspraak.
Indien u van mening bent dat u door dit besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit (=datum verlening) tegen dit besluit bezwaar maken. Dit kan digitaal via het formulier op onze website (met uw DigiD). Het indienen van een bezwaarschrift per e-mail is niet mogelijk.
U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.
Als u wilt voorkomen dat het besluit in werking treedt, dan moet u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige Voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet voor een dergelijke voorziening ook griffierecht betalen. Voor meer informatie over de hoogte daarvan kunt u contact opnemen met de griffier van de rechtbank (030) 223 30 00.